Posluga duszpasterska w refleksji prawoslawnych w XVII w.: wybrane zagadnienia

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Nowak, Alicja
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W XVI w. w metropolii kijowskiej panowal kryzys cerkiewny obejmujqcy takze duszpasterstwo. Po odnowicielskich inicjatywach prawosfawnych srodowisk swieckich, glöwnie brackich juz w wieku XVII röwniez elity duchowne podjqly dyskusjq nad odpowiedzialnym kaplahstwem oraz szereg oswiatowowydawniczych dzialan na rzecz odbudowy etosu prawoslawnego pasterza. Öwczesnq refleksjq na temat godnosci i odpowiedzialnosci kaplahskiej mozna odnalezc m.in. w przedmowach do ksiqg liturgicznych oraz pomocy duszpasterskich drukowanych w kijowskiej Lawrze. Natomiast idealizowane wizerunki kaplana sq obecne w literaturze okolicznosciowej. Wsröd czqsto podejmowanych przez prawoslawnych duszpasterzy problemöw znalazla siq kwestia wyksztalcenia, predyspozycji moralnych i osobowych kaplana jako kaznodziei, szafarza sakramentöw oraz przewodnika i opiekuna powierzonego mu stada. Przypominano takze o powolaniu koniecznym do sprawowania pasterskiej poslugi oraz o potrzebie wychowywania godnych nastqpcöw.
Description
Keywords
Kievan metropolitanate, Orthodox pastor, moral and personal suitability
Citation
Nowak Alicja Z. Posluga duszpasterska w refleksji prawoslawnych w XVII w.: wybrane zagadnienia / Alicja Z. Nowak // Київська Академія. - 2011. - Вип. 9. - С. 66-77.