Використання методів багатовимірного аналізу у вивченні чинників вибору академічної кар'єри

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Середа, Павло
Мальцева, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Прийняття рішення щодо подальшого навчання та професійного розвитку серед студентства є складним процесом, на який впливають різні чинники. Цей напрям є стратегічно важливою сферою досліджень у ґлобальному масштабі, зважаючи на роль університетів у формуванні всіх аспектів подальшого життя індивідів. Він також є принциповим для України з огляду на сучасні освітні реформи, що відбуваються в нашій державі. Оскільки мотивація у виборі кар’єри очікувано може мати різні джерела і, відповідно, є багатофакторною, дослідження чинників вибору академічної кар’єри передбачає кілька площин. Для оптимізації аналітичних процедур та підвищення інформативності результатів у нашому дослідженні застосовано методи багатовимірного аналізу для пояснення різних аспектів прийняття рішень, що здатні впливати на вибір закладу вищої освіти. Для виявлення детермінантів вибору та ілюстрації дії різних чинників на різні площини вибору ми використовуємо коґнітивні дані (самозвіти), зібрані навесні 2019 року серед студентів бакалаврату НаУКМА. Результати аналізу показують, що у студентському сприйнятті чітко виокремлюються інституційні характеристики НаУКМА, соціальна атмосфера та академічний клімат і особисті характеристики студента. Інституційна атмосфера у наборі факторів ділиться на оцінку якості здобутої освіти та стратегічні міркування проти вступу до маґістратури НаУКМА. Соціальна атмосфера й академічний клімат, своєю чергою, ділить на соціальну атмосферу та академічний клімат і зв’язки зі студентами маґістратури. Особисті характеристики було розподілено на кар’єрні цінності, ставлення до навчання та до маґістратури. Позитивна оцінка інституційних характеристик НаУКМА мала позитивний зв’язок із плануванням вступу й продовження навчання саме в НаУКМА та неґативний — із плануванням вступу на маґістерські програми в інших ЗВО за кордоном або в Україні. Намір скористатися програмою міжнародної мобільності позитивно впливав на вибір маґістратури НаУКМА.
Description
Th e decision that students make regarding his or her further education or professional career is a complex process driven by multiple diff erent factors. On the global scale, this research direction represents an important strategic tangent, given the signifi cance of the universities in the formation of virtually all aspects of one’s life aft er graduation. It is equally crucial in the Ukrainian context, considering the educational reforms that are currently taking place in our country. As motivation to make a choice and embark on a particular career trajectory can be informed by diff erent sources and is thus a multifactorial entity, so researching factors that aff ect academic career choice should accomodate multiple dimensions. To optimize the analytical procedures and to increase the informativeness of the results in our survey we employ methods of multidimensional analysis to explore and explain various aspects of decision making that can infl uence one’s choice of the institution for further education. To elicit the determinants of the university choice and to illustrate the eff ects of various factors in diff erent domains of career choice, we use the cognitive self-report data collected from the NaUKMA undergraduates in Spring 2019. Th e results suggest that in students’ perception institutional characteristics of the NaUKMA, social atmosphere, academic climate and personal features of a student emerge as distinct factors. In the set of factors, the institutional characteristics were subdivided into the evaluation of the quality of the received education and strategic argument against applying for a postgraduate degree at the NaUKMA. Social atmosphere and academic climate, in their turn, split into social atmosphere, academic climate and being socially connected with individuals currently enrolled as MA students. Personal features were further subdivided into career values, attitudes toward one’s studies and attitudes towards the MA programmes. Positive evaluation of NaUKMA’s institutional characteristics has a positive correlation with one’s intentions of joining the programme and continuing one’s studies at NaUKMA, and a negative correlation with planning to apply to MA programmes abroad or elsewhere in Ukraine. Planning to avail of the international mobility programmes had a positive eff ect on choosing to join the MA programme at NaUKMA.
Keywords
університет, академічна кар’єра, мотивація, прийняття рішень, методи багатовимірного аналізу, стаття, university, academic career, motivation, decision making, multidimensional analysis
Citation
Середа П. Використання методів багатовимірного аналізу у вивченні чинників вибору академічної кар'єри / Павло Середа, Катерина Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2023. - № 3. - С. 71-89. - https://doi.org/10.15407/sociology2023.03.071