Вплив метаболічно-активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники росту і розвитку огірків сорту Ніжинський

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лісовицький, Віталій
Кучменко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено дослідження з метою вивчення впливу метаболічно-активних речовин (MgSO, параоксибензойної кислоти (ПОБК), вітаміну Е, убіхінону-10 та метіоніну) в різних концентраціях на показники проростання насіння огірків сорту Ніжинський та окремі фізіологічні та біохімічні показники росту і розвитку рослин. Під час проведення дослідів розчини речовин брали в таких концентраціях: параоксибензойна кислота (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), метіонін (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), MgSO4 (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), вітамін Е (α-токоферилацетат) (10-3М, 10-6М, 10-8М), убіхінон-10 (препарат "Кудесан") (10-3М, 10-6М, 10-8М). У результаті проведених досліджень було продемонстровано дозозалежний ефект досліджуваних метаболічно-активних речовин на енергію проростання насіння огірків (Cucumis sativus) сорту Ніжинський. Показано, що найефективнішими концентраціями досліджуваних сполук для стимуляції проростання насіння були 0,001 % розчини ПОБК, метіоніну і MgSO4 та 10-8М розчини убіхінону-10 і вітаміну Е (α-токоферилацетату). Показано ефективність передпосівної обробки насіння огірків 0,001 % розчином MgSO4 щодо стимуляції ростових процесів рослин огірків сорту Ніжинський, що виражалось у стимуляції росту стебла і зростанні площі листової пластинки. Найбільша ефективність щодо збільшення вмісту загальних хлорофілів, хлорофілу a і b в листі огірків спостерігалась у рослин, насіння яких перед посівом обробляли 0,001 % розчинами ПОБК і метіоніну та 10-8М розчином вітаміну Е, що може свідчити про зміни в процесах біосинтезу або деградації цих фотосинтезуючих пігментів. Результати цього дослідження можуть мати практичне значення для подальшого вивчення впливу цих метаболічно-активних речовин на рослинні організми з метою подальшого застосування в рослинництві. Речовини, які показали свою ефективність, можуть бути використані як складові компоненти стимулюючих препаратів.
Studies have been conducted on the effect of metabolically active substances (MgSO4 paraoxybenzoic acid (POBA), vitamin E, ubiquinone-10, and methionine) at different concentrations on the germination rates of Nizhynsky cucumber seeds, with selected physiological and biochemical indices. During the experiments, the solutions of the substances were taken at the following concentrations: paraoxybenzoic acid (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), methionine (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), MgSO4 (0,1 %, 0,01 %, 0,001 %, 0,0001 %, 0,00001 %), vitamin E (α-tocopheryl acetate) (10-3M, 10-6M, 10-8M), ubiquinone-10 ("Kudesan" drug) (10-3M, 10-6M, 10-8M). As a result of the conducted studies, the dose-dependent effect of the studied metabolically active substances on the energy of germination of seeds of cucumbers (Cucumis sativus) of the Nizhynsky variety was demonstrated. It was shown that the most effective concentrations of the compounds tested to stimulate seed germination were 0,001 % solutions of POBA, methionine and MgSO4 , and 10-8M solutions of ubiquinone-10 and vitamin E (α-tocopheryl acetate). The efficiency of pre-sowing treatment of cucumber seeds with 0,001 % solution of MgSO4 for stimulation of growth processes of cucumber plants of the Nizhynsky variety was shown, which was expressed in stimulation of stem growth and the growth of the leaf blade area. The highest efficiency in increasing the content of total chlorophylls, chlorophyll a and b in the leaves of the cucumbers was observed in plants whose seeds were treated with 0,001 % solutions of POBA and methionine and 10-8M vitamin E solution before sowing, which may indicate changes in the processes of biosynthesis or degradation of these pigments. The results of this study may be of practical importance for further study of the effect of these metabolically active substances on plant organisms for further use in plant production. Substances that have shown their effectiveness can be used as constituents of stimulant drugs.
Description
Keywords
огірки, проростання, довжина стебла, площа листкової поверхні, хлорофіл, параоксибензойна кислота, метіонін, сульфат магнію, вітамін Е, убіхінон-10, стаття, cucumbers, germination, stem length, leaf area, chlorophyll, paraoxybenzoic acid, methionine, magnesium sulfate, vitamin E, ubiquinone-10
Citation
Лісовицький В. В. Вплив метаболічно-активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники росту і розвитку огірків сорту Ніжинський / Лісовицький В. В., Кучменко О. Б. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2020.
Collections