Особливості росту периферичного раку легені за результатами макроскопічних і цитологічних досліджень

Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Болгова, Лідія
Пономаренко, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено відношення периферичного раку легені (ПРЛ) до стінки бронха та зміни його слизової оболонки у 21 пацієнта, що обстежувались і лікувались у Національному інституті раку МОЗ України. Проведено зіставлення макроскопічних характеристик операційних матеріалів пухлин із результатами доопераційних цитологічних досліджень за результатами ексфоліативних досліджень – фібробронхоскопії (мазки і промивні води бронхів) та мокротиння. Цитологічні препарати забарвлювали за методами Паппенгейма і Папаніколау та вивчали за допомогою мікроскопа Olympus CX21 (збільшення Х200, Х400, Х900). Мета дослідження – визначити характер росту периферичного раку легені по відношенню до стінки бронха. Залежно від характеру ураження слизової оболонки найближчого до пухлини бронха хворих поділили на 3 групи. У першу групу ввійшло 12 (57 %) хворих, у яких слизова оболонка бронха була не змінена. Лише у 2 (17 %) із них у цитологічних препаратах до операції було знайдено пухлинні клітини. У другій групі опинилися 2 (10 %) пацієнти, у яких слизова оболонка найближчого до пухлини бронха мала мінімальні зміни без екзофітного росту пухлини. У цитологічних препаратах пухлинні клітини не виявлено. У третій групі було 7 (33 %) хворих, у яких на слизовій оболонці найближчого до пухлини бронха спостерігався невеликий екзофітний пухлиноподібний ріст із незміненою поверхнею слизової оболонки. Цитологічним способом лише у 2 (29 %) пацієнтів виявлено ракові клітини. Найвірогідніше, такі клітини потрапили в цитологічні препарати з м’якої паренхіматозної пухлини. Результати дослідження свідчать про те, що епітелій слизової оболонки бронхів у більшості випадків не змінений, що виключає початок розвитку з нього ПРЛ, а назва – "бронхогенний" рак – не має морфологічного підґрунтя. Пухлинна маса в паренхімі легені і незмінений найближчий до неї бронх, який "провалювався" в м’яку пухлину, опосередковано свідчать про виникнення ПРЛ з альвеолярного епітелію, що підтверджується відомими експериментальними даними.
We studied the peripheral lung cancer (PLC) in the bronchial sheath and the changes of their mucous membranes in 21 patients, which were examined and treated at the National Cancer Institute of the Ministry of Health of Ukraine. Ours task was to compare macroscopic characteristics of surgical tumor materials with the results of preoperative cytological preparations of exfoliate materials – fibrobronchoscopy and sputum. Cytological samples were stained using the Pappenheim and Papanicolaou methods and examined using the Olympus CX21 microscope, with the magnification: X200, X400, X900. The goal of the study was to determine the characteristics of growth of peripheral lung cancer with the bronchial sheath. Depending on the lesion of the mucous membrane closest to the tumor of the bronchus, patients were divided into 3 groups. The first group included 12 (57 %) patients in whom the bronchial mucosa was not changed. In 2 (17 %) of them, tumor cells were found in cytological smears before surgery. The second group consisted of 2 (10 %) patients which had the mucous membrane closest to the bronchial tumor had minimal changes without exophytic tumor growth. In cytological preparations of these patients, tumor cells are not found. The third group of 7 (33 %) patients with closest to the bronchus tumor mucous membrane showed a small exophytic tumor growth with unchanged surface of the mucous membrane. Using the cytological method, we detected that only 2 (29 %) patients had cancer cells. The detected cancer cells in the cytological smears most likely are derived from a soft parenchymal tumor. Thus, the results of the research indicate that the epithelium of mucous membrane of the bronchi in most cases is unchanged, which precludes the onset of PLC development, and the definition – "bronchogenic" cancer has no morphological basis. Tumor tissue of the lung parenchyma and unchanged closest to tumour bronchus, which "collapses" into the soft tumor, indirectly indicates the alveolar epithelium as an origin of PLC, which confirm by notable experimental data.
Description
Keywords
рак легені, слизова оболонка бронха, патологоанатомічне дослідження, цитологічне дослідження, гістогенез, стаття, lung cancer, bronchial mucosa, pathoanatomical research, cytological research, histogenesis of lung cancer
Citation
Болгова Л. С. Особливості росту периферичного раку легені за результатами макроскопічних і цитологічних досліджень / Болгова Л. C., Пономаренко А. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2020. - Т. 3. - С. 43-47.
Collections