"Працьовитий і невтомний" Василь Германович - співак і слуга чотирьох поколінь князів з Острога

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Тесленко, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Культурні осередки ранньомодерної України-Русі віддавна приваблюють увагу дослідників, зокрема істориків музики. Один із таких осередків в останній третині XVI — першій половині XVII століття був у волинському Острозі. Місто славилося не тільки своїми величною резиденцією, друкарнею, інтелектуальним гуртком і слов’яно-греко-латинською академією, а й "вокальною школою", продуктом якої був так званий острозький напів. Хто і коли створив школу — достеменно невідомо, та й загалом інформації про музикантів і співаків, які у цей "класичний період" проживали в місті, виявлено надзвичайно мало. Ця стаття покликана заповнити прогалину і ввести в науковий обіг біографічний матеріал, дотичний Василя Германовича († 1626), який був придворним співаком київського воєводи князя Василя-Костянтина Острозького (1526–1608) і служив кільком поколінням його нащадків. Дотеперішні відомості про цю постать обмежувалися фіксацією його імені ("Василь Співак") у документі 1621 р. Завдяки віднайденню інших рукописних джерел, насамперед заповіту майстра, вдалося суттєво розширити дані про нього. У статті порушено питання походження і складу родини Василя Германовича, умов його служби та матеріального забезпечення. Окремий наголос у роботі зроблено на останніх розпорядженнях співака, який волів бути похований у Дерманському Святотроїцькому монастирі і передав усе своє майно дружині та близькому родичу, названому в заповіті його "внуком". Цей унікальний документ опубліковано у додатку до статті.
Description
Scholars, including music historians, have long been interested in the cultural centers of early modern Ukraine-Rus’. One of these centers located in Ostroh (Volhynian palatinate of the Polish-Lithuanian Commonwealth) existed in the last third of the sixteenth and first half of the seventeenth centuries. Ostroh was famous not only for its mighty fortress, a printing house, the intellectuals circle, and the Slavic-Greek-Latin Academy but also for its "singing school," which introduced a co-called "Ostroh tune." It is not known for certain when the school was founded and by whom, and in general, very little informa-tion has been preserved about the musicians and singers who lived in the city during this "classical pe-riod." This article aims to fill in some gaps and introduce new biographical material related to Vasyl Hermanovych († 1626), who was a court singer of the voivode of Kyiv Prince Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi (1526–1608) and served to several generations of his descendants. Until now, information about Vasyl Hermanovych was limited to mentioning him as Vasyl Spivak in a document of 1621. Thanks to the dis-covery of other manuscripts, including his will, it has become possible to significantly expand our knowl-edge about the singer. The article considers the origin of Vasyl Hermanovych and reconstructs his family ties, the conditions of his service, and material support. A particular focus is on the last wishes of the singer, who asked to be buried in the Derman Holy Trinity Monastery and bequeathed all his property to his wife and a close relative, whom he specified as a "grandson" in his will. Vasyl Hermanovych’s will is published in the appendix to the article.
Keywords
співаки, музиканти, двір, клієнтела, князі Острозькі, стаття, Singers, musicians, court, clientele, Dukes of Ostroh
Citation
Тесленко І. А. "Працьовитий і невтомний" Василь Германович - співак і слуга чотирьох поколінь князів з Острога / Тесленко І. А. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 26-35. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.26-35