Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Нестеренко, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено вивченню впливу акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури педагога, задіяного в системі вищої освіти. Охарактеризовано основні структурні компоненти акмеологічних умов розвитку психолого-педагогічної культури викладача ЗВО. До таких умов віднесено: рефлексивно-конструктивний компонент, прогностичний компонент, проєкційний компонент та комунікативний і інтерактивний компоненти. Обґрунтовано, що за умови наявності в структурі діяльності викладача ЗВО акмеологічних умов навички реалістичного планування та уміння ефективно розподіляти час суттєво покращуються. Також викладачі починають краще усвідомлювати власні плани, ставлення та психологічні особливості, утворюється самооцінка, що допомагає формувати реальні для досягнення цілі та завдання, спрямовувати конкретні зусилля у відповідний своїм нахилам та уподобанням напрям, бути самим собою. Також удосконалюється саморегуляція власних емоцій, дій та думок, формуються навички підтримувати позитивний емоційний тонус, зберігати спокій у стресових ситуаціях, проявляти гнучкість під час вирішення складних професійних завдань та творчість тощо. Доведено, що рівень сформованості комунікативних навичок може виступати своєрідним критерієм рівня сформованості акмеологічних умов у структурі професійної діяльності викладача ЗВО. Такі критерії, як неспроможність досягати поставлених комунікативних цілей, непорозуміння з колегами та студентами, невміння ефективно впливати на партнера з комунікації є основними показниками, що характеризують недостатній рівень сформованості акмеологічних умов та в подальшому ведуть до професійного вигорання, депресій та професійних деформацій. У статті доведено, що акмеологічні умови є пріоритетними для розвитку досліджуваного феномену, також визначено їх зміст та вплив на становлення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО. У статті виявлено та проаналізовано основні критерії наявності акмеологічних умов у структурі професійної діяльності викладача вищого навчального закладу.
The article is devoted to the investigation of the acmeological conditions influence on the development of the psychological and pedagogical culture of the pedagogue involved in the system of higher education. The main structural components of the acmeological conditions of the University teacher pedagogical and psychological culture development are characterized. The next elements are classified as the main acmeological conditions: reflexive and constructive component, forecasting component, projective component as well as the communicative and interactive components. It was scientifically proved that in case the acmeological conditions are available in the structure of the professional activity of the University teacher, the teacher is able to plan realistically and upgrade dramatically time management skills. The University teachers also increase their awareness concerning professional planning, they understand better their own psychological key features, boost their self-esteem and such factors help to set clear goal, plan sustainably, meet their professional needs and expectations and be themselves. The University teachers with the well-developed acmeological conditions can sustain positive emotional state, keep calm in the stressful situations, be flexible while dealing with the challenging professional situations and be creative at the same time. It was proved that the level of the communicative skills formation and development may be used as a criterion of the acmelogical conditions development level in the structure of the professional activity of the University teacher. Such criteria as the inability to achieve the set communicative goals and misunderstandings with colleagues and students are the key features of the low level of the acmeological conditions of the University teacher and in future such elements may lead to the burning out, depressions and professional deformations. It was proved in the article that acmeological conditions are the most influential for the formation of the investigated phenomenon. The main criteria of the acmeological conditions presence in the structure of the professional activity of the University teacher were defined and scientifically analyzed as well in the article.
Description
Keywords
акмеологічні умови, зміст акмеологічних умов, викладач ЗВО, критерії наявності акмеологічних умов, психолого-педагогічна культура, розвиток психолого-педагогічної культури, стаття, acmeological conditions, acmeological conditions content, University teacher, acmeological condition presence criteria, psychological and pedagogical culture, the development of psychological and pedagogical culture
Citation
Нестеренко Л. О. Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО / Людмила Нестеренко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич, 2022. - Вип. 47, т. 3. - С. 245-251.