Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень

dc.contributor.authorГорборуков, Вячеслав
dc.contributor.authorПриходнюк, Віталій
dc.contributor.authorФранчук, Олег
dc.date.accessioned2022-12-09T11:48:36Z
dc.date.available2022-12-09T11:48:36Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractПід час дослідження й аналізу більшості процесів, що відбуваються у будь-якій сфері людської діяльності, виникають прикладні задачі, які фактично належать до теорії прийняття рішень. Найбільш типовою серед таких задач є побудова рейтингового списку певних об’єктів (суб’єктів), з-поміж яких треба обрати найкращі (найгірші) за сукупним значенням певних атрибутів, що характеризують ці об’єкти. Складність таких задач полягає в тому, що, як правило, не буває випадків, коли один або декілька об’єктів мають суттєві переваги порівняно з іншими за всіма показниками, що беруться до уваги. Саме тому виникає необхідність застосування наявних методів теорії прийняття рішень, а також розроблення алгоритмів, які дають змогу математично враховувати специфіку конкретних практичних задач. У статті розглядається задача оцінювання досягнень учнів закладів загальної освіти в інтелектуальних змаганнях, що проводяться Малою академією наук України й Міністерством освіти і науки, а також наводиться опис розробленого алгоритму конкурентної нормалізації критеріїв для отримання рейтингових оцінок учасників конкурсів. Ця задача була формалізована з допомогою онтологічної методології, що уможливило імплементацію алгоритму її розв’язання в математичне забезпечення ТМІАС (Трансдисциплінарна мережецентрична інформаційно-аналітична система). Розроблений алгоритм ґрунтується на конкурентному характері процесу визначення ступеня домінування одних альтернатив над іншими залежно від аналізу числових характеристик, за якими відбувалося спостереження протягом певного інтервалу часу. У загальному випадку використання алгоритму є найбільш вдалим у задачах, коли обрахунок рейтингових показників альтернатив залежить не від абсолютних чисельних значень деяких критеріїв, а від наявної кількості альтернатив, що мають близькі значення показників і не досягають або перевищують певні порогові величини, визначені в результаті аналізу предметної області.uk_UA
dc.description.abstractIn the study and analysis of most processes occurring in any field of human activity, there are applied problems that actually belong to the theory of decision making. The most common of these tasks is to build a ranking list of certain objects (subjects), from which you need to choose the best (worst) in terms of the total value of certain attributes that characterize these objects. The complexity of such tasks is that, as a rule, there are no cases when one or more objects have significant advantages over others in all indicators taken into account. That is why there is a need to apply existing methods of decision theory, as well as to develop algorithms that allow mathematical consideration of the specifics of specific practical problems. The article considers the problem of assessing the achievements of secondary schools in intellectual competitions conducted by the Junior Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science, and describes the developed algorithm of competitive normalization of criteria for rating participants. This problem was formalized with the help of ontological methodology, which allowed to implement the algorithm for its solution in the mathematical software TNIAS (Transdisciplinary Network-Centric Information- Analytical System). The developed algorithm is based on the competitive nature of the process of establishing the degree of dominance of some alternatives over others, depending on the analysis of numerical characteristics, which were observed over a period of time. In the general case, the use of the algorithm is most successful in problems when the calculation of rating indicators of alternatives depends not on the absolute numerical values of some criteria, but on the number of alternatives that have close values and do not reach or exceed certain thresholds established by analysis subject area.en_US
dc.identifier.citationГорборуков В. В. Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень / В. В. Горборуков, В. В. Приходнюк, О. В. Франчук // Наукові записки Малої академії наук України. - 2022. - № 1 (23). - С. 3-12. - http://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-01uk_UA
dc.identifier.issn2618-0529
dc.identifier.issn2786-4510
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-01
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24335
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки Малої академії наук Україниuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectранжування альтернативuk_UA
dc.subjectрейтингове оцінюванняuk_UA
dc.subjectбагатокритеріальна оптимізаціяuk_UA
dc.subjectонтологія предметної областіuk_UA
dc.subjectтаксономіяuk_UA
dc.subjectінформаційна технологіяuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectranking alternativesen_US
dc.subjectratingen_US
dc.subjectmultiple-criteria decision analysisen_US
dc.subjectdomain ontologyen_US
dc.subjecttaxonomyen_US
dc.subjectinformation technologyen_US
dc.titleАлгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягненьuk_UA
dc.title.alternativeThe algorithm of competitive normalization of criteria in rating system of evaluation of the intelectual achievementsen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Alhorytm_konkurentnoi_normalizatsii_v_systemi_reitynhovoho_otsiniuvannia_intelektualnykh_dosiahnen.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: