Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Козак, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Дисертаційна робота присвячена класифікації, оцінці та порівняльному аналізу різних типів біотопів басейну р. Латориця. Проведено комплексну класифікацію та оцінку різноманіття біотопів басейну р. Латориця на основі загальноєвропейської класифікації EUNIS з відповідниками до інших класифікацій, подано їх характеристику, поширення та природоохоронне значення, здійснено порівняння на основі синфітоіндикаційних підходів. Виділено та описано 57 типів біотопів. Встановлено закономірності висотного розподілу біотопів і їх амплітуд. Встановлено, що найпотужнішими антропогенними чинниками, що впливають на структуру біотопів басейну р. Латориця є вирубки, випал, рекреація, рудералізація, випас, які розглядаються як загрози існування природних екосистем. Розроблено схему сукцесійних стадій і типів деградації біотопів, розраховано їх кількісні екологічні показники, проведено аналіз їх флористичних та структурних змін. Здійснено оцінку еконіш інвазійних видів. Хоча перекриття їх еконіш за провідними екологічними факторами є досить високим (до 81%), реалізація інвазійного потенціалу здійснюється через відмінності біоморфологічних ознак та способів адаптації, що забезпечує зниження конкуренції між ними. Розраховано нозологічне значення біотопів та ризики їх втрат по відношенню до дії антропогенних факторів. Встановлено, що 28 типів біотопів із 57 виділених (≈50%) потребують охорони, що свідчить про високу созологічну цінність даного регіону.
Dissertation for the candidate of biological sciences in speciality 03.00.16 – ecology. The thesis is devoted to classification, assessment and comparative analysis of different biotopes types of Latirica river basin. The complex classification and assessment of diversity of biotopes of Latorica river basin was conducted based on EUNIS classification in accordance with other classifications, their characteristics, distribution and conservation value, and comparison on the bases of ecological indicator value was given. The 57 types of biotopes were described. The biotopes distribution along altitude gradient and their amplitudes was established. The most powerful man-made factors affecting the biotopes structure in Latorica river basin is cutting, fire, recreation, ruderalization, grazing, which are threats to the existence of natural ecosystems. The scheme of succession stages and types of habitat degradation was developed, their quantitative ecological indicators were calculated, their floristic and structural changes was analyzed. The ecological niche of invasive species was estimated. The niche of invasive species is overlap by leading ecological factors (81%). The assessment of stability and risks of loss of different types of ecosystems was conducted, their environmental significance was reviewed. It was established that 28 of the 57 biotopes types (≈50%) are need protection, which indicate the high sozological value of the region.
Description
Keywords
біотопи, класифікація, синфітоіндикація, біорізноманіття, деградація, созологічна оцінка, охорона, дисертація, biotope, classification, ecological indicator value, biodiversity, degradation, sozological assessment, conservation, thesis
Citation
Козак О. М. Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук / Козак Олена Міланівна; наук. керівник Дідух Яків Петрович; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - К. : [б.в.], 2015. - 279 с.