Емісія СО2 ґрунту і підстилки лісових фітоценозів різного типу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Вишенська, Ірина
Рудько, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано результати дослідження емісії вуглекислого газу лісової підстилки та ґрунту двох лісових фітоценозів різного типу (хвойний сосновий і широколистяний дубовий ліси). Встановлено, що у сосновому лісі був вищий порівняно з дубовим рівень вивільнення вуглекислого газу, при цьому в обох типах лісів найбільша частка емісії СО2 припадала на дихання ґрунту і становила відповідно 76 і 70 % від загальної емісії. Показано, що відмінності емісії вуглекислого газу лісової підстилки та ґрунту різних фітоценозів залежали від температури, вологості, вмісту в них органічної речовини та особливостей процесу її розкладання. Загалом дослідження підтвердило важливість моніторингу коефіцієнта викидів CO2 для лісової підстилки та дихання ґрунту як показників стабільності функціонування лісових екосистем в умовах зміни клімату.
The article presents the results of the study of carbon dioxide emission of forest litter and soil in two forest phytocoenoses of different types (coniferous pine and broadleaf oak forests). The study is aimed to measure and compare soil respiration and carbon dioxide emission from forest litter in broadleaf and conifer forests to assess the role of different forest phytocoenoses in the deposition of CO2 as an important greenhouse gas. The study of carbon dioxide emissions is conducted on two monitoring plots of 50 × 50 m size. The first plot (D1) is a moderately moistened oak forest, located in the floodplain of the river Siverka on the sod-podzolic glei area. The plot vegetation is represented by the association Convallario majaliQuercetum roboris Shevchyk & V. Sl. in Shevchyk & al. 96. The second plot (D2) is represented by the association Dicrano-Pinetum Preising and Knapp 1942 (Dicrano-Pinion Union (Libbert 1933) and located in a pine forest formed by Pinus sylvestris artificial plantations. CO2 emission from soil and litter in oak forest amountі to 22. 86 ± 2.42 mkmol СО2 · m-2 · min-1. The contribution of soil respiration is 17.48 ± 1.72 mkmol СО2 · m-2 · min-1. The soil respiration rate in the pine forest is 27.28 ± 1.33 СО2 · m-2 · min-1, and the total emissions of the forest bedding amounts to 39.37 ± 2.04 mkmol СО2 · m-2 · min-1. A higher level of total carbon dioxide outflow is established in coniferous pine forest. The largest part of CO2 emissions in both types of forests has been found on soil respiration that is 76 % and 70 % of total emissions, respectively. Apparently, differences in carbon dioxide emissions of forest bedding and soil respiration of different phytocoenoses depend on temperature, humidity, content of organic matter in them, and the process of its decomposition. Overall, the study confirms the importance of monitoring the CO2 emission factor for forest bedding and soil respiration as indicators of the stability of forest ecosystem functioning in conditions of climate change.
Description
Keywords
лісова підстилка, емісія СО 2, ґрунтове дихання, кліматичні фактори, лісові фітоценози, стаття, forest bedding, CO2 emission, soil respiration, climatic factors, forest phytocenoses
Citation
Вишенська І. Г. Емісія СО2 ґрунту і підстилки лісових фітоценозів різного типу / Вишенська І. Г., Рудько М. А. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1. - С. 43-47.