"Безнаслідкова необережність" у сучасних умовах реформування кримінального законодавства: проблема та шляхи її розв’язання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Багіров, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено проблему невідповідності законодавчих положень про необережну форму вини, які містяться в Загальній частині КК України, конструктивним особливостям деяких складів кримінальних правопорушень, передбачених Особливою частиною цього Кодексу. Прогнозується ситуація, виникнення якої зумовлено майбутнім перенесенням значної кількості кримінальних за своєю правничою природою правопорушень з Кодексу України про адміністративні правопорушення до книги кримінальних проступків нового КК України. Переважна більшість цих правопорушень сконструйовані як такі, що мають формальний склад, тобто наслідки перебувають за його межами. Водночас конструкція необережної форми вини та її різновидів – легковажності і недбалості, нормативні моделі яких містяться в Загальній частині проєкту КК України, передбачає психічне ставлення до наслідків. Показано майбутні проблеми з визначенням форми вини кримінальних правопорушень, якщо серед положень Загальної частини проєктованого КК України буде передбачено положення про обмежену караність необережної поведінки. Пропонується принцип побудови норм про кримінальну відповідальність за необережні діяння, згідно з яким результативні необережні делікти мають передбачатися в книзі про злочини, а необережні правопорушення з формальним складом мають належати до проступків. З метою належного охоплення положеннями Загальної частини майбутнього КК України про необережність усіх конструктивних різновидів складів необережних правопорушень автор пропонує передбачити два типи необережної форми вини – результативну необережність і безнаслідкову необережність. Здійснено теоретичне моделювання відповідних кримінально-правових норм, якими закріплюватиметься безнаслідкова необережність та її різновиди.
The article highlights the problem of inconsistency of legislative provisions on careless forms of guilt, which are contained in the General Part of the Criminal Code of Ukraine, to the constructive peculiarity of criminal offenses that are provided by the Special Part of this Code.The author draws attention to the problem which emerged due to the future transfer of a significant number of criminal offenses from the Code of Ukraine on Administrative Offenses to the book of criminal offenses of the new Criminal Code of Ukraine. The vast majority of these offenses are constructed so as to have a formal composition, to wit the consequences outside it. At the same time, the construction of a careless form of guilt and its varieties, recklessness and negligence, the normative models of which are contained in the General Part of the draft Criminal Code of Ukraine, provides for a mental attitude to the consequences.It is substantiated that the developers of the draft of the new Criminal Code of Ukraine will have to decide on one of the two directions of the system: either to completely abandon the criminalization of inconsequent carelessness, leaving the legislative concept of carelessness covering only criminal offenses with material composition, or to agree with the idea of presence of the inconsequent carelessness within the institute of criminal offense.Future problems with determining the form of guilt of criminal offenses are shown, if among the provisions of the General Part of the projected Criminal Code of Ukraine there is a provision on the limited punishment of a careless behavior.The principle of constructing norms on criminal liability for careless acts is proposed, according to which resultative careless delicts should be provided in the book of crimes, and careless offenses with a formal composition should be misdemeanors.In order to properly cover the provisions of the General Part of the future Criminal Code of Ukraine on the carelessness of all constructive types of careless offenses, the author proposes to provide two types of careless form of guilt: resultative carelessness and inconsequent carelessness.Theoretical modeling of the relevant criminal law norms has been carried out, which will consolidate the inconsequent carelessness and its varieties.
Description
Keywords
кримінальне правопорушення, проступок, легковажність, недбалість, склад абстрактної небезпеки, стаття, criminal offence, misdemeanor, recklessness, negligence, offence of the abstract danger
Citation
Багіров С. Р. "Безнаслідкова необережність" у сучасних умовах реформування кримінального законодавства: проблема та шляхи її розв'язання / Багіров С. Р. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2021. - Т. 7. - С. 3-13.
Collections