Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: власне культурний вимір. Частина I

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття – продовження попередньої публікації автора в цьому виданні, присвяченої культурно- символічній картині світу латинського християнського Середньовіччя. Цей, другий, текст відтворює історичну "картинку" доби з наголосом не на онтологічному, а на її культурному виразі. Автор як філософ зосереджений не так на "факті" (це справа істориків), як на "смислі", опікуючись смисловим моделюванням доби як феномену культури. Представлено першу частину дослідження, присвячену середньовічній культурі врядування як символічній культурі владних соціальних стосунків. У Преамбулі з огляду на "тканинно-текстову" міфологему "людина – текст – світ" окреслено концептуальне тло дослідження, запропоновано останню авторську редакцію загальної формули середньовічної культурно-символічної картини світу як картини історії культури особистісного спасіння, конкретизовано предмет дослідження і визначено коло попередників-"провідників". У § 1 розглянуто роль і значення «вертикалі спасіння» та її священної природи для християнської свідомості. Визначено тварні засади трансформації вертикалі в символічну ієрархію середньовічного соціуму. З урахуванням ключових філософських і власне правових памʼяток доби проілюстровано концепцію Середньовіччя як доби абсолютизації чистої Ідеї, отже, абсолютизації особистісного буття. У § 2 розглянуто питання ієрархії, влади і свободи з огляду на їхні рівні та можливості реалізації в середньовічному суспільстві. Вирішено проблеми соціальної персоналізації "верхніх" і "нижніх" пожильців символічної ієрархічної драбини, стосунків між ієрархічними щаблями, логіки їхнього "заповнення" та порівневої свободи середньовічної людини на шкалі "владарювання – покора". За- фіксовано "епохальний" статус християнина як духовно вільної людини.
The present paper is a continuation of the previous publication by the author in this journal devoted to the cultural-symbolic world picture of the Latin Christian Middle Ages. Unlike the previous one, this second text reproduces the historical "picture" of the era with an emphasis not on the ontological, but on its proper cultural expression. The author as a philosopher is not so much focused on the "fact" (this is the business of historians) as on the "meaning", taking care of the meaningful modeling of the age as a cultural phenomenon. The first part of the study is presented, devoted to the medieval culture of governance as a symbolic culture of powerful social relations. In the Preamble, considering the "fabric-textual" mythologem of "human–text–world", the conceptual background of the study is outlined, the author’s latest revision of the general formula of the medieval cultural- symbolic picture of the world as a picture of the history of personal salvation culture is proposed, the study subject is specified, and the circle of "guides"-predecessors is defined. In § 1, the role and significance of the "vertical salvation" and its sacred nature for the Christian consciousness are considered. The creation fundamentals for transformation of the vertical into a symbolic hierarchy of medieval society are determined. With respect to a few of key philosophical and by itself jural monuments of the era, the concept of the Middle Ages as an age of absolutization of the pure Idea, therefore, of the absolutization of personal existence, is illustrated. § 2 examines the questions of hierarchy, power, and freedom in view of their levels and options of realization in medieval society. The problems of social personalization of the “upper” and the "lower" inhabitants of the symbolic hierarchical ladder, the relationship between the hierarchical rungs, the logic of their "filling" and the per-level freedom of a medieval person on the scale of "domination–submission" have been solved. The "epochal" status of a Christian as a spiritually free person has been captured.
Description
Keywords
Європа, культурно-символічні картини світу, латинське християнське Середньовіччя, онтологія, спасіння, текст, особистість, культура, освіта, ієрархія, врядування, влада, свобода, священний, духовний, смисл, факт, стаття, Europe, cultural-symbolic world pictures, Latin Christian Middle Ages, ontology, salvation, text, personality, culture, education, hierarchy, governance, power, freedom, sacred, spiritual, meaning, fact
Citation
Сватко Ю. І. Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: власне культурний вимір. Частина I / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2022. - Т. 9-10. - C. 76-88. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.76-88
Collections