Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Kirsenko, Michał
Bałabuszewicz, Tetiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статье рассматривается эволюция взглядов политиков России, Советского Союза и Российской Федерации на национальные традиции и государственность Польши, атакже Руси-Украины. Проведено сравнениеточки зрения России на специфику этих двух стран. Анализируются империалистические и шовинистические тенденциии в российском общественном мнении и влияние этих концепций на двусторонние отношения и перспективы России.
Description
Artykut opisuje ewoluj poglqdow politykow Rosji, Zwiqz- ku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej na tradycje narodowe oraz panstwowosc Polski i Rusi-Ukrainy. Dokonano porow- nania punktu widzenia warstw panujqcych Rosji na odr^bnq swoistosc tych obu krajow. Analizowane sq tendencje o cha- rakterze imperialistycznym i szowinistycznym w rosyjskiej opinii publicznej oraz wptyw takich koncepcji na aktualne stosunki bilateralne i perspektywy Rosji.
Keywords
Польша, Россия, Украина, нация, самоидентификация, репрессии, тоталитаризм, демократия, цивилизация, Polska, Rosja, Ukraina, narod, samoidentyfikacja, represje, totalitaryzm, demokracja, cywilizacja, статья
Citation
Kirsenko Michał. Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji = Польша и Украина в Политической ментальности России / Michał Kirsenko, Tetiana Bałabuszewicz // Studia Społeczne. - 2016. - Nr. 14 (1). – S. 39-48.