Теорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша]

dc.contributor.authorАртьомова, Тетяна
dc.date.accessioned2023-02-20T14:16:47Z
dc.date.available2023-02-20T14:16:47Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтановлення нової реальності – інформаційного суспільства та мережевої економіки – ознаменувало початок глобальних ринкових трансформацій. Такі трансформації зумовлені технологічними зрушеннями та новаціями в інформаційно-комунікаційній сфері, але за своєю глибинною суттю пов’язані з необхідністю творчого осмислення нової соціально-економічної картини світу. Адекватною відповіддю на вітальний соціальний запит є формування релятивістської економічної теорії. Логіку Серединного шляху як класичне інституційне русло покликана сьогодні сформувати політична економія у широкому сенсі з допомогою теорії вартості – економічної цінності. Уявлення про предмет і метод політичної економії в широкому значенні як теорії соціально-економічної відносності актуалізовані в роботах К. Маркса та Ф. Енгельса. Але методологічні засади позитивного релятивізму закладені в економічній науці початково і кристалізовані в надрах класичної школи. У світлі класичного ціннісного підходу теорії марксизму та неокласичного синтезу, що претендують на роль ідейно-магістральних, виявляються маргінальними. Еволюція політико-економічних порядків суспільної життєдіяльності є ціннісно обумовленою. Її наукове осмислення як історичного процесу формоутворення вартості та ціни, розгортання ціннісного генетичного коду (інституційної конституції) – архітектоніки господарської системи є місією політичної економії у широкому розумінні. Відповідно, позитивно релятивістська політична економія у вузькому сенсі відображає повноту ціннісного осмислення місії суспільного вибору на кожному з базисних етапів процесу історичного розгортання буття інституційної архітектоніки. Арістотелівські творчі осяяння, пов’язані з передбаченням потрійної природи економічної цінності, інституційної архітектоніки господарювання, покликаної сформувати орієнтири доброчесного життя, становлять серцевину справжніх європейських цінностей. Послідовне розгортання ціннісного аналізу з необхідністю підводить економічну науку до прояснення суті та законів економічної гармонії – рівноважного функціонування та сталого розвитку господарських систем.uk_UA
dc.description.abstractThe emergence of a new reality as Information Society and Network Economics has marked the beginning of global market transformations. Such transformations are conditioned by the latest technological advances and innovations in the sphere of information and communication but at their core, they involve the need for creative thinking about the new socio-economic picture of the world. An adequate response to the vital social demand is the formation of a relativistic economic theory. The logic of the Middle Way, as a classical institutional direction, is called upon today to form political economy in a broad sense through the economic value theory. The ideas about the subject and method of political economy in the in the broad sense as the theory of socio-economic relativity were substantiation updated in the works of K. Marx and F. Engels. However, the methodological foundations of positive relativism had been originally laid down in the science of economic and crystallized in the depths of its classical current. In the light of the classical value approach, the theories of Marxism and Neoclassical synthesis claiming to be the main ideological theories, were turned out to be marginal. The evolution of politic-economic orders of social life is value-conditioned. Its scientific comprehension as a historical process of the formation of value and price, deployment of a value genetic code (institutional constitution), that is, the architectonics of an economic system, is the lot of political economy in a broad sense. Accordingly, positively relativistic political economy in the narrow sense reflects the completeness of the value comprehension of the mission of public choice at each of the basic stages in the process of historical deployment of the being of institutional architectonics. Aristotelian creative insights associated with the recognition of the triple nature of economic value, the institutional architectonics of management, designed to shape the benchmarks for a virtuous social life, represent the core of genuine European values. Consistent value based analysis necessarily leads economic science to clarify the essence and laws of economic harmony, which is the equilibrium functioning and sustainable development of economic systems.en_US
dc.identifier.citationАртьомова Т. І. Теорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша] / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. - 2022. - № 3. - C. 29-44. - https://doi.org/10.15407/etet2022.03.029uk_UA
dc.identifier.issn1811-3141
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/etet2022.03.029
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24721
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceЕкономічна теоріяuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectглобальні ринкові трансформаціїuk_UA
dc.subjectекономіка нової реальностіuk_UA
dc.subjectсвітовий суспільний порядокuk_UA
dc.subjectметодологія економічної наукиuk_UA
dc.subjectтеорія вартостіuk_UA
dc.subjectекономічне благоuk_UA
dc.subjectрелятивістська політична економія у широкому та вузькому розумінніuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectєвропейські цінностіuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectglobal market transformationsen_US
dc.subjecteconomics of the new realityen_US
dc.subjectworld social orderen_US
dc.subjectmethodology of economic scienceen_US
dc.subjecttheory of economic valueen_US
dc.subjecteconomic gooden_US
dc.subjectrelativistic political economy in a broad and narrow senseen_US
dc.subjectsustainable developmenten_US
dc.subjectEuropean valuesen_US
dc.titleТеорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша]uk_UA
dc.title.alternativeTheory of value as an asset of economic science: the origins of political economy in the broadest senseen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Artomova_Teoriia_vartosti_yak_nadbannia_ekonomichnoi_nauky_vytoky_politychnoi_ekonomii_u_shyrokomu_sensi.pdf
Size:
257.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: