Вплив фізіологічно активних сполук метаболічної дії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса в тканинах серця та печінки щурів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Дзюба, В.
Кучменко, О.
Яковійчук, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено дослідження з метою встановлення впливу фізіологічно активних сполук метаболічної дії (морфоліневої солі тіазотної кислоти, убіхінону-10 та комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону (ЕПМ-Mg: пара-оксібензойна кислота, метіонін, вітамін Е, іони Mg2+)) на перебіг вільнорадикальних процесів та активність дегідрогеназ циклу Кребса у тканинах серця та печінки щурів за доксорубіцинової кардіоміопатії. В результаті проведених досліджень показано інтенсифікацію процесів окислення протеїнів і ліпідів, пригнічення активності антиоксидантних ензимів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії. Прийом досліджуваних сполук і комплексів призводив до зменшення негативного впливу доксорубіцину на антиоксидантну систему тканин печінки та серця за рахунок підвищення активностей каталази та супероксиддисмутази і зменшення інтенсивності вільнорадикальних процесів. За введення доксорубіцину спостерігалось зростання активності сукцинатдегідрогенази і α-кетоглутаратдегідрогенази у тканинах серця, що може бути пов’язано із запуском компенсаторних механізмів. За введення досліджуваних сполук активність обох дегідрогеназ зменшувалась до рівня контрольних значень. На відміну від тканин серця, у результаті введення доксорубіцину активність досліджуваних дегідрогеназ у тканинах печінки не зазнала суттєвих змін, що, імовірно, пов’язано з наявністю у тканинах печінки порівняно потужної системи антиоксидантного захисту. При застосуванні препарату убіхінону-10 і комплексу ЕПМ-Mg спостерігалось зростання активностей α-кетоглутаратдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази, що може свідчити про позитивний вплив цих речовин на роботу енергетичної системи клітин.
A study was conducted to determinate the effects of Tiotriasolin, Qudesan and the precursors of ubiquinone synthesis (EPM-Mg: alpha-tocopherol acetate), 4-hydroxybenzoic acid, methionine, Mg2+ ions) on the free radical processes and activity of some Krebs cycle dehydrogenases in rat heart and liver tissues under conditions of doxorubicin-induced cardiomyopathy. Administration of doxorubicin intensified the processes of lipid and protein oxidation and suppressed antioxidant enzymes activity in liver and heart tissues. Administration of metabolic correctional drugs caused a decrease the negative effect of doxorubicin on antioxidant system of heart and liver tissues due to increased activity of catalase and superoxide dismutase and inhibition of free radical processes. Doxorubicin administration caused an increase activity of both dehydrogenases in cardiomyocytes, which can be explained by triggering compensatory mechanisms in organ’s cells. The intake of metabolic drugs decreases the negative effect of anthracycline and approximates the dehydrogenase activity, which is close to the control values. In contrast to heart tissues, doxorubicin administration did not cause significant changes in the activity of energy enzymes in liver tissues, which may be due to the presence in the cells of liver a relatively powerful antioxidant defense system (capable in this experimental conditions effectively counteract doxorubicin-induced free radical processes). Administration of Qudesan and EPM-Mg caused a significant increase of alpha-ketoglutarate dehydrogenase and succinate dehydrogenase activities, which indicates the positive effect of these substances on work of the cell energy system.
Description
Keywords
доксорубіцин, убіхінон, тіотриазолін, каталаза, супероксиддисмутаза, ТБК-активні продукти, дегідрогенази циклу Кребса, стаття, doxorubicine, ubiquinone, tiotriasolin, catalase, superoxide dismutase, TBA-active products, Krebs cycle dehydrogenase
Citation
Дзюба В. О. Вплив фізіологічно активних сполук метаболічної дії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса в тканинах серця та печінки щурів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії / Дзюба В. О., Кучменко О. Б., Яковійчук В. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1. - С. 28-33.