Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лойко, Валерія
Храпкіна, Валентина
Маляр, С.
Руденко, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В умовах активного реформування сфери економіки України питання ідентифікації та економіко-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури в національній економіці є актуальним і потребує додаткового дослідження. Узагальнено наявні підходи до визначення термінів "критична інфраструктура" та "об’єкти критичної інфраструктури" у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених та у вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових актах. Виявлено прогалини у законах і підзаконних нормативно-правових актах України щодо ідентифікації та захисту критичної інфраструктури. Запропоновано класифікацію об’єктів критичної інфраструктури за певними класифікаційними ознаками. Проаналізовано динаміку виникнення надзвичайних ситуацій на території України за період 2015—2019 рр. та їхні наслідки для функціонування критичної інфраструктури. Виявлено тенденцію до зростання кількості надзвичайних ситуацій за рахунок природних явищ і зростання збитків, спричинених цими надзвичайними ситуаціями. Виявлено, що найбільші збитки за останні 10 років нанесено 2020 року медикобіологічною надзвичайною ситуацією, а саме пандемією, спричиненою корона вірусом COVID-19. Запропоновано авторське бачення концептуальних положень щодо захисту критичної інфраструктури. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення державної політики щодо захисту критичної інфраструктури, серед яких виділено найбільш пріоритетні: комплексне вдосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення безпеки критичної інфраструктури; створення системи державного управління безпекою об’єктів критичної інфраструктури; розроблення критеріїв ідентифікації об’єктів критичної інфраструктури і складання кадастру цих об’єктів; налагодження партнерства між урядом та операторами інфраструктури на принципах співробітництва, довіри та розділеної відповідальності; розвиток державно-приватного партнерства у сфері забезпечення безпеки критичної інфраструктури та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; розвиток міжнародного співробітництва у сфері захисту критичної інфраструктури.
In the context of active reform of the economy of Ukraine, the issue of identification and economic and legal support for the protection of critical infrastructure in the national economy is relevant and needs further study. The existing approaches to the definition of the terms "critical infrastructure" and "critical infrastructure objects" in the scientific works of foreign and domestic scientists and in the regulatory documents of Ukraine and other countries are summarized. Gaps in the laws and bylaws of Ukraine on the identification and protection of critical infrastructure have been identified. The classification of critical infrastructure objects according to certain classification features is offered. The dynamics of emergencies on the territory of Ukraine for the period 2015—2019 and their consequences for the functioning of critical infrastructure are analyzed. There is a tendency to increase the number of emergencies due to natural phenomena and increase the damage caused by these emergencies. It was found that the greatest damage in the last 10 years was caused in 2020 by a medical and biological emergency, namely the pandemic caused by the coronavirus COVID-19. The author’s vision of conceptual provisions on critical infrastructure protection is offered. The main directions of improvement of the state policy on protection of critical infrastructure are substantiated, among which the most priority ones are singled out: complex improvement of the normative-legal base on the issues of ensuring the safety of critical infrastructure; creation of a system of state management of critical infrastructure safety; development of criteria for identification of critical infrastructure objects and compilation of inventory of these objects; establishing a partnership between the government and infrastructure operators on the principles of cooperation, trust and shared responsibility; development of publicprivate partnership in the field of security of critical infrastructure and prevention of emergencies; development of international cooperation in the field of critical infrastructure protection.
Description
Keywords
критична інфраструктура, життєдіяльність людини, потреби, захист, безпека, кібербезпека, надзвичайна ситуація, нормативно-правове забезпечення, економічні чинники, державна власність, приватна власність, державно-приватне партнерство, пандемія, COVID-19, моніторинг, стаття, critical infrastructure, human life, needs, protection, security, cybersecurity, emergency, regulatory support, economic factors, state property, private property, public-private partnership, pandemic, COVID-19, monitoring
Citation
Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури / Лойко В. В., Храпкіна В. В., Маляр С. А., Руденко М. В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 4. - С. 426-437.