Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття

dc.contributor.authorШироков, Володимир
dc.date.accessioned2021-12-29T18:23:42Z
dc.date.available2021-12-29T18:23:42Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті пропонується й обстоюється визначення парадигми наукового дослі­ дження в сучасній лінгвістиці як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. На­ ведено й обґрунтовано фактори, що сприяють появі такого терміна. З-поміж них виокремлюється трансдисциплінарний характер сучасної наукової діяльності, скон­ центрованої навколо необхідності відтворення цілісної картини світу. Унаслідок та­ кого модусу сучасного наукового пізнання ускладнюється сама система знань, що потребує переходу наукових уявлень на рівень абстрактніших категорій. Поряд з усталеними поняттями "методологія", "теорія" активніше застосовується термін "парадигма". Однак питання кількості та складу сучасних парадигм наукового знан­ ня й досі залишається відкритим, зокрема і в лінгвістичній науці. Різноманітність поглядів на лінгвістичну парадигму переважно обмежується трьома її реалізаціями: порівняльно-історичною, системно-структурною, антропоцентричною. Проте слід урахувати, що в новій цивілізаційній і соціотехнічній реальності докорінно й без­ прецедентно змінилася роль лінгвістичної науки, яка вже адаптувала такі поняття, як еволюційність, інформативність, феноменологічність, що відповідають сучасним процесам у навколишній дійсності, розумінню мови як частини цивілізаційного світу. Теоретичне переосмислення загальнонаукових уявлень стосовно мови, встанов­ лення тісних зав’язків мовознавчої науки з глобальними соціальними та соціотех- нологічними процесами, що відбуваються в мережецентричному світі, спонукають авторів до кваліфікації сучасної лінгвістичної парадигми як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. Такий підхід забезпечує епістемологічний баланс між ем­ піризмом і метафізикою, вводить методологію лінгвістики до кола наук, близьких за своїми засадами до наукових дисциплін про природу та технології, розширюючи при цьому онтологічний і когнітивний діапазони мовознавчої науки.uk_UA
dc.description.abstractThe paper proposes and defends the definition of the paradigm of scientific research in modem linguistics as evolutionary-informational-phenomenological science. The factors contributing to the appearance of such a term are given and substantiated. Among them is the transdisciplinary nature of modem scientific activity, centered around the need to reproduce a holistic picture of the world. As a result of this mode of modem scientific cognition, the very system of knowledge is complicated, which requires the transition of scientific ideas to the level of more abstract categories. Along with the established notions of methodology and theory, the term paradigm is more actively used. However, the case of the number and composition of modem paradigms of scientific knowledge still remains open, including in linguistics. The diversity of views on the linguistic paradigm is mainly limited to its three implementations: comparative-historical, system-structural, anthropocentric. However, it should be borne in mind that in the new civilizational and sociotechnical reality the role of linguistic science has radically and unprecedentedly changed, which has already adapted such concepts as evolutionary, informative, phenomenological. Theoretical rethinking of general scientific ideas about language, establishing close links between linguistics and global social and socio-technological processes occurring in the network-centric world, encourage the authors to qualify the modem linguistic paradigm as evolutionary-informational-phenomenological. Such approach provides an epistemological balance between empiricism and metaphysics, introduces the methodology of linguistics to the sciences close in principle to the scientific disciplines of nature and technology, while expanding the ontological and cognitive ranges of linguistics.
dc.identifier.citationШироков В.А. Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття / В. А. Широков, А. А. Лучик // Мовознавство. - 2021. - № 5. - С. 3-16. - https://doi.org/10.33190/0027-2833-320-2021-5-001uk_UA
dc.identifier.issn0027-2833
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33190/0027-2833-320-2021-5-001
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22087
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceМовознавствоuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмережецентричний світuk_UA
dc.subjectметодологіяuk_UA
dc.subjectтеоріяuk_UA
dc.subjectпарадигмаuk_UA
dc.subjectеволюційно-інформаційно-феноменологічна парадигмаuk_UA
dc.subjectепістемологічний балансuk_UA
dc.subjectемпіризмuk_UA
dc.subjectметафізикаuk_UA
dc.subjectонтологічний діапазонuk_UA
dc.subjectкогнітивний діапазонuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectnetwork-centric worlduk_UA
dc.subjectmethodologyuk_UA
dc.subjecttheoryuk_UA
dc.subjectparadigmuk_UA
dc.subjectevolutionary- information-phenomenological paradigmuk_UA
dc.subjectepistemological balanceuk_UA
dc.subjectempiricismuk_UA
dc.subjectmetaphysicsuk_UA
dc.subjectontological rangeuk_UA
dc.subjectcognitive rangeuk_UA
dc.subjectarticleuk_UA
dc.titleПарадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століттяuk_UA
dc.title.alternativeParadigmatic foundations of the linguistics of the first half of the 21st centuryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Shyrokov_Luchyk_Paradyhmalni_zasady_linhvistyky_pershoi_polovyny_XXI_stolittia.pdf
Size:
319.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format