Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Загалом відомо, що впливовий київський вчений, професор Університету Св. Володимира та почесний член Київської духовної академії Іван Олексійович Сікорський (1842–1919) свого часу зробив значний внесок у розвиток наукової психології і набув великого авторитету на Заході. Упродовж останніх років в Україні з’явилося чимало досліджень, автори яких намагаються продемонструвати актуальність його напрацювань також і з погляду сучасної науки. При цьому залишається непроясненим, коли і як саме відбулося визнання Сікорського на Заході, на кого із колег він вплинув ще за життя, як оцінюють його наукові досягнення у зарубіжних фахових колах зараз. Намагаючись заповнити цю прогалину, автор статті створив на Інтернет-платформі «Google Scholar» («Google Академія») персональний профіль І. О. Сікорського. Незважаючи на те, що цей ресурс розрахований передусім на пошук інформації стосовно сучасних авторів та публікацій, Google Scholar встановив наявність в Інтернеті та здійснив певну систематизацію даних про майже усі праці Сікорського, зокрема й ті, що були написані (або перекладені) іноземними мовами і опубліковані за кордоном. Попри те, що Google Scholar ідентифікував та включив до власного переліку далеко не всі наявні посилання, навіть цього вистачило, щоб скласти доволі велику та репрезентативну бібліографію. Кількісний та якісний аналіз відповідної інформації (з використанням таких інструментів, як Google Books, Internet Archive, JSTOR тощо) допоміг прояснити та істотно розширити уявлення щодо місця Сікорського в історії науки і рецепції його діяльності західними фахівцями. Як наочно показано у статті, він став одним із найяскравіших вітчизняних виразників провідних тенденцій у світовій психології. На його піонерські розвідки стосовно феномену розумової втоми у дітей активно посилалися передові представники експериментальної психології кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (зокрема Альфред Біне, Франц Боас, Едуард Клапаред, Едвард Торндайк та ін.). Показано також, що не забувають про внесок, зроблений Сікорським, і автори наукових досліджень, що здійснюються у західних країнах за наших часів.
It is generally known that the influential Kyiv researcher, professor of the St. Volodymyr University and honorary member of the Kyiv Theological Academy Ivan Sikorsky (1842–1919) made a significant contribution to the development of the psychological science of his times and gained great authority among his colleagues in the West. In recent years, many studies have been launched in Ukraine, whose authors are trying to demonstrate the relevance of his work also in terms of contemporary science. It remains unclear as to when and how he was r ecognized in the West, which of his colleagues he influenced in his own life, how his academic achievements are now appreciated in foreign professional circles. Trying to fill this gap, the author of the paper created Sikorsky’s personal profile on the Internet platform “Google Scholar” (“Google Academy”). This Internet-based platform is regularly used to calculate citations of the contemporary scholars and publications. However, as it has turned out, Google Scholar may also be a useful tool for the historical research. This search engine collates information on almost all of the Sikorsky’s works, including those written or translated into foreign languages and published abroad. Despite the fact that Google Scholar identified and included in its own list not all of the existing references, it nevertheless helped to reconstruct a rather large and representative bibliography. Combining the quantitative and qualitative analysis of relevant information from Google Scholar as well as such tools as Google Books, Internet Archive, JSTOR, etc. helps to clarify and substantially expand the understanding of Sikorsky’s place within the history of science and the treatment of his works in the West. As it is clearly shown in the article, he became one of the brightest domestic representatives of the leading trends in the world psychology. A significant number of Western experimental psychologists of the late nineteenth and first half of the twentieth century (including such prominent figures as Alfred Binet, Franz Boas, Edouard Claparede, Edward Thorndike, etc.) were actively referring to his pioneering researches on the phenomenon of mental fatigue in children. It is also shown that the contribution made by Sikorsky to the development of psychology and pedagogy has not been forgotten by the contemporary researchers.
Description
Keywords
Іван Сікорський, Київська духовна академія, експериментальна педагогіка та психологія, індекс цитування, стаття, Ivan Sikorsky, Ivan Sikorskii, Ivan Sikorski, Kyiv Theological Academy, experimental pedagogy and psychology, citation index, Google Scholar
Citation
Менжулін В. І. Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2018. - Т. 2. - С. 43-56.