The basic principles of innovative development of priority sectors of the processing industry of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Boiko, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The economic development of the industrial sector in Ukraine today creates a new perspective on innovative development. Therefore, in the article special attention is given to the monitoring of industrial activity, which is carried out on the example of industries of the processing industry. For this purpose, the functioning of the industries of the Ukrainian processing industry in 2017 was analyzed. Not only the main trends of development, but also existing problems and further perspectives were determined. In the article the author attempts to determine the basic principles of innovative development of the Ukrainian processing industry in such areas as light and chemical industry with the purpose of priority development of production capacities of enterprises of different types of ownership. In particular, it is such an enterprise of light industry as "Olteks", as well as enterprises of the chemical industry "Chinbar" and "Borshchagovsky chemical and pharmaceutical factory". The work of monitoring the activities of the industrial enterprises of the processing industry, located in the city of Kiev. The strengths and weaknesses of their activities, as well as opportunities and threats have been identified. Measures have been developed to implement the Concept of building up export potential of industrial enterprises in Kyiv, including the EU countries. The author's attention is focused on the functioning of special forms of organization of innovation activity, which can contribute to the development of industries in the processing industry in Ukraine. In particular, it concerns the development of techno-polises and industrial parks. Their main tendencies of development, problems and their ways of further functioning are offered. This is especially true of the legal and regulatory framework. Proposals for the improvement of legislative and other legal acts on the issues of technopolis activity and industrial parks on the territory of Ukraine are developed.
Економічний розвиток промислового сектору в Україні в умовах сьогодення формує новий погляд на інноваційний розвиток. Тому, в статті особливої уваги надається моніторингу промислової діяльності, який здійснено на прикладі галузей переробної промисловості. Для цього було проаналізовано функціонування галузей переробної промисловості України у 2017 р. Визначено не лише основні тенденції розвитку, а й існуючі проблеми та подальші перспективи. У статті автором зроблена спроба визначити основні засади інноваційного розвитку переробної промисловості України у таких сферах, як легка та хімічна промисловість з метою пріоритетного розвитку виробничих потужностей підприємств різних за формами власності. Зокрема, це таке підприємство легкої промисловості як "Олтекс", а також підприємства хімічної промисловості "Чинбар" та "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод". В роботі здійснено моніторинг діяльності означених промислових підприємств переробної сфери, розташованих на території міста Києва. Визначено сильні і слабкі сторони їхньої діяльності, а також можливості та загрози. Розроблено заходи з впровадження Концепції нарощування промисловими підприємствами міста Києва експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС. Особливу увагу автором статті сконцентровано на функціонуванні спеціальних форм організації інноваційної діяльності, які спроможні сприяти розвитку галузей переробної промисловості в Україні. Зокрема, це стосується розвитку технополісів та індустріальних парків. Визначено їх основні тенденції розвитку, проблеми та запропоновано шляхи подальшого функціонування. Особливо це стосується питання нормативно-правового забезпечення. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань діяльності технополісів та індустріальних парків на території України.
Description
Keywords
innovation development, industrial enterprises, industries of processing industry, organizational forms of innovation activity, technopolis, industrial park, article, інноваційний розвиток, промислові підприємства, галузі переробної промисловості, організаційні форми інноваційної діяльності, технополіс, індустріальний парк
Citation
Boiko O. The basic principles of innovative development of priority sectors of the processing industry of Ukraine / Boiko O. // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - № 1. - P. 206-220.