Релігійна контроверза "Книжечки у шести розділах" Василя Суразького: нові мотиви і старі упередження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Зема, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Контекстуальне вивчення "Книжиці в шести розділах", з урахуванням текстів і явищ епохи Відродження, Реформації та Контрреформації, показує залежність її від атмосфери змін, яка панувала в той час. Історичні екскурси єзуїтських авторів у минуле Церкви та перебіг соборів мають ширший підтекст. Апеляція до скарг і вплив римських понтифіків під час соборів свідчили про зростаюче значення публічних дебатів і пожвавлення політичного життя. Водночас зростало значення документів і правових практик, які також були очевидними у свідченнях про минулі події. Василь Суразький намагався відповісти на такі виклики, шукаючи контраргументи та джерела, щоб протистояти своїм католицьким і протестантським опонентам. Найбільш значущим було створення ним концепції Єрусалима як центру християнства, джерела віри та віри. Єрусалим був визначений як символічний центр християнства в умовах занепаду Константинополя. Суразький розвинув критику латинників, звинувачуючи їх у юдейських впливах. Також досліджено вплив Реформації на релігійну полеміку Суразького. Плідним видається використання іконографічних матеріалів для вивчення трактатів українських авторів, які відображають особливості православного віровчення.
Description
The study of "The Book in Six Chapters" in the context of texts and phenomena of the Renaissance, Reformation, and Counter-Reformation shows that it was dependent on the atmosphere of changes that prevailed at the time. The Jesuit authors’ historical excursions into the Church’s past and the course of the councils seem to have a broader connotation. The appeal to the grievances and the influence of the Roman pontiffs during the councils testified to the growing importance of public debate and the revival of political life. At the same time, the importance of documents and legal practices, which were also evident in the testimonies of past events, increased. Vasyl Surazhsky tried to respond to such challenges by looking for counter-arguments and sources to counter his Catholic and Protestant opponents. The most significant was his creation of the concept of Jerusalem as the centre of Christendom, the source of faith, and faith. Jerusalem was designated as the symbolic centre of Christianity in the face of the decline of Constantinople. Surazhsky developed the criticisms of the Latins, accusing them of Jewish influences. The influence of the Reformation on the religious controversy by Surazhsky is also researched. The use of iconographic materials to study the treatises of Ukrainian authors, which reflects the peculiarities of the Orthodox doctrine, seems fruitful.
Keywords
релігійна контроверза, Реформація, Ренесанс, Київська митрополія, Острог, стаття, religious controversy, the Reformation, the Renaissance, Kyivan Metropolitanate, Ostroh
Citation
Зема В. Є. Релігійна контроверза "Книжечки у шести розділах" Василя Суразького: нові мотиви і старі упередження / Валерій Зема // Київська Академія. - 2023. - Вип. 20. - С. 137-165. - https://doi.org/10.18523/1995-025X.2023.20.137-165