Розробка стратегії просування інноваційних продуктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кучер, Мар’яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дипломна робота викладена на 116 сторінках, вона містить 3 розділи, 53 ілюстрації, 33 таблиці, 40 джерел в переліку посилань. Об'єктом розгляду є стратегія просування інноваційного сервісу. Предмет роботи - кампанія просування сервісів компанії Erbis через цифрові канали для двох цільових аудиторії. Метою роботи є визначення особливостей просування інноваційного продукту або сервісу на прикладі компанії Erbis, визначення ролі каналів взаємодії із цільовою аудиторією та форматів в рамках дослідження стратегії просування інноваційного продукту. У першому розділі представлені основні аспекти просування інноваційних продуктів, методи та підходи до вибору стратегії та каналів просування. У другому розділі – характеристика компанії та цільової компанії Erbis, також представлено теоретичний базис для промо. Третій розділ дипломної роботи представляє хід проведення кампанії з практичними прикладами на основі результатів проведення першого етапу кампанії та подальше моделювання з визначенням факторів випливу та оцінювання ефективності. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо вдосконалення подальшого просування сервісів компанії.
The thesis consist of 116 pages, has 3 sections, 33 forms and 53 illustrations, 40 points in the link list. The object of consideration is the strategy of promotion of innovative service. The subject of the diploma is a campaign to promote Erbis services through digital channels for two target audiences. The aim of this thesis is to determine the features of the promotion of an innovative product or service on the example of Erbis, to determine the role of channels of interaction with the target audience and formats in the study of the strategy of promoting an innovative product. In the first section presented the main aspects of promoting innovative products, methods and approaches to choosing a strategy and channels of promotion. In the second section - description of the company and the target company Erbis, also has been presented the theoretical basis for the promotion. The third section of the thesis presents the course of the campaign with practical examples based on the results of the first stage of the campaign and further modeling to determine the factors of impact and evaluation of effectiveness. Based on the results of the thesis, conclusions and prepared proposals, were made instructions to improve the further promotion of the company's services.
Description
Keywords
просування, стратегія, інноваційний продукт, цільова аудиторія, цільова сторінка, бізнес-кейс, магістерська робота, promotion, strategy, innovative product, target audience, landing page, case study
Citation