024: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Спроектований суб'єкт: досвід машини в контексті апаратної кінотеорії
  (2004) Брюховецька, Ольга
  У статті розглянуто апаратну теорію і проаналізовано роль технології в кінематографічному досвіді, а також; роль технічної і психічної роботи у виникненні враження реальності. Коди реалізму й первинна ідентифікація розглядаються у зв'язку з досвідом машини, який визначає специфічну позицію суб 'єкта в кіно.
 • Item
  Ікона в контексті авангардного мистецтва: до постановки питання
  (2004) Черепанин, Василь
  У статті проаналізовано деякі характеристики ікони в сучасному мистецтві, зокрема, деформації, ідейно-символічну умовність образів, леттризм, тобто використання букв, слів, писаного тексту в художніх роботах, у контексті звернення до візантійської традиції в художніх течіях західного та українського аванґарду.
 • Item
  Серія гравюр "В'їзд до Рима вельможного посла Польщі року 1633" Стефано делла Белли
  (2004) Применив, Ольга
  Автор досліджує серію гравюр італійського майстра XVII століття Стефано делла Белли «В 'їзд до Рима вельможного посла Польщі року 1633» («Entrata in Roma dell 'Eccelmo Ambasciatore di Pollonia l 'anno MDCXXXIII»), яка належить Київському музею мистецтв ім. Б. і В. Ханенків (фонд відділу графіки) і ще не була об 'єктом наукових студій.
 • Item
  Гульєльмо Джиральді - ілюстратор "Урбінського кодексу"
  (2004) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено аналізу ілюстративного блоку однієї з рукописних пам 'яток образотворчої Дантеани. Ілюмінуючи «Урбінський кодекс», митці закладали ілюстративні принципи, які працювали з XV по XIX століття. В статті простежено еволюцію художнього мислення ілюстраторів «Урбінського кодексу», яку кореспондовано із загально мистецькими процесами в італійському колоризмі XV століття.
 • Item
  Давньоруські городища в контексті семіотичної парадигми
  (2004) Бондарець, Оксана
  Перегляд традиційних уявлень про середньовічні городища не обмежується виключно проблемами їхньої господарської та соціальної структури. Автор, наголошуючи на перспективності їх дослідження в контексті культурологічного знання, акцентує увагу на семіотичному аналізі давньоруських городищ.
 • Item
  Welcoming the Hero: iconographic parallel between Pontic Region and Scandinavia
  (2004) Korol', Denis
  Article is dedicated to the review of cult and mythological parallels in some outlook ideas of peoples of ancient North-Pontic and North-Germanian regions using the burial stones' images. Belonging of scenes with images of a 'rider' and a 'female welcoming deity' on the plates of the Pontic peoples of I — III AD to the Iranian ideology of steppe nomads is confirmed (materials ofV—I cent. BC). Some comparisons with a similar tradition in Gotland burial steles ornamentation of Vendelperiod are made with the attempt of its interpretation.
 • Item
  Поховання змішаного ямно-катакомбного типу в Буго-Інгулецькому Межиріччі
  (2004) Фоменко, Віктор
  Статтю присвячено виділенню й аналізу групи поховань змішаного ямно-катакомбного типу, які фіксують у Буго-Інгулецькому межиріччі початок і тривалість співіснування пізньоямних племен з ранньокатакомбними (східнокатакомбними) та носіями інгульської культури. Визначається хронологія цієї групи.
 • Item
  Комуністичні цінності в російській та українській культурі: порівняльний аналіз
  (2004) Лосєв, Ігор
  Стаття висвітлює різні аспекти проникнення сталих комуністичних ідеологем у масову культуру українського і російського суспільств, особливості співіснування ідеологічних цінностей комунізму та національних архетипів української і російської націй.
 • Item
  Короткий нарис історії французьких інтелектуалів
  (2004) Голіченко, Тетяна
  У статті йдеться про історію французьких інтелектуалів у XX столітті. Особливу увагу автор приділяє 20-м та 30-м рокам минулого століття. Адже й сьогодні ми констатуємо, що в українській гуманітаристиці цей період історії французьких інтелектуалів залишається поза увагою дослідників.
 • Item
  Місце епохи Просвітництва в історії семіотичних учень: випадок Кондільяка
  (2004) Рєпа, Андрій
  Статтю присвячено особливостям семіотичного вчення Кондільяка у XVIII cm. Розглянуто інтелектуальний контекст та стратегії інтерпретації, що вплинули на появу проблеми довільного знака та «дигіталізації» мислення в епоху Просвітництва.
 • Item
  Простак і простота в діалозі Теофана Прокоповича "Разговоръ гражданина съ селяниномъ да певцемъ или дякомъ церковнымъ"
  (2004) Бондаревська, Ірина
  Пропонується семіологічний аналіз концептів «простак» та «простота» в структурі діалогу Теофана Прокоповича та в контексті структурних змін, які відбувалися в українській культурі XVII—XVIII століть. Увагу сфокусовано на відмові від отримання знань та аргументації цієї відмови.
 • Item
  Поема М. В. Гоголя "Мертві душі": рефлексії в стилі постструктуралізму
  (2004) Джулай, Юрій
  У статті розглядається можливість постструктуралістських проектів інтерпретації поеми М. В. Гоголя «Мертві душі», що зорієнтовані на: а) більш емпіричного, реального читача, ніж мета читача; б) в контексті деконструкції ідей Ю. Лотмана критично оцінюються інтер- претації відомих персонажів поеми.
 • Item
  Межі психоаналітичного підходу в культурології
  (2004) Собуцький, Михайло
  У статті зроблено спробу розв'язати деякі граничні задачі психоаналітичного підходу до текстів культури. Пропонуються такі принципи, як "абстактне через абстрактне" та "конкретне через конкретне".
 • Item
  Поняття "етнічна культура" і "традиційна культура" в етнокультурології
  (2004) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено проблематиці вживання понять «етнічна культура» і «традиційна культура» дослідниками етносу. Зокрема, аналізуються чинники, що формують зміст даних понять та їхні окремі складники. Визначаються основні аспекти, що роблять поняття «етнічна культура» і «традиційна культура» стадіальна послідовними етапами розвитку культури етносу.