Управління ризиками суспільного проекту: алгоритм і бізнес-кейс

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бугрова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблемні питання управління ризиками суспільного проекту. Управління ризиками включає ідентифікацію потенційних загроз, структурування їх масиву, визначення кроків щодо зниження впливу можливих негативних подій, оцінку значущості відповідних наслідків тощо. Метою статті є, передусім, визначення удосконаленої процедури ідентифікації можливостей і ризиків для суспільних проектів. Методом дослідження є апробація запропонованого алгоритму дій у рамках бізнес-кейсу (реального суспільного проекту). Для досягнення проектом очікуваних результатів важливо дотримуватись системного підходу в процесі формування плану управління ризиками. У статті наголошено роль позитивних можливостей як своєрідної протилежності до ризиків. Масив загроз-тригерів і ризиків, що "запускаються" ними, значною мірою залежить від сфери, до якої належить той чи той проект. У статті показано роль SWOT-аналізу в контексті управління ризиками і можливостями проекту. Крім того, наведено метрику оцінки важливості ризиків та ймовірностей настання негативних подій у контексті моделі управління ризиками. Запропонований у статті концептуальний алгоритм побудови плану управління ризиками проекту дає змогу краще реалізувати потенціал їх зниження, а отже отримати результат, який більше відповідатиме завданням проекту. Цей механізм відпрацьовано на прикладі будівництва Льодової арени в м. Києві. Місією цього реального проекту є поліпшення спортивно-соціокультурної сфери завдяки створенню сприятливих умов для розвитку льодових видів спорту. Завдяки відповідним чином сформованому плану управління ризиками, з урахуванням оптимальної організаційної стратегії виконання, можна максимально реалізувати потенціал зниження ризиків проекту. Пропонований підхід щодо управління ризиками і поелементна "ланцюгова" процедура (включно з ідентифікацією, структуруванням, плануванням тощо) заслуговують на широке застосування на практиці.
The article deals with the issues of risk management of a public project. Risk management includes identifying potential threats, structuring their array, identifying steps to reduce the impact of possible negative events, assessing the significance of the relevant effects, etc. The purpose of the article is to identify an improved procedure for identifying opportunities and risks for public projects. The research method is the testing of the proposed algorithm for action within a business-case (real social project). In order to achieve the expected results of the project, it is important to follow a systematic approach in developing a risk management plan. The article emphasizes the role of positive opportunities as a kind of contrast to the risks. An array of threat-triggers and the "launches" of those risks depend to a large extent on the scope of a given project. The article shows the role of SWOT analysis in the context of risk management and project capability. In addition, a metric for assessing the importance of risks and the probability of occurrence of adverse events in the context of the risk management model is offered. The proposed conceptual algorithm for constructing a project risk management plan provides an opportunity to better realize the potential for their reduction and thus allows obtaining a result that is more in line with the objectives of the project. This mechanism is worked out on the example of the construction of the Ice Arena in Kyiv. The mission of this real project is to improve the sports and socio-cultural sphere by creating favourable conditions for the development of ice sports. Due to the appropriately developed risk management plan, taking into account the optimal organizational strategy, the potential for project risk reduction is maximized. The proposed approach in the field of risk management and the elemental "chain" procedure (including identification, structuring, planning, etc.) deserves broad application in practice
Description
Keywords
ризики, суспільний проект, позитивні можливості, стратегія, управління проектами, стаття, risks, social project, positive opportunities, strategy, project management, article
Citation
Бугрова О. О. Управління ризиками суспільного проекту: алгоритм і бізнес-кейс / Олена Бугрова // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 14-19.