Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Скрипниченко, Марія
Кузнєцова, Лідія
Білоцерківець, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті окреслено довгострокові тенденції розвитку світової економіки на тлі різкого погіршення умов глобального зростання через тривалість війни в Україні, зростання інфляції та більш жорсткі фінансові умови. Особливе місце відведено головним завданням післявоєнної відбудови економіки України, передусім відходу від довоєнної сировинно-аграрної, імпортозалежної економіки та забезпеченню її відновлення на фундаменті сучасних досягнень науки, високих технологій та нового технологічного укладу, а також відновленню інфраструктури, сучасній реструктуризації за секторами економіки та видами економічної діяльності, що мають стати драйверами відновлення економіки України у найближчій перспективі (це – оборонно-промисловий комплекс, агросектор, будівництво, сектор ІКТ, машинобудування), забезпеченню збереження людського капіталу тощо. Зазначено, що у 2022 р. очікується значне падіння виробництва по всіх видах економічної діяльності, що зберігатиметься до завершення воєнних дій. Найбільшого падіння зазнає будівництво, діяльність якого обмежиться відновленням зруйнованої критичної інфраструктури, та промисловість за видами діяльності, на які припадає левова частина промислового виробництва України (добувна промисловість, металургія, енергетика). Визначено вихідні умови прогнозних оцінок повоєнного відновлення України: залучення інвестицій та досягнення високої норми нагромадження основного капіталу, що забезпечить більш стислі терміни відновлення економіки, а також дотримання помірної інфляції. Розрахунки показали, що досягнення норми валового нагромадження основного капіталу до 30–35% ВВП сприятиме швидкому відновленню економіки України після війни. Показано, що основними чинниками зменшення обсягів експорту товарів у воєнний період є падіння обсягу виробництва та порушення транспортно-логістичних зв'язків. Здійснено оцінку вартісних та фізичних обсягів, а також товарної і географічної структури експорту товарів з України у 2022 р. Оцінено вплив скорочення фізичного обсягу експорту товарів на випуск продукції, створення доданої вартості та оплату праці в Україні. Наведено ризики забезпечення повоєнної відбудови економіки України, основними серед яких слід відзначити продовження воєнної агресії РФ після 2023 р. та ескалацію воєнних дій на території України з посиленням впливу руйнівних шоків глобальної рецесії на внутрішні економічні процеси.
The article outlines the long-term trends in the development of the world economy against the background of the sharp deterioration in the conditions of global growth, primarily due to the ongoing war in Ukraine, persisting inflation and tightening financial conditions. A special place is given to the main task of the post-war reconstruction of Ukraine’s economy, which is the transition from the pre-war commodity-agrarian, and import-dependent economy and ensuring economic recovery based on modern achievements in science, technology and the new technological order. Completing the task includes the restoration of infrastructure, restructuring the economic sectors and activities that should become drivers for the recovery of Ukraine's economy in the near future (defense-industrial complex, agricultural sector, construction, ICT sector, and mechanical engineering), preservation of human capital, etc. The authors note that in 2022, a significant drop in output in all economic activities is expected, which will persist until the end of hostilities. Construction, whose activities will be limited to the restoration of destroyed critical infrastructure, and industry, which accounted for the lion's share of Ukraine's pre-war industrial production (mining, metallurgy, energy), will experience the biggest decline. The starting conditions of the forecast estimates of Ukraine's post-war recovery are identified, such as investment attraction, a high rate of accumulation of fixed capital to provide a shorter period of economic recovery, and achieving a moderate inflation. Calculations show that attaining the rate of gross accumulation of fixed capital up to 30-35% of GDP would contribute to a rapid recovery of Ukraine's economy after the war. It is shown that the main factors of the decrease in merchandise exports during the war are the drop in output and the erosion of this country’s transport and logistics potential. An assessment is made of the value and physical volumes, as well as the commodity and geographical structure of merchandise exports from Ukraine in 2022. The authors also provide an assessment of the impact of the reduced physical volume of merchandise exports on output, value added and labor wages in Ukraine. The risks of ensuring the post-war recovery of Ukraine's economy are identified, the main of which are the continuation of the military aggression by the Russian Federation after 2023 and the escalation of hostilities on the territory of Ukraine with a strengthening impact of destructive shocks from the global recession on this country’s domestic economic processes.
Description
Keywords
післявоєнна відбудова економіки України, руйнування, інфраструктура, структурна перебудова, людський капітал, драйвери розвитку, інвестиції, норма валового нагромадження основного капіталу, ВВП, види економічної діяльності, інфляція, експорт товарів, сценарні макрооцінки, прогнози та ризики економічної динаміки, стаття, post-war recovery of Ukraine's economy, destruction, infrastructure, restructuring, human capital, drivers of development, drivers of development, drivers of development, investments, rate of gross fixed capital formation, GDP, economic activities, inflation, merchandise export, scenario based macro estimates, forecasts and risks of economic dynamics
Citation
Скрипниченко М. І. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / Марія Скрипниченко, Лідія Кузнєцова, Олександр Білоцерківець // Економіка і прогнозування. - 2022. - № 3. - C. 48-74. - https://doi.org/10.15407/eip2022.03.048