Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Ізарова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено питанням, які пов'язані з еволюцією цивільного процесу в Україні. Упродовж періоду нашої незалежності з 1991 по 2017 рр. відбулося декілька масштабних реформ законодавства. Перший Цивільний процесуальний кодекс України ухвалено 2004 р. в умовах концептуальної зміни загальних підходів до здійснення правосуддя і формування незалежної гілки судової влади. Сьогодні на шляху інтеграції України до Європейського Союзу відбувається комплексна реформа судової системи і процесуального законодавства, що покликана забезпечити подальший розвиток й удосконалення порядку здійснення правосуддя, запровадити світові та загальноєвропейські стандарти захисту прав. Зокрема, йдеться про принцип пропорційності, відповідно до якого час та кошти, що витрачаються на судовий процес захисту прав, повинні відповідати тим вимогам, з якими особа звертається до суду. Запровадження загального та спрощеного порядку розгляду спорів потрібно вітати як важливий крок до забезпечення ефективності цивільного судочинства. У статті здійснюється порівняння позовного провадження чинного ЦПК України та положень законопроекту про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та інших законодавчих актів від 23 березня 2017 р. № 6232, що дало змогу охарактеризувати процес реформування цивільного процесуального законодавства і визначити основні напрями для його вдосконалення.
The article is devoted to civil procedure evolution in Ukraine. A few large-scale legislative reforms took place during the period of our independence, from 1991 to 2017. The first Civil Procedural Code of Ukraine was adopted in 2004 in the light of a conceptual changes in common approaches to the implementation of justice and the formation of an independent judiciary. Today, Ukraine is on its way into the European Union, so a comprehensive reform of the judicial system and procedural legislation has been implemented, and the main ideas are to ensure the further development and to improve of the implementation of justice, to implement of world standards and common european standards for the protection of the rights. In particular, we are talking about the principle of proportionality, according to which the time and fees spent on the court procedure should correspond to those claims with which a person applicate to a court. The introduction of a general and simplified procedure for the civil matters should be welcomed as an important step towards the effectiveness of civil proceedings. The article compares the action procedure of the current Ukrainian Civil Procedure Code and the main provisions of the Draftlaw on amendments to the Civil Procedural Code of Ukraine and other legislative acts, March 23, 2017, No. 6232. As a result the main directions for its improvement were made and the process of reforming Ukrainian civil procedural law was determined.
Description
Keywords
цивільний процес, Цивільний процесуальний кодекс України, цивільне процесуальне законодавство, реформа цивільного процесу, цивільне процесуальне право, стаття, civil procedure, Civil Procedural Code of Ukraine, civil procedural law, reform of the civil procedure
Citation
Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження / І. О. Ізарова // Право України. - 2017. - № 8. - С. 33-44.