Семантичні відтінки категорії переконання в риториці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Комаха, Лариса
Колотілова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена висвітленню семантичних відтінків категорії переконання в риториці. На підставі дослідження класичних та сучасних праць у царині риторики підкреслено розрізнення між conviction та persuasion як впливу на порозуміння та впливу на волю, що було характерним для західної класичної філософської традиції (Дж. Кемпбел, І. Кант, Р. Вейтлі). При цьому conviction передбачає власне вплив за допомоги аргументів, а persuasion як аргументований, так і патетичний вплив. У ХХ ст. у концепції "нової риторики" Х. Перельмана та Л. Олбрехтс-Титеки ці відмінності полягають і в характері аудиторії (універсальна чи конкретна), якій адресована аргументація оратора. При цьому вони переглядають критерій І. Канта "об'єктивне-суб'єктивне", оскільки аргументації, спрямовані на конкретну аудиторію, також мають значення, що виходить за межі суб'єктивної віри. В сучасній теорії переконання Д. О'Кіфа розрізнення між conviction та persuasion залишається на рівні комунікативних цілей оратора, однак не означає чітку різницю між комунікативними засобами досягнення цих цілей. В українській мові наявний лише один термін для позначення цієї категорії, разом із тим у сучасній навчальній літературі схоплюються вищеозначені відтінки при визначенні переконання як характеристик теоретичної та практичної діяльності, що свідчить про рух української освітньої царини в річищі європейських традицій витлумачення риторики.
Description
The article deals with the semantic nuances of the category of persuasion in rhetoric. Based on the study of classical and modern works in the field of rhetoric, the distinction between conviction and persuasion as an influence on the understanding and influence on the will, which was characteristic of the Western classical philosophical tradition (G. Campbell, I. Kant, R. Whately), is emphasized. Thus conviction assumes actually influence by means of arguments, and persuasion both reasoned, and pathetic influence. In the 20th century in the concept of "new rhetoric" by Ch. Perelman and L. Olbrechts-Tyteka, these differences also lie in the nature of the audience (universal or particular) to which the speaker's argumentation is addressed. At the same time, they reconsider I. Kant's criterion "objective-subjective", because arguments aimed at a particular audience also have a meaning that goes beyond subjective belief. In D. O'Keefe's modern theory of persuasion, the distinction between conviction and persuasion remains at the level of the speaker's communicative ends, but does not mean a clear difference between the communicative means of achieving these ends. In the Ukrainian language there is only one term to denote this category, however, in the modern educational literature grasps the above-mentioned nuances in defining persuasion as characteristics of theoretical and practical activities, which indicates the move of the Ukrainian educational field in the stream of European traditions of rhetoric interpretation.
Keywords
риторика, переконання, вірування, аргумент, почуття, позиція, аудиторія, стаття, rhetoric, persuasion, conviction, belief, argument, passion, attitude, audience
Citation
Комаха Л. Г. Семантичні відтінки категорії переконання в риториці / Лариса Комаха, Наталія Колотілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. - 2022. - Вип. 1 (6). - С. 31-34. - https://doi.org/10.17721/2523-4064.2022/6-5/13