Принципи істини як аргументи наукового пізнання: смислодіяльнісний вимір

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Комаха, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In the article the problem of meaning as a condition of productive knowledge is considered. A phenomenological and logical argumentation in determining the intentions of the subject on the meanings of the world (the object) are shown.To the feature of perception and understanding of sense as argument in the process of communication. A cognitive analysis of connection of sense and argument is in cognitive activity. The ambiguity of meaning distinguishes for its justification the criteria to reach out a truth, which require analysis and argumentation. The features of criteria of objectivity of truth and her value are considered in cognition of sense. Principle of "absoluteness" and "relativity" of truth is analysed as an argument. The value of principle of uncontradiction, simplicity is found out, евристичності, coherentness in the process of establishment of truth of arguments. Sense is the specific form of argument in the process of scientific cognitive activity, that influences on her effectiveness.
В статті досліджується проблема смислодіяльності як умови продуктивного пізнання. Показана феноменологічна і логічна аргументація у визначенні інтенцій суб’єкта на смисли світу (об’єкт). Особливості сприйняття і розуміння смислу як аргументу у процесі комунікації. Когнітивний аналіз зв’язку смислу і аргументу в пізнавальній діяльності. Неоднозначність смислу виокремлює для його обґрунтування критері досягнення істини, які вимагають аналізу і аргументації. Розглянуто особливості критеріїв об’єктивності істини та її значення у пізнанні смислу. Проаналізовано принцип «абсолютності» та «відносності» істини в якості аргументу. З’ясовано значення принципу несуперечливості, простоти, евристичності, когерентності у процесі встановлення істинності аргументів. Смисл є специфічною формою аргументу у процесі наукової пізнавальної діяльності, який
Description
Keywords
смисл, аргумент, істина, принцип, пізнання, інтенція, наука, meaning, argument, truth, principles, knowledge, intention, science, стаття
Citation
Комаха Лариса Григорівна. Принципи істини як аргументи наукового пізнання: смислодіяльнісний вимір / Комаха Л. Г. // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2016. - Вип. 1-2 (149-150). - С. 127-135.