Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі І

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Плигун, Вікторія
Єфіменко, Тетяна
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Інтрогресія генів, що контролюють корисні ознаки, до генофонду пшениці м’якої не втрачає своєї актуальності. Звичайним мостом для перенесення чужинних генів є пшеничні амфідиплоїди. Однією з умов успішного використання амфідиплоїдів як джерела чужинних генів є їхня цитологічна стабільність та фертильність. Цитологічну стабільність пшеничних геномно-заміщених амфідиплоїдів Авротіка та Авроале визначили через характеристику подій мейозу на різних його стадіях шляхом вивчення цитологічних препаратів. Амфідиплоїди характеризувались відхиленнями від бівалентної кон’югації хромосом з появою мультивалентних хромосомних асоціацій і унівалентів у метафазі І. У анафазі спостерігали мости. Уніваленти і фрагменти, утворені після розриву мостів, спричиняли появу мікроядер у тетрадах. Мейотичний індекс, розрахований на підставі кількісної характеристики зразків амфідиплоїдів за появою мікроядер і поліад, виявився однаковим для Авротіки та Авроале і перебував у межах 64–69 %. Кон’югація хромосом сортів пшениці м’якої, вивчених для порівняння, була бівалентною з абсолютною перевагою закритих бівалентів у метафазних пластинках. Процес гаметогенезу в амфідиплоїдів супроводжується іноді появою третього генеративного ядра в чоловічому гаметофіті. Отримані характеристики мейозу пояснюють зниження насіннєвої фертильності Авротіки та особливо Авроале в порівнянні з сортами пшениці м’якої.
Introgression of genes controlling useful traits into a common wheat gene pool is still a highly actual task. Amphidiploids usually serve as a bridge for transferring alien genes into the wheat genome. One of the conditions of successful use of amphidiploids as sources of alien genes is their cytological stability and fertility. Cytological stability of the genome substitution amphidiploids Aurotica and Auroale was determined through characterization of different meiosis stages by studding cytological preparations. Amphidiploids were characterized by deviations from the bivalent chromosome conjugation, appearance of multivalent chromosome associations, and univalent chromosomes in metaphase I. In the anaphase, bridges were observed. Univalents and chromosome fragments resulted from the bridges breakage caused appearance of micronuclei in tetrads. Conjugation of chromosomes in common wheat cultivars, studied for comparison, was bivalent, with the absolute preference of closed bivalents in metaphase plates. The meiotic index calculated on quantitative characteristics of amphidiploids with micronuclei and polyads was similar for Aurotica and Auroale and varied between 64–69 %. In tetrads of Auroale no triads were found, whereas in Aurotica triads were usual. So, the meiotic index in itself is not an indicator for the meiotic stability of a plant sample. More exhaustive information can be received through structuring of the meiotic index for assessment of components which are used for its calculation. The received results enable to assume that meiotic abnormalities in Aurotica may be caused by disorder of synchrony in meiosis II processes, whereas for Auroale this disorder is not typical. Gametogenesis in amphidiploids sometimes demonstrated appearance of the third generative nucleus in the male gametophyte. Determined meiosis characteristics explain the decline in seed fertility of Aurotica, and in particular Auroale, compared to common wheat cultivars.
Description
Keywords
пшениця м’яка, геномно-заміщені амфідиплоїди, мікроспорогенез, мікрогаметогенез, макроспорогенез, стаття, common wheat, genome substitution amphidiploids, microsporogenesis, microgametogenesis, macrosporogenesis
Citation
Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі І / Плигун В. В., Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2020. - Т. 3. - С. 3-13.
Collections