Дмитро Поспєхов: філософ, психолог, богослов (до 200-річчя з дня народження)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті, присвяченій 200-річному ювілею із дня народження філософа, психолога, богослова і перекладача Дмитра Васильовича Поспєхова (1821‒1899), вперше в науковій літературі висвітлено віхи його академічної біографії та понад 50-річного (1845‒1899) професорського служіння на кафедрі філософії Київської духовної академії. На підставі аналізу значного масиву друкованих джерел та архівних документів, свідчень колег і учнів Д. Поспєхова вперше розкрито зміст і специфіку його викладацької, педагогічної, адміністративної, редакційно-видавничої, перекладацької діяльності в Академії; доведено його вагому роль у підготовці професійних філософських і богословських кадрів, розбудові філософської освіти та поширенні філософських знань на східнослов’янських теренах. Приділяючи особливу увагу методиці викладання Д. Поспєховим філософських дисциплін, авторка увиразнює новаторський для тогочасних духовних шкіл характер його лекцій-бесід, їхній евристичний, релігійно-просвітницький і морально-виховний вплив на студентів. Окремий акцент зроблено на науково-редакційній роботі, біографічних і бібліографічних студіях Дмитра Поспєхова; розкрито його роль у збереженні та вивченні спадщини видатних філософів і богословів Київської духовної академії 1820‒1840-х рр. ‒ протоієрея Івана Скворцова (1795‒1863), архімандрита Феофана (Петра Авсенєва, 1810‒1852), Сильвестра Гогоцького (1813‒1889). Вперше аналізуючи друковані праці Д. Поспєхова, авторка розкриває зміст і значення здійсненого ним богословсько-філософського дослідження біблійної Книги Премудрості Соломонової, в якому увиразнено безпосередній зв’язок цієї юдейської пам’ятки з філософськими вченнями Філона Александрійського, Платона і стоїків. Авторка звертає увагу також на значний дослідницький потенціал рукописної спадщини Дмитра Поспєхова, пов’язуючи з її вивченням перспективи визначення ролі київського професора у розбудові академічної психологічної науки і розширення сучасних наукових уявлень про зміст і специфіку викладання філософських дисциплін у Київській духовній академії другої половини ХІХ століття.
The article dedicated to the 200th anniversary of Dmytro Vasyliovych Pospiekhov (1821–1899), a philosopher, psychologist, theologian and translator, for the first time in the scientific literature, highlights the milestones of his academic biography and more than 50 years (1845–1899) of professor’s tenure at the Department of Philosophy of Kyiv Theological Academy. Based on the analysis of a significant array of printed sources and archival documents, memories of colleagues and students of Dmytro Pospiekhov, the content and specifics of his educational, administrative, editorial and publishing, translation activities at the Academy were revealed for the first time; his important role in the training of professional philosophers, the development of philosophical education and the spread of philosophical knowledge in the East Slavic territories was proven. Paying special attention to Dmytro Pospiekhov’s methods of teaching of philosophical disciplines, the author emphasizes his lecturing methodology, innovative for the theological academies of the time, as well as the heuristic, religious, educational, and moral impact on the students. A special emphasis is placed on Dmytro Pospiekhov’s scientific and editorial activities, his biographical and bibliographic studies, his role in the preservation and studying of the heritage of prominent philosophers and theologians of Kyiv Theological Academy of the 1820s‒1840s: Archpriest Ivan Skvortsov (1795‒1863), Archimandrite Theophanes (Petro Avseniev, 1810‒1852), Sylvestr Hohotskyi (1813‒1889). Analyzing Dmytro Pospiekhov’s printed works for the first time, the author reveals the content and significance of his theological and philosophical study of the Book of Wisdom, which emphasizes the direct connection of this Judaic source to the philosophical teachings of Philo of Alexandria, Plato, and the Stoics. The author also draws attention to the significant research potential of Dmytro Pospiekhov’s manuscript heritage, linking it with the study of the prospects of determining his role in the development of psychological science in theological academies and the expansion of modern scientific ideas about the content and specifics of teaching of philosophical disciplines in Kyiv of the second half of the 19th Century.
Description
Keywords
Дмитро Поспєхов, Київська духовна академія, філософія, психологія, богослов’я, Книга Премудрості Соломонової, стаття, Dmytro Pospiekhov, Kyiv Theological Academy, philosophy, psychology, moral theology, The Book of Wisdom
Citation
Ткачук М. Л. Дмитро Поспєхов: філософ, психолог, богослов (до 200-річчя з дня народження) / Ткачук М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2021. - Т. 7. - С. 3-16. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.7.3-16
Collections