Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Широков, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті пропонується й обстоюється визначення парадигми наукового дослі­ дження в сучасній лінгвістиці як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. На­ ведено й обґрунтовано фактори, що сприяють появі такого терміна. З-поміж них виокремлюється трансдисциплінарний характер сучасної наукової діяльності, скон­ центрованої навколо необхідності відтворення цілісної картини світу. Унаслідок та­ кого модусу сучасного наукового пізнання ускладнюється сама система знань, що потребує переходу наукових уявлень на рівень абстрактніших категорій. Поряд з усталеними поняттями "методологія", "теорія" активніше застосовується термін "парадигма". Однак питання кількості та складу сучасних парадигм наукового знан­ ня й досі залишається відкритим, зокрема і в лінгвістичній науці. Різноманітність поглядів на лінгвістичну парадигму переважно обмежується трьома її реалізаціями: порівняльно-історичною, системно-структурною, антропоцентричною. Проте слід урахувати, що в новій цивілізаційній і соціотехнічній реальності докорінно й без­ прецедентно змінилася роль лінгвістичної науки, яка вже адаптувала такі поняття, як еволюційність, інформативність, феноменологічність, що відповідають сучасним процесам у навколишній дійсності, розумінню мови як частини цивілізаційного світу. Теоретичне переосмислення загальнонаукових уявлень стосовно мови, встанов­ лення тісних зав’язків мовознавчої науки з глобальними соціальними та соціотех- нологічними процесами, що відбуваються в мережецентричному світі, спонукають авторів до кваліфікації сучасної лінгвістичної парадигми як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. Такий підхід забезпечує епістемологічний баланс між ем­ піризмом і метафізикою, вводить методологію лінгвістики до кола наук, близьких за своїми засадами до наукових дисциплін про природу та технології, розширюючи при цьому онтологічний і когнітивний діапазони мовознавчої науки.
The paper proposes and defends the definition of the paradigm of scientific research in modem linguistics as evolutionary-informational-phenomenological science. The factors contributing to the appearance of such a term are given and substantiated. Among them is the transdisciplinary nature of modem scientific activity, centered around the need to reproduce a holistic picture of the world. As a result of this mode of modem scientific cognition, the very system of knowledge is complicated, which requires the transition of scientific ideas to the level of more abstract categories. Along with the established notions of methodology and theory, the term paradigm is more actively used. However, the case of the number and composition of modem paradigms of scientific knowledge still remains open, including in linguistics. The diversity of views on the linguistic paradigm is mainly limited to its three implementations: comparative-historical, system-structural, anthropocentric. However, it should be borne in mind that in the new civilizational and sociotechnical reality the role of linguistic science has radically and unprecedentedly changed, which has already adapted such concepts as evolutionary, informative, phenomenological. Theoretical rethinking of general scientific ideas about language, establishing close links between linguistics and global social and socio-technological processes occurring in the network-centric world, encourage the authors to qualify the modem linguistic paradigm as evolutionary-informational-phenomenological. Such approach provides an epistemological balance between empiricism and metaphysics, introduces the methodology of linguistics to the sciences close in principle to the scientific disciplines of nature and technology, while expanding the ontological and cognitive ranges of linguistics.
Description
Keywords
мережецентричний світ, методологія, теорія, парадигма, еволюційно-інформаційно-феноменологічна парадигма, епістемологічний баланс, емпіризм, метафізика, онтологічний діапазон, когнітивний діапазон, стаття, network-centric world, methodology, theory, paradigm, evolutionary- information-phenomenological paradigm, epistemological balance, empiricism, metaphysics, ontological range, cognitive range, article
Citation
Широков В.А. Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття / В. А. Широков, А. А. Лучик // Мовознавство. - 2021. - № 5. - С. 3-16. - https://doi.org/10.33190/0027-2833-320-2021-5-001