"Потрібно боротись!": протистояння євреїв геноцидній політиці у Кременчуці (1941–1943)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бородіна, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено майже не дослідженій темі — протистоянню євреїв нацистській геноцидній політиці в Кременчуці. Авторка розглянула історіографічні напрацювання з теми, окреслила термінологію та охарактеризувала джерельну базу (частину джерел уперше введено до наукового обігу). У роботі проаналізовано чинники, які могли впливати на перебіг Голокосту в місті: еволюцію у стратегії "розв’язання єврейського питання" на час окупації міста, події на фронті, які визначали пріоритетність поточних завдань для тилових структур, (не)затребуваність робочої сили євреїв тощо. Відповідно до цього досліджено становище місцевих євреїв, а також євреїв-військовополонених, які потрапили до Кременчука внаслідок оточення частин Південно-Західного фронту, та проаналізовано динаміку реалізації Голокосту в Кременчуці. У статті визначено аспекти, які унеможливили формування у місті єврейського руху опору, а також розглянуто протистояння євреїв на індивідуальному рівні, їхню діяльність як членів підпільних організацій, які активно допомагали євреям (і військовополоненим, і місцевим жителям, і прибулим до міста під час окупації). Досліджено, що завдяки кооперації лідерів із-поміж радянських військовополонених і місцевих активістів вдалося створити ефективну інфраструктуру для надання допомоги та порятунку переслідуваним групам, зокрема євреям. Це дало можливість самим переслідуваним у рамках роботи підпільних організацій ефективно протистояти нацистській геноцидній політиці.
Description
The article examines an almost unexplored topic about the resistance of the Jews to the Nazi genocidal policy in Kremenchuk. The author reviewed historiographical developments on this issue, outlined terminology, and characterized the source base (a part of the sources is introduced into scientific circulation for the first time). The article analyzes the factors that influenced Holocaust flow in the city: the evolution of the "Final Solution to the Jewish Question" during the occupation of the town; events at the front that deter-mined the priority of current tasks for rear structures; demands or the lack of demands for Jewish labor, etc. In accordance with this, the author researched the condition of local Jews and Jews-prisoners of war who got to the Kremenchuk due to the encirclement of parts of the South-Western Front and analyzed the dynam-ics of the implementation of the Holocaust in the city.The article considers the aspects that prevented the development of a purely Jewish resistance movement in Kremenchuk. Therefore the author explores the opposition of Jews at the individual level and their activities as a member of underground organizations that actively helped Jews (those who were prisoners of war, local people, and those who arrived in the city during the occupation). Consequently, it was investigated that thanks to the cooperation of leaders from among the Soviet prisoners of war and local activists, it was possible to create an effective infrastructure for providing help and rescue to persecuted groups, including Jews. For example, in the "Patriot of the Motherland" underground organization, this infrastructure consisted of a prisoner of war camp, the first city hospital, a Red Cross station, and underground apartments. This enabled those persecuted within the framework of underground organizations to effectively resist the Nazi genocidal policy. The article also analyzes, on an individual level, how both local and Jewish prisoners of war, as well as those who arrived in Kremenchuk, resisted the genocide.
Keywords
Кременчук, Голокост, геноцид, євреї, протистояння, стаття, Kremenchuk, Holocaust, genocide, Jews, resistance/opposition
Citation
Бородіна Т. М. "Потрібно боротись!": протистояння євреїв геноцидній політиці у Кременчуці (1941–1943) / Бородіна Т. М. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 73-85. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.73-85