Regulation and supervision of financial services in the era of global digitalization: experience of Azerbaijan

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Mykhailiuk, Galyna
Rustamzade, Aykhan
Mykhailiuk, Nina
Zaitseva-Kalaur, Inna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The COVID-19 pandemic necessitated the urgent regulation and renewal of financial and banking services in Azerbaijan in the era of global digitalization. A number of important steps have been taken in the country, which are highlighted in the present article. First and foremost, numerous adopted legal acts, measures taken to increase the volume of non-cash payments and minimize the amount of cash payments have been analysed in the present article. It has been emphasized that strengthening of the role of banks in business financing also stimulates the economic growth as a result of the application of opportunities created by the digitalization of banks, legal entities and population. The importance to carry out reforms in the field of payments, to develop the legal framework, to strengthen institutional capacity has been examined. Next, the use of information technology and the enhancement of digital literacy have been identified as crucial issues. Moreover, digitalization is the main goal of improving risk management in banks and is defined as a strategic approach for the long term. The development of information technology and the acceleration of digital transformation in the international arena have contributed to the formation of modern and different approaches in the financial system, as well as in the operating part of banks. Furthermore, a new prudential system for responding to new challenges has been developed and the existing risk management tools based on international experience have been applied. The widespread use of mobile services over the Internet to facilitate consumer access to these services also plays a significant role in reducing costs and wasted time by creating additional capabilities. Finally, the article shows how the use of modern technological channels has increased the ability to collect and analyse more extensive and necessary information about current and potential customers.
Пандемія COVID-19 викликала необхідність термінового регулювання й оновлення фінансових i банківських послуг в Азербайджані в епоху глобальної цифровізації. Насамперед, країна зробила низку важливих кроків, які висвітлено в цій статті. Перш за все, було проаналізовано численні ухвалені законодавчі акти і вжито заходи щодо збільшення обсягів безготівкових розрахунків та мінімізації суми готівкових платежів. Наголошено, що посилення ролі банків у фінансуванні бізнесу також стимулює економічне зростання в результаті використання можливостей, створених цифровізацією банків, юридичних осіб і населення. Досліджено важливість продовження реформ у сфері здійснення та обробки платежів, удосконалення законодавчої бази, посилення інституційних спроможностей. Найважливішими питаннями було визнано використання інформаційних технологій і підвищення цифрової грамотності. Перехід до цифрових технологій є важливою метою для поліпшення управління ризиками в банках (визначено як стратегічний підхід на довгострокову перспективу). Для досягнення цієї мети відповідно до "Дорожньої карти" ухвалено нову нормативну базу, яка заохочує перетворення фінансових установ, а також банків у цифрові, та організовано відповідний нагляд. Крім того, було розроблено нову пруденційну систему реагування на нові виклики і застосовано наявні інструменти управління ризиками на основі міжнародного досвіду. Широке використання мобільних послуг через Інтернет для полегшення доступу споживачів до цих послуг також відіграє важливу роль у скороченні витрат і втрати часу за рахунок створення додаткових можливостей. Висвітлено, як використання сучасних технологічних каналів збільшило здатність збирати й аналізувати більш обширну та потрібну інформацію щодо поточних та потенційних клієнтів.
Description
Keywords
financial system, prudential, financial authority, information technology, regulator, strategic roadmap, article, фінансова система, пруденційність, фінансовий авторитет, інформаційні технології, регулятор, стратегічна дорожня карта
Citation
Regulation and supervision of financial services in the era of global digitalization: experience of Azerbaijan / Mykhailiuk G., Rustamzade A., Mykhailiuk N., Zaitseva-Kalaur I. // Financial and credit activity : problems of theory and practice. - 2021. - Vol. 5, Issue 40. - P. 28-34.