Державний контроль над радянським суспільством у 1920–1930-х рр.: історіографічний огляд

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Клименко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано загальний огляд історіографії щодо державного контролю над радянським суспільством у міжвоєнну добу. Розглянуто три елементи, що були в основі формування "нового радянського світу", про який заявляли більшовики. Зазначено ключові праці, присвячені повсякденному життю в СРСР та історії робітників. Також згадано дослідження на тему творення образу "нової людини" й виховання радянських громадян. Окрім того, охарактеризовано розвідки про "новомову" науковців різних спеціальностей, оскільки ця проблематика перебуває у дослідницькому полі філологів, істориків і вчених інших спеціальностей. Адже витворення нового стилю, того, як говорити про країну, суспільство, про себе, супроводжувалося і державною мовною політикою, і "мовними іграми" самих громадян, які перебували у пошуках стратегій правильної поведінки. У статті розглянуто контекстуальні праці західних дослідників на зазначені питання і водночас зроблено акцент на працях українських учених про державний контроль над радянським суспільством.
Description
The article presents a general overview of historiography regarding state control over Soviet society in the interwar period. For this purpose, it was chosen to consider three elements that were at the basis of the formation of the "new Soviet world," which the Bolsheviks claimed. The article presents key works devoted to everyday life in the USSR and the history of workers. Research on creating the image of a "new man" and the education of Soviet citizens is also outlined. In addition, the research on the "new language" of variously specialized scientists is characterized since this problem is in the research field of philologists, historians, and scientists of other specialties. After all, creating a new style of talking about the country, society, and oneself was accompanied by both the state language policy and the "language games" of the citizens themselves, who were searching for strategies for correct behavior. The article examines the con-textual works of Western researchers on these issues. At the same time, emphasis is placed on the works of Ukrainian researchers about state control over Soviet society.
Keywords
СРСР, УРСР, історико-антропологічний підхід, повсякденне життя, державний контроль, радянська пропаганда, ідеологія, стаття, USSR, Ukrainian SSR, historical and anthropological approach, everyday life, state control, Soviet propaganda, ideology
Citation
Клименко О. М. Державний контроль над радянським суспільством у 1920–1930-х рр.: історіографічний огляд / Клименко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 125-130. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.125-130