Теорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Артьомова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Становлення нової реальності – інформаційного суспільства та мережевої економіки – ознаменувало початок глобальних ринкових трансформацій. Такі трансформації зумовлені технологічними зрушеннями та новаціями в інформаційно-комунікаційній сфері, але за своєю глибинною суттю пов’язані з необхідністю творчого осмислення нової соціально-економічної картини світу. Адекватною відповіддю на вітальний соціальний запит є формування релятивістської економічної теорії. Логіку Серединного шляху як класичне інституційне русло покликана сьогодні сформувати політична економія у широкому сенсі з допомогою теорії вартості – економічної цінності. Уявлення про предмет і метод політичної економії в широкому значенні як теорії соціально-економічної відносності актуалізовані в роботах К. Маркса та Ф. Енгельса. Але методологічні засади позитивного релятивізму закладені в економічній науці початково і кристалізовані в надрах класичної школи. У світлі класичного ціннісного підходу теорії марксизму та неокласичного синтезу, що претендують на роль ідейно-магістральних, виявляються маргінальними. Еволюція політико-економічних порядків суспільної життєдіяльності є ціннісно обумовленою. Її наукове осмислення як історичного процесу формоутворення вартості та ціни, розгортання ціннісного генетичного коду (інституційної конституції) – архітектоніки господарської системи є місією політичної економії у широкому розумінні. Відповідно, позитивно релятивістська політична економія у вузькому сенсі відображає повноту ціннісного осмислення місії суспільного вибору на кожному з базисних етапів процесу історичного розгортання буття інституційної архітектоніки. Арістотелівські творчі осяяння, пов’язані з передбаченням потрійної природи економічної цінності, інституційної архітектоніки господарювання, покликаної сформувати орієнтири доброчесного життя, становлять серцевину справжніх європейських цінностей. Послідовне розгортання ціннісного аналізу з необхідністю підводить економічну науку до прояснення суті та законів економічної гармонії – рівноважного функціонування та сталого розвитку господарських систем.
The emergence of a new reality as Information Society and Network Economics has marked the beginning of global market transformations. Such transformations are conditioned by the latest technological advances and innovations in the sphere of information and communication but at their core, they involve the need for creative thinking about the new socio-economic picture of the world. An adequate response to the vital social demand is the formation of a relativistic economic theory. The logic of the Middle Way, as a classical institutional direction, is called upon today to form political economy in a broad sense through the economic value theory. The ideas about the subject and method of political economy in the in the broad sense as the theory of socio-economic relativity were substantiation updated in the works of K. Marx and F. Engels. However, the methodological foundations of positive relativism had been originally laid down in the science of economic and crystallized in the depths of its classical current. In the light of the classical value approach, the theories of Marxism and Neoclassical synthesis claiming to be the main ideological theories, were turned out to be marginal. The evolution of politic-economic orders of social life is value-conditioned. Its scientific comprehension as a historical process of the formation of value and price, deployment of a value genetic code (institutional constitution), that is, the architectonics of an economic system, is the lot of political economy in a broad sense. Accordingly, positively relativistic political economy in the narrow sense reflects the completeness of the value comprehension of the mission of public choice at each of the basic stages in the process of historical deployment of the being of institutional architectonics. Aristotelian creative insights associated with the recognition of the triple nature of economic value, the institutional architectonics of management, designed to shape the benchmarks for a virtuous social life, represent the core of genuine European values. Consistent value based analysis necessarily leads economic science to clarify the essence and laws of economic harmony, which is the equilibrium functioning and sustainable development of economic systems.
Description
Keywords
глобальні ринкові трансформації, економіка нової реальності, світовий суспільний порядок, методологія економічної науки, теорія вартості, економічне благо, релятивістська політична економія у широкому та вузькому розумінні, сталий розвиток, європейські цінності, стаття, global market transformations, economics of the new reality, world social order, methodology of economic science, theory of economic value, economic good, relativistic political economy in a broad and narrow sense, sustainable development, European values
Citation
Артьомова Т. І. Теорія вартості як надбання економічної науки: витоки політичної економії у широкому сенсі : [cтаття перша] / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. - 2022. - № 3. - C. 29-44. - https://doi.org/10.15407/etet2022.03.029