Вітторіо Гьосле про системність та історичність сучасного філософування: спроба парадигмального аналізу Кантової філософії історії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З огляду на публікацію у цьому томі журналу українського перекладу праці Вітторіо Гьосле "Місце філософії історії Канта в історії філософії історії" у статті запропоновано аналіз творчості її автора, сучасного німецько-американського філософа, відомого представника "об’єктивного ідеалізму інтерсуб’єктивності". Акцентовано увагу на особливості тієї методології, яку він ефективно використовує у своїх дослідженнях. Ця методологія передбачає поєднання історико-філософського аналізу праць давніх і сучасних філософів із парадигмальним підходом до їхньої проблематики, який дає змогу поглянути на досліджувану тематику з позиції сучасного філософування. Навіть якщо це стосується видатних філософів минулого, наприклад Платона, його філософії математики, у дослідженнях Гьосле домінують концептуальні, систематичні інтереси. Цю методологію Гьосле успішно використав і під час дослідження Кантової філософії історії, показавши, як морально-нормативне спрямування історії, про яке писав Кант, доповнюється і навіть певним чином ускладнюються завдяки реалістичній антропології автора "Критики чистого розуму". У статті проаналізовано також інші важливі праці Гьосле. Зокрема показано, що застосування парадигмально-систематичної методології дає можливість виявити чотири фази розвитку античної філософії, кожна з яких має власну тематичну, епістемологічну особливість. Ця методологія потребує від дослідника відмови від лінійно-прогресистського підходу до історії філософії і передбачає акцентування уваги на циклічному русі філософської думки. Досліджуючи проблему співвідношення між "Наукою логіки" та реальною філософією (філософією природи і філософією духу) у спадщині Ґеорґа Геґеля, Гьосле зосереджується на можливості виявлення у системі абсолютного ідеалізму такого виміру, як інтерсуб’єктивність. У статті також розглянуто праці, в яких Гьосле демонструє вміння аналізувати класичні тексти і кінематографічні шедеври, а також фокусує увагу на суперечливих тенденціях сучасного світу, викликах, які постали перед людством у ХХІ столітті (зокрема на повномасштабній війні Росії проти України) і для подолання яких потрібні нові політичні підходи, основані на міжнародному праві.
Description
Since the current volume of "NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies" presents the first Ukrainian translation of Vittorio Hösle’s essay "The Place of Kant’s Philosophy of History in the History of the Philosophy of History," this article provides a comprehensive analysis of the work of its author, a contemporary German and American philosopher who is a prominent figure in the "objective idealism of intersubjectivity." The focus is on the methodology effectively employed by Hösle in his research, which combines historical and philosophical analysis of the works of ancient and modern philosophers with a paradigmatic approach to their thinking. A paradigmatic analysis enables us to examine the topic under study from the perspective of modern philosophy. Hösle’s research is primarily characterized by conceptual and systematic interests, even when delving into the works of eminent philosophers of the past, such as Plato’s philosophy of mathematics. Hösle effectively employs this methodology in his study of Kant’s philosophy of history, revealing how the moral and normative orientation of history, as outlined by Kant, is complemented, even complicated in a certain way, by the realistic anthropology of the author of the "Critique of Pure Reason." The article also analyzes several other works by Hösle. The analysis demonstrates how, through paradigmatic and systematic methodology, Hösle identified four phases of the development of ancient philosophy, each characterized by distinct thematic and epistemological aspects. This methodology necessitates researchers to depart from the linear-progressive approach of the history of philosophy to focus on the cyclical movement of philosophical thought. Attention is drawn to the problem of the relationship between the "Science of Logic" and real philosophy (philosophy of nature and the philosophy of spirit), as well as the presence of intersubjectivity in Hegel’s philosophy. Various Hösle’s works demonstrate his ability to analyze the classical texts and cinematic masterpieces, as well as the controversial trends of the modern world and the challenges faced by humanity in the 21st century, including Russia’s full-scale war against Ukraine. These challenges require new approaches in international politics and law.
Keywords
Вітторіо Гьосле, Імануель Кант, філософія історії, історія філософії, парадигмальний аналіз, системність, лінійна/нелінійна історія, моральна мета історії, антропологія, класична література, кіномистецтво, криза сучасного світу, повномасштабна війна Росії проти України, стаття, Vittorio Hösle, Immanuel Kant, philosophy of history, history of philosophy, paradigmatic analysis, systematicity, linear/non-linear history, moral purpose of history, anthropology, classical literature, cinema, crisis of the of the modern world, Russia’s full-scale war against Ukraine
Citation
Козловський В. П. Вітторіо Гьосле про системність та історичність сучасного філософування: спроба парадигмального аналізу Кантової філософії історії / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2024. - Т. 13. - С. 3-16. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.3-16