Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об'єднаних територіальних громад

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Храпкіна, Валентина
Майстренко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуальність. В умовах сьогодення актуальним вбачається перезавантаження сприйняття економічної привабливості закладів культури на місцевому рівні та створення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів. Мета і методи. Метою статті є обґрунтування напрямів розвитку фінансового забезпечення в управлінні закладами культури у контексті об’єднаних територіальних громад. Використано такі методи наукового дослідження: абстрактно-логічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, економікоматематичний, балансовий, експертний. Результати. Охарактеризовано власні доходи місцевих бюджетів, які свідчать, що фінансова децентралізація дозволила бюджетам значно зрости, а територіям – отримати можливості розвитку. Запропоновано нові інформаційні продукти і технології в роботі закладів культури, які відкривaють потенційні можливості для розвитку туристичної привабливості українського села. Наведений розрахунок оптимізації фінансових можливостей об’єднаних територіальних громад від використання незадіяних ресурсів, що передбачає можливість самозабезпечення та саморозвитку закладів культури на селі. Висновки та обговорення. Встановлено, що найефективніше вирішення зазначеної проблеми може бути здійснене тільки завдяки комплексним структурним перетворенням у практиці управління фінансовими ресурсами сфери культури. Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні системного підходу до обґрунтування пропозицій, спрямованих на виявлення незадіяних ресурсів, що забезпечить економічну стабільність закладів культури, а практичне значення – у розробці рекомендацій щодо фінансування, що дозволить підвищити ефективність їх функціонування. Подальші наукові розвідки здійснюватимуться у напрямі дослідження залучення додаткових джерел фінансування в сферу культури об’єднаних територіальних громад.
Actuality. In today’s conditions, it is extremely important to change the perception of the economic attractiveness of cultural institutions at the local level and create conditions for engaging additional financial resources. Purpose and methods. The purpose of the article is to substantiate the directions of development of financial support in the management of cultural institutions in the context of the united territorial communities. Scientific research methods have been used: abstractlogical, statistical, calculation-constructive, economic-mathematical, balance, expert. Results. Local budgets own revenues were characterized, which indicates that financial decentralization has allowed local budgets to increase significantly and territories – to have the opportunity of development. The new information products and technologies in the cultural institutions have suggested, that open potential possibilities for development of tourist attractiveness in the Ukrainian village. The calculation of optimization of financial possibilities of united territorial communities from the use of uninvolved resources, which envisages the possibility of self-sustainability and self-development of rural cultural institutions. Conclusions and discussion. It has been established that the most effective solution to this problem can be achieved only through complex structural transformations in the practice of managing financial resources of the sphere of culture. The scientific novelty of the research is the application of a systematic approach to the justification of proposals aimed at identifying unused resources, which will ensure the economic stability of cultural institutions, and practical importance in developing recommendations for funding, which will improve the efficiency of their functioning. Further scientific investigations will be carried out in the direction of studying the system of attracting additional sources of funding in the sphere of culture of the united territorial communities.
Description
Keywords
об'єднані територіальні громади, фінансові ресурси, заклади культури сільської місцевості, фінансове забезпечення, стаття, united territorial communities, financial resources, rural culture institutions, financial support
Citation
Храпкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об'єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. - Київ : КНУКіМ, 2018. - Вип. 1. - С. 98-109.