008: Філософія. Право

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Старозаповітне біблійне право як специфічна форма релігійно-правової ідеології
  (1999) Головащенко, Сергій
  Старозаповітне біблійне право розглядається як джерело нормативних моделей, що ґрунтувалися на релігійному витлумаченні проблеми договірних відносин. Подані відомості про обрядові, державні, громадянські та кримінальні закони, розвиток форм судочинства, форми покарання за стародавнім lex talionis. Моральний вимір юридичної практики у Старому Заповіті розглянутий через поняття праведливості і чесного суду, захист прав та гідності особи.
 • Item
  Правові взаємовідносини власника або уповноваженого ним органу і профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
  (1999) Галиця, Олександр
  У статті розглядаються загальні положення про правові взаємовідносини власника або повноваженого ним органу і профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації, їхня реалізація в окремих напрямках трудового законодавства.
 • Item
  Особливості кваліфікації проступку "поширювання неправдивих чуток" (ст. 173.1 КпАП) та суміжні правопорушення
  (1999) Коваль, Леонід
  У статті досліджується та коментується склад ст. 1731 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснено порівняльний аналіз складів злочинів — “образа особи”, “наклеп” та складу ст. 1731 Адміністративного кодексу. Досліджено суміжні якісні ознаки складу “поширення неправдивих чуток” й “образа честі та гідності людини” (ст. 7 Цивільного кодексу України).
 • Item
  Фонд як суспільна інституція: поняття та різновиди
  (1999) Шмарьова, Тетяна
  Стаття присвячена розгляду такого особливого інституту й інструменту соціально-політичної системи як фонди. Розкривається поняття фонду, в тому числі в історичній ретроспективі. В статті подається типологія фондів із застосуванням різноманітних критеріїв.
 • Item
  The notion of the civil service and the main features of this institution in Britain and Ukraine
  (1999) Yakushik, Valentin
  An article describes the main functions and other features of a classical Western-type Civil Service — the British one. Comparing and contrasting characteristics of the British Civil Service to those of Ukraine’s State Service, a conclusion is drown that the contemporary Ukraine’s State Service can be considered only as a body of professional staff of the State apparatus characterised by some tendencies towards its gradual transformation into the Civil Service while preserving a number of features that are contrary to the essence of that institution.
 • Item
  Деонтологічний кодекс правничої діяльності в Україні: проблеми і перспективи створення
  (1999) Сущенко, Володимир
  У статті пропонується розробка і прийняття Деонтологічного кодексу правничої діяльності в Україні та розглядаються проблеми і перспективи його створення. Висловлені думки та пропозиції мають дискусійний характер, а їхній автор запрошує всіх бажаючих взяти участь у такій дискусії.
 • Item
  Обов'язок покарання за серйозні порушення прав людини попереднім режимом згідно з міжнародним правом
  (1999) Антонович, Мирослава
  В статті аналізуються арґументи “за” і “проти” існування в міжнародному праві обов’язку держав покарати за серйозні порушення прав людини попереднім режимом. Серед джерел, які підтверджують існування такого обов’язку, зазначаються положення міжнародних договорів, практика контрольних та правозахисних органів, практика держав.
 • Item
  Конституційне судочинство в Україні
  (1999) Савенко, Микола
  Стаття присвячена формам реалізації повноважень Конституційним Судом України. Розглядається питання про здійснення Конституційним Судом України правосуддя та форми здійснюваного ним судочинства. Дається порівняльний аналіз термінів “правосуддя” і “судочинство”.
 • Item
  Київ у системі сакральної онтології в культурі давньоруської доби
  (1999) Завгородній, Юрій
  Стаття присвячена розглядові нового аспекту в дослідженні філософських ідей у культурі Київської Русі. Це — аналіз зображення образу Києва в давньоруських текстах у системі сакральної онтології.
 • Item
  В. Екземплярський у релігійно-філософському житті Києва початку 20 ст.
  (1999) Грищенко, Вікторія
  Дана стаття є першою спробою систематичного наукового аналізу світогляду значного представника київської духовно-академічної школи В. І. Екземплярського та з’ясування значення спадщини мислителя в історії філософської культури України. Простежуються віхи життя та творчості В. І. Екземплярського, становлення його релігійно-філософського світогляду в контексті київського духовно-академічного життя та релігійно-філософського відродження початку XX століття.
 • Item
  Академічна філософія в Україні 19-початку 20 ст.: актуальні проблеми дослідження
  (1999) Ткачук, Марина
  Стаття присвячена аналізові сучасного стану, актуальних проблем і перспектив дослідження однієї з найважливіших галузей історико-філософського українознавства — історії академічної філософії ХIХ — початку ХХ ст.
 • Item
  Метафізика свободи (з історії філософії Нового часу)
  (1999) Гусєв, Валентин
  Розглядається проблема свободи та шляхи її розв’язання у філософських системах Декарта, Спінози і Лейбніца. З’ясовується актуальність цієї проблеми для сучасної української філософії.
 • Item
  Філософське життя як проблема історії філософської культури
  (1999) Лисий, Іван
  У статті обґрунтовується віднесеність проблем філософського життя до компетенції історії філософії, з’ясовуються умови такого віднесення.
 • Item
  Європа "після Канта"
  (1999) Сватко, Юрій
  В статті моделюється культурно-історичний тип сучасної епохи “особистість — Світ Людини — культура” і його функціонально-“інобуттєвий” варіант “суб’єкт — історія — цивілізація”.
 • Item
  Де шукати Європу?: (погляд з позиції українського сьогодення)
  (1999) Горський, Вілен
  У статті аналізуються геокультурні підстави, що зумовлюють місце України в контексті європейської культури, з’ясовуються особливості внеску України до сукупного здобутку європейської цивілізації.
 • Item
  Концептуальний лад аналізу перехідного процесу
  (1999) Кримський, Сергій
  В статті аналізується концептуальна сітка понять “зміна”, “трансформація”, становлення”, “варіація”, “метаморфоза”, “розвиток”, “катастрофа”, “реформа” та ін., що характеризують сутність перехідного процесу, який охоплює все предметне поле сучасної цивілізації і може бути виділений серед форм динамізму буття у самостійний предмет методологічного аналізу.