020: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Професійна відповідальність юриста : деонтологічні та правові проблеми
  (2002) Сущенко, В.
  Процес побудови сучасної правової держави в умовах створення ринкових відносин в Україні безпосередньо пов'язаний з постійним удосконаленням підготовки юристів та підвищенням рівня їхньої професійної відповідальності за результатами своєї діяльності. Статтю присвячено проблемі відповідальності особи взагалі і професійної відповідальності правника зокрема. Це перша спроба в українській правничій науці на теоретичному рівні порушити актуальну проблему й окреслити можливі підходи до її розв'язання.
 • Item
  Проблеми права власності, що випливають із прийняття нового Цивільного кодексу України
  (2002) Мусіяка, В.
  У статті означені найактуальніші проблеми Цивільного кодексу України.
 • Item
  Забезпечення виконання зобов'язань: чинний та новий Цивільні кодекси України
  (2002) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Статтю присвячено короткому аналізу та порівнянню норм чинного і нового Цивільних кодексів України щодо способів забезпечення виконання зобов 'язань.
 • Item
  Наступність кримінального законодавства України та особливості механізму кримінально-правового регулювання на сучасному етапі
  (2002) Лихова, С.
  Статтю присвячено порівняльному аналізу основних положень Кримінального кодексу України I960 року та Кримінального кодексу України 2001 р. В ній розглянуто окремі інститути Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України 2001 p., проаналізовано, які новели були внесені до нового Кримінального кодексу, які загальні риси об'єднують ці два закони, та зроблено спробу проаналізувати ті недоліки нового Кримінального кодексу, що можуть негативно впливати на механізм кримінально-правового регулювання в Україні.
 • Item
  Проблеми гармонізації національного законодавства з міжнародним правом та нормотворча діяльність органів виконавчої влади
  (2002) Железняк, Н.
  Міжнародне право вже давно не тільки регулює відносини між державами, а й є інтегрованим у деяких його аспектах у правові системи держав. Вирішуючи питання гармонізації національного законодавства з міжнародним правом, слід виходити з того, що наскільки національне законодавство відповідатиме нормам міжнародного права, настільки простішою й ефективнішою буде співпраця з іншими країнами світу, що сприятиме залученню іноземних інвестицій, бо саме недосконалість національного законодавства, його постійна змінюваність підривають довіру у потенційних інвесторів, а тому більшість із них інвестують свої кошти в економіку інших країн.
 • Item
  Вільні професії: поняття і специфіка
  (2002) Коліушко, І.
  У сучасному економічно-правовому житті розвинутих країн поряд з органами влади, бізнес-струк-турами і громадськими організаціями окремо виділяють особливий елемент, який отримав назву «вільні професії». Особливість статусу вільних професій обумовлена роллю, яку вони відіграють у житті суспільства, і закріплюється в законодавстві. Вільні професії знаходяться на своєрідній межі між: владою, бізнесом та громадськими організаціями. В Україні говорити про те, що відповідні професії мають статус вільних, у сучасному розумінні, зарано.
 • Item
  Державні службовці як суб'єкти корупційних правопорушень
  (2002) Вербицький, К.
  У статті розглядаються питання, пов'язані з боротьбою з корупцією серед державних службовців України, зокрема характерні для України корупційні правопорушення, аналізуються сьогоднішній стан боротьби з цим суспільно небезпечним явищем, чинники, що зумовлюють скоєння корупційних правопорушень державними службовцями тощо.
 • Item
  Методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року
  (2002) Лехник, Н.
  У статті розглянуто найпоширеніші методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, які використовуються Європейським Судом з прав людини при розгляді ним справ, що надходять від громадян держав — учасниць Конвенції.
 • Item
  Цілі створення ГУУАМ
  (2002) Рев'юк, Ю.
  Ця праця має на меті проаналізувати особливості створення та функціонування регіональних міжнародних утворень у геополітично важливих регіонах. Зважаючи на значний економічний інтерес України у євразійському мості, прикладом такого утворення буде ГУУАМ.
 • Item
  Проблеми взаємовпливу правотворчого та правозастосовчого процесів
  (2002) Бірченко, Ю.
  У статті йдеться про деякі проблеми неврегульованості нормотворчого процесу в Україні та про пов 'язані з цим проблеми реалізації правових норм.
 • Item
  Майнові права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів
  (2002) Гафурова, О.
  Статтю присвячено проблемам урегулювання членських майнових відносин у сільськогосподарських виробничих кооперативах. Особлива увага звертається на порядок та умови одержання майнового паю у разі виходу з кооперативу, отримання кооперативних виплат та частки доходу на пай, а також: майнову відповідальність членів кооперативу.
 • Item
  Становлення підприємницького законодавства в Україні та деякі питання його вдосконалення
  (2002) Солом'яний, Віктор
  Статтю присвячено формуванню підприємницького законодавства в Україні. В ній розглядаються основні етапи розвитку підприємницького законодавства та необхідність удосконалення окремих його положень.
 • Item
  На замітку резиденту України у випадку експорту промислової сировини
  (2002) Слічна, О.
  Здобуття Україною незалежності спонукало її до активності в усіх сферах суспільного життя. Зросла міграція населення, збільшилась кількість зовнішньоекономічних договорів (контрактів), набули нових перспектив зв 'язки суб'єктів господарювання, але нормативно-правова база України залишається недостатньо стабільною та чіткою у регламентації відносин з «іноземним елементом». Договірні відносини України із зарубіжними державами потребують аналізу та детального з'ясування. З урахуванням вимог чинного законодавства України в статті узагальнено умови, дотримання яких призведе до уникнення непорозумінь у процесі митного оформлення промислової сировини в режимі експорту.
 • Item
  Правова природа конституційного контролю
  (2002) Савенко, Микола
  У праці досліджується правова природа конституційного контролю як однієї з важливих функцій Конституційного суду України
 • Item
  Проблеми підготовки юристів-нормопроектувальників в Україні
  (2002) Цельєв, Олексій
  Статтю присвячено актуальному і недостатньо розробленому напрямку юридичної спеціалізації, а саме проблематиці підготовки спеціалістів з розробки проектів нормативно-правових актів. Автор порушує питання про місце нормопроектувальника в правотворчому процесі, а також шляхи вдосконалення цього процесу безпосередньо в Україні.
 • Item
  Аналіз практики Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав
  (2002) Мовчан, О.
  Статтю присвячено аналізові практики Економічного Суду СНД— найвищого судового органу Співдружності. Дається загальна характеристика Суду, розглядаються рішення, які Економічний Суд ухвалив за період своєї діяльності, а також досліджуються перспективи участі України в Економічному Суді.
 • Item
  Поняття міжнародно-протиправного діяння держави та злочину за міжнародним правом: порівняльний аспект
  (2002) Антонович, Мирослава
  У статті проводиться розмежування понять «міжнародно-протиправне діяння держави» та «злочин за міжнародним правом». Простежується розвиток міжнародно-правової відповідальності держав та індивідів, розглядаються норми міжнародного права, які регулюють відповідальність його суб 'єктів.