Династія Гіраїв: ретроспективний огляд арабографічних писемних джерел

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується історія правлячої в Кримському ханстві династії Гіраїв за відомостями османсько-турецьких і кримськотатарських арабографічних писемних джерел. Наголошується на специфіці стосунків правителів Криму та Османської імперії, їхніх контактів з козацькою Україною. Наукова новизна полягає у цивілізаційному осмисленні історіософії династії Гіраїв і Кримського улусу в контексті розвитку державності останнього та застосуванні авторської методології інтерпретування відповідних історичних подій із урахуванням наявних відомостей означених джерел.
The article examines the history of the Giray dynasty ruling in the Crimean Khanate, which is based on the information from Ottoman-Turkish and Crimean Tatar Arabographic written sources. Emphasis is placed on the specifics of the relations between the rulers of the Crimea and the Ottoman Empire, their contacts with Ukrainian Cossacks. The scientific novelty lies in the civilizational understanding of the historiosophy of the Giray dynasty and the Crimean Ulus in the context of statehood development of the latter and in the application of the author’s methodology of interpreting the relevant historical events, taking into account the available information of the specified sources.
Description
Keywords
династія Гіраїв, Висока Порта, Військо Запорозьке, методологія, джерело, стаття, the Giray dynasty, Sublime Porte, Zaporozhian Host, methodology, source
Citation
Туранли Ф. Династія Гіраїв: ретроспективний огляд арабографічних писемних джерел / Фергад Туранли // Київські історичні студії. - 2022. - № 2 (15). - C. 110-117. - https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.212