Взаємозв’язок між патентним захистом інтелектуальної власності і конкурентною політикою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Кузьменко, Любов
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено аналізу деяких проблем співвідношення конкурентної політики та патентного захисту інтелектуальної власності. Ефективне використання інтелектуального потенціалу України сьогодні є однією з головних проблем, яка потребує державного регулювання, адже недосконала система захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток економіки України, зокрема відлякує інвесторів у наукоємних галузях. Враховуючи велику соціальну значущість ринків лікарських препаратів, високі темпи зростання цін на ліки, дефіцит окремих видів лікарських препаратів, необхідність ефективного витрачання бюджетних коштів, у статті розглянуто взаємозв’язок між проблемами з інтелектуальної власності і конкурентною політикою на прикладі ринків лікарських препаратів, а також методи регулювання, які впливають як на наявність, так і на ціни лікарських засобів, і розширюють доступ до них. Патентний захист і конкуренція разом відіграють важливу роль в інноваціях, що швидко розвиваються на ринках лікарських препаратів. Адже від ступеня розвитку конкуренції та застосування економічних методів регулювання та управління на фармацевтичних ринках безпосередньо залежить асортиментна і цінова доступність медичної допомоги населенню. Тобто між патентними правами і конкуренцією існує тісний зв’язок. Запропоновано шляхи вирішення проблем, що регулюють відносини в зазначеній сфері. Ключовим моментом для виняткових прав є компроміс політики: обмеження конкуренції передбачається в обмін на розвиток нового препарату або нового застосування вже наявного препарату, що навряд чи сталося б без збільшення економічних стимулів від передбаченої законом винятковості. Тобто до завдань держави має належати створення оптимального балансу між ринковою конкуренцією і адміністративним управлінням, спрямованим, передовсім, на своєчасне забезпечення населення якісними і доступними за ціною лікарськими препаратами
The article analyzes some problems of the ratio of the competition policy and the patent protection of intellectual property. Efficient use of Ukraine’s intellectual potential today is one of the main problems that needs state regulation, as an imperfect intellectual property protection system hinders the development of the Ukrainian economy; in particular, it discourages investors in science-intensive industries. Considering a great social significance of medicine markets, the high rates of rising drug prices, the deficiency of certain types of medicines, the need for efficient spending of budget funds, this article reveals the relationship between the intellectual property issues and the competition policy on the example of drug markets as well as regulatory methods, which affects both the availability and the prices of drugs and expands the access to them. Patent protection and competition together play an important role in rapidly developing innovations in drug markets. Indeed, the degree of development of competition and the application of economic methods of regulation and management in the pharmaceutical markets directly depend on the range and price availability of medical care to the population. That is, there is a close connection between patent rights and competition. The article proposes ways of solving problems regulating relations in this area. The key point to exclusive rights is a compromise policy: restricting competition is foreseen in exchange for the development of a new drug or a new use of an already existing drug, which would hardly happen without increasing economic incentives from the provided law of exceptionality. That is, the state should have the task of creating an optimal balance between market competition and administrative management, aimed, first of all, at providing the population with high-quality and affordable medicines in a timely manner
Description
Keywords
конкурентна політика, інтелектуальна власність, захист прав, проблеми, лікарські засоби, співвідношення, стаття, competition policy, intellectual property, protection of rights, problems, medicines, relations, article
Citation
Кузьменко Л. Г. Взаємозв'язок між патентним захистом інтелектуальної власності і конкурентною політикою / Кузьменко Любов // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 60-65.