Comprehensive assessment of influence of the innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Sahaidak, Mykhailo
Tepliuk, Mariia
Dykan, Volodymyr
Popova, Nataliia
Bortnik, Anastasiia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Purpose. To develop and test a methodological approach to assess the impact of the asymmetry of innovative development on the activities of an enterprise based on a combination of statistical, economic, graphical methods of analysis. Methodology. The study used a set of general and special methods of cognition: logical generalization, qualimetric comparison, taxonomic and index analysis, graphical visualization, scientific abstraction and systematization of data. Findings. The research established that the current stage of innovative development of economic entities of Ukraine is characterized by asymmetry of the components of the resource portfolio, which in turn actualizes globalization, European integration processes, which emphasizes the importance of the innovative component of development. A comprehensive methodological approach to assess the impact of asymmetry of innovation development on the enterprise, the approbation of which allowed identifying key components of the resource portfolio, characterizing trends and identifying major problems of innovative development of economic entities under the influence of asymmetric fluctuations. An algorithm of use of resource combinations on the basis of asymmetric innovative development of the enterprise is offered. Originality. In the course of the research a scientific and methodological approach to a comprehensive assessment of the impact of the asymmetry of innovative development on the activities of the enterprise was developed. In contrast to the existing ones, this approach includes: methodological principles of indicative analysis of the effectiveness of the processes of rationalization of the asymmetry of enterprise development based on the expansion of the system of indicators related to the assessment of funding sources. It allows assessing the potential of the chosen strategy of formation of its development resources, recommending methodical approaches to determining the efficiency of resource usage of the enterprise on the basis of comprehensive diagnostics of the resource portfolio, Practical value. The results of the study can be used by practitioners, scientists, government officials to monitor the asymmetry of innovative development of the enterprise, as well as to improve measures of state regulatory influence on economic entities to enhance innovative development of the country and bring the results of scientific research in line with the current needs of the real sector of the economy. Keywords: asymmetry
Description
Мета. Розробити та провести апробацію методичного підходу до оцінювання впливу асиметрії інноваційного розвитку на діяльність підприємства на основі комбінування статистичного, економічного, графічного методів аналізу. Методика. У ході дослідження використана сукупність загальнонаукових і спеціальних методів пізнання: логічного узагальнення, кваліметричного порівняння, таксономічного та індексного аналізу, графічної візуалізації, наукового абстрагування й систематизації даних. Результати. У ході наукового дослідження встановлено, що сучасний етап інноваційного розвитку суб’єктів господарювання України характеризується асиметричністю прояву компонентів ресурсного портфеля, що у свою чергу актуалізує глобалізаційні, евроінтеграційні процеси, підкреслює значущість інноваційної компоненти розвитку. Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінювання впливу асиметрії інноваційного розвитку на діяльність підприємства, апробація якого дозволила виявити ключові компоненти ресурсного портфеля, охарактеризувати тенденції й виявити основні проблеми інноваційного розвитку суб’єктів господарювання під впливом асиметричних коливань. Запропоновано алгоритм використання ресурсних комбінацій на засадах асиметричного інноваційного розвитку підприємства. Наукова новизна. У ході дослідження розроблено науково- методичний підхід до комплексного оцінювання впливу асиметрії інноваційного розвитку на діяльність підприємства. На відміну від існуючих, такий підхід включає: методичні засади індикативного аналізу результативності процесів раціоналізації використання асиметрії розвитку підприємства на основі розширення системи індикаторів, пов’язаних з оцінюванням джерел фінансування. Він дозволяє оцінити потенціал застосування обраної стратегії формування ресурсів його розвитку, рекомендувати методичні підходи до визначення ефективності використання ресурсів підприємства на основі комплексної діагностики ресурсного портфеля. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані практиками, науковцями, представниками влади для здійснення моніторингу асиметрії інноваційного розвитку діяльності підприємства, а також для удосконалення заходів державного регулюючого впливу на економічні суб’єкти задля активізації інноваційного розвитку країни та приведення результатів наукових досліджень у відповідність до актуальних запитів реального сектору економіки.
Цель. Разработать и провести апробацию методического подхода к оценке влияния асимметрии инновационного развития на деятельность предприятия на основе комбинирования статистического, экономического, графического методов анализа. Методика. В ходе исследования использована совокупность общенаучных и специальных методов познания: логического обобщения, квалиметричного сравнения, таксономического и индексного анализа, графической визуализации, научного абстрагирования и систематизации данных. Результаты. В ходе научного исследования установлено, что современный этап инновационного развития субъектов хозяйствования Украины характеризуется асимметричностью проявления компонентов ресурсного портфеля, что в свою очередь актуализирует глобализационные, евроинтеграционные процессы, подчеркивает значимость инновационной компоненты развития. Предложен комплексный методический подход к оценке влияния асимметрии инновационного развития на деятельность предприятия, апробация которого позволила выявить ключевые компоненты ресурсного портфеля, охарактеризовать тенденции и выявить основные проблемы инновационного развития субъектов хозяйствования под влиянием асимметричных колебаний. Предложен алгоритм использования ресурсных комбинаций на основе асимметричного инновационного развития предприятия. Научная новизна. В ходе исследования разработан научно- методический подход к комплексной оценке влияния асимметрии инновационного развития на деятельность предприятия. В отличие от существующих, такой подход включает: методические основы индикативного анализа результативности процессов рационализации использования асимметрии развития предприятия на основе расширения системы индикаторов, связанных с оценкой источников финансирования. Он позволяет оценить потенциал применения выбранной стратегии формирования ресурсов его развития, рекомендовать методические подходы к определению эффективности использования ресурсов предприятия на основе комплексной диагностики ресурсного портфеля. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы практиками, учеными, представителями власти для осуществления мониторинга асимметрии инновационного развития деятельности предприятия, а также для совершенствования мер государственного регулирующего воздействия на экономические субъекты для активизации инновационного развития страны и приведения результатов научных исследований в соответствие с актуальными запросами реального сектора экономики.
Keywords
asymmetry of development, resource portfolio, business entities, qualimetry, resource components, article, асиметрія розвитку, ресурсний портфель, суб’єкти господарювання, кваліметричність, ресурсні компоненти, асимметрия развития, ресурсный портфель, субъекты хозяйствования, квалиметричность, ресурсные компоненты
Citation
Comprehensive assessment of influence of the innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise / M. Sahaidak, M. Tepliuk, V. Dykan, N. Popova, A.Bortnik // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2020. - Vol. 6. - P. 162-167.