Іншування москаля, національна тожсамість і подвійна лояльність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Агеєва, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано стратегії антиімперського культурного спротиву в українській літературі першої половини ХІХ ст. Зокрема йдеться про специфіку представлення солдата-москаля як Чужого, Іншого, до того ж культурно й цивілізаційно нижчого. Особливо яскраво такі репрезентації виявляються у прозі Григорія Квітки-Основ’яненка, зокрема у програмному "Салдацькому патреті". Як зразок прямої полеміки з російськими авторами, котрі переписують вітчизняну історію у згоді з імперськими матрицями, розглянуто "Наталку Полтавку" Івана Котляревського. Після Шевченкового безбоязного розрахунку з минулим епоха подвійної лояльності, готовність будувати свою державу разом із переможцями і у згоді з їхніми проектами (а десь такий варіант пропонується в "Енеїді" Котляревського) безповоротно відійшла в минуле. Романтизм зосередився на пошуках нових моделей культурної пам’яті та національної тожсамості.
The article analyzes the strategies of anti-imperial cultural resistance in the Ukrainian literature of the first half of the 19th century. Specifically, it is about the nature of the representation of a Muscovite soldier as an Alien, an Other, moreover, culturally and civilizationally on a lower scale. Such representations are particularly striking in the prose of Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko, in particular in the popular play "The Soldier’s Portrait". Ivan Kotlyarevsky’s play "Natalka Poltavka" is considered as an example of the dramatist’s direct polemics with Russian authors who rewrite their national history in accordance with imperial matrices. After Shevchenko’s fearless reckoning with the past, the era of dual loyalty, willingness to build one’s state together with one’s conquerers and in accordance with their projects (such a version is proposed in Kotlyarevsky’s "Aeneid") is left in the past. Romanticism focused on a search for new models of cultural memory and national identity.
Description
Keywords
антиімперський культурний спротив, солдат-москаль як Інший, Григорій Квітка-Основ’яненко, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, романтизм, стаття, anti-imperial cultural resistance, Muscovite soldier as an Alien, an Other, Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko, Ivan Kotlyarevsky, Taras Shevchenko, Romantism, article
Citation
Агеєва В. П. Іншування москаля, національна тожсамість і подвійна лояльність / Віра Агеєва // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. - 2019. - Т. 2. - С. 36-44.
Collections