Ризики в освітньому менеджменті України у часі війни та повоєнного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Ляшенко, Олександра
Наконечна, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Управління ризиками є основним елементом системи управління в закладах освіти. У часі війни та повоєнного розвитку питання ідентифікації ризиків в освітньому менеджменті, оцінювання їхнього впливу на ухвалення управлінських рішень постає під новим кутом зору. У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій щодо ризиків в освітньому менеджменті; описано і вивчено як загальні, так і специфічні ризики в управлінні закладами освіти в тактичному, стратегічному та повоєнному горизонтах. Також визначено оцінки величини ризиків, розглянуто можливі стратегії та заходи реагування на ризикові події. Проаналізовано результати дослідження, проведеного із застосуванням методу опитування експертів. Респондентами були управлінці середньої та вищої ланок, а також власники закладів освіти з 8 міст і 9 областей України. У межах цього дослідження ризики класифіковано за сферою та джерелом виникнення, розділено на зовнішні (політичні, економічні та соціальні) та внутрішні (фінансові, технічні та управлінські). Загальний аналіз експертних оцінок показав найбільшу та найменшу ймовірність і вплив ризиків на систему управління закладами світи в Україні в трьох часових вимірах: нині (у часі війни), в період повоєнної розбудови та в стратегічному вимірі. Докладно розглянуто кожен часовий вимір і проаналізовано зміни структури, пріоритетності та оцінювання впливу класифікованих ризиків на систему менеджменту закладів освіти. Стосовно кожного ризикового чинника надано рекомендації щодо стратегії реагування та заходів, які мають забезпечити нівелювання впливу ризику в управлінні закладом освіти. Окрему увагу приділено стратегіям і заходам реагування на ризикову подію в процесі післявоєнного відновлення. Вони допоможуть досягти поставлених цілей у побудові нових напрямів розвитку українських освітніх закладів у межах Концепції стратегії повоєнного відновлення та розвитку України.
Description
Risk management is the main element of the management system in educational institutions. During the war and post-war development, the issue of identifying risks in educational management and assessing their impact on management decision-making takes on from a new perspective. This article analyzes recent studies and publications in the field of risks in educational management, covering both general and those that are specific to the management of educational institutions in tactical, strategic, and post-war horizons. The article also determines risk estimates and presents possible strategies and measures for responding to risk events. The material presented in the article is based on research conducted through interviews with experts. The respondents included middle and senior managers, as well as owners of educational institutions from eight cities and nine regions of Ukraine. In this study, risks were classified by scope and source of occurrence, which were categorized into external and internal risks. Three main groups were identified within external risks: political, economic, and social risks. Internal risks are divided into financial, technical, and managerial risks. A general analysis of expert assessments demonstrated the most and least likely risks and their impact on the management system of world institutions in Ukraine across three time intervals: now, during the war, and post-war reconstruction. Each time dimension is considered in detail, and the change in structure, priority and assessment of the impact of classified risks on the management system of educational institutions is analyzed. For each risk factor, the article provides recommendations on the response strategy and measures to ensure the leveling of the impact of the risk in the management of the educational institution. Special attention is paid to strategies and measures for responding to a risk event in post-war reconstruction, which will make it possible to achieve the set goals in the construction of new directions for the development of Ukrainian educational institutions within the framework of the current Concept of the Strategy of Post-War Reconstruction and Development of Ukraine.
Keywords
ризики, управління закладами освіти, повоєнний розвиток, стратегії реагування на ризики, заклад освіти, ризики в освітньому менеджменті, стаття, risks, management of educational institutions, post-war development, risk response strategies, educational institution, risks in educational management
Citation
Ляшенко О. М. Ризики в освітньому менеджменті України у часі війни та повоєнного розвитку / Олександра Ляшенко, Ольга Наконечна // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 90-100.