Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Дадашова, Первін
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2017. У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторні авторегресійні моделі, модель системи симультативних рівнянь з механізмом коригування похибки та імітаційну модель системної динаміки, і використовується для оцінки впливу взаємоузгодженості фіскальної та монетарної політики на макроекономічну стабільність. У дослідженні обґрунтовано теоретичне визначення поняття макроекономічної стабільності та розроблено ряд індикаторів її досягнення у довгостроковій перспективі. Розроблений комплекс динамічних макромоделей включає набір векторних авторегресійних моделей для оцінки сили основних каналів прямих взаємозв’язків між фіскальним та монетарними секторами, а також розширеної діагностики сили трансмісійного механізму монетарної політики. На основі отриманих результатів побудовано дві макромоделі економіки України: динамічна система симультативних рівнянь з механізмом коригування помилки та імітаційна макромодель системної динаміки. На підставі отриманих результатів дослідження побудовано мапу ризиків дестабілізації економіки країни, що може бути використана при проведені державної політики задля досягнення макроекономічної стабілізації. Реалізація макромоделей дає змогу проводити детальний сценарний аналіз для визначення потенційних загроз дестабілізації економіки в разі неузгодженності інструментів монетарної та фіскальної політики та визначати ефективні заходи для досягнення макроекономічної стабільності.
Description
This dissertation for the degree of Candidate of Economic Science in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and informational technology in economics. – SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv, 2017. In the dissertation, a complex of dynamic macro models of the Ukrainian economy, which consists of vector autoregression models, models of simultaneous equations system with error correction mechanism, and imitational system dynamics model, is developed in order to evaluate the impact of the mutually consistent fiscal and monetary policy on macroeconomic stability. In the research, the theoretical definition of the macroeconomic stability is substantiated and the list of its indicators in long term perspective is presented. The developed complex of dynamic macro models includes vector autoregressive models for the assessment of the main channels of the direct interaction between fiscal and monetary sectors and broad diagnostics of the transmission mechanism of the monetary policy power. Based on the obtained results, two macro models of the Ukrainian economy are proposed: a dynamic system of simultaneous equations with error correction mechanism and a system dynamics model. Based on the obtained research results, the economy destabilization risks map has been built to be applied in the governmental policy implementation aimed at achieving macroeconomics stability. The macro models realization allows for a detailed scenario analysis to determine any potential threats of economy destabilization and efficient measures in order to achieve macroeconomic stability.
Keywords
фіскальна політика, монетарна політика, макроекономічна стабільність, взаємоузгодженість фіскальної та монетарної політики, динамічні макромоделі, система симультативних рівнянь, механізм коригування помилки, системна динаміка, дисертація, fiscal policy, monetary policy, macroeconomics stability, fiscal and monetary policy mutual consistency, dynamic macro models, system of simultaneous equations, error correction mechanism, system dynamics, thesis
Citation
Дадашова П. А. Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Дадашова П. А. ; наук. кер. : Лук'яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - 276 с. : іл.