Роботи окремих дослідників

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 324
 • Item
  Кар'єра жінки - це підтримувати кар'єру чоловіка?
  (2005) Оксамитна, Світлана
  Невід'ємною складовою демократичного світогляду вважається ґендерна культура, дотримання принципу рівної і рівноцінної громадянської гідності кожної людини, незалежно від статі, забезпечення і дотримання умов вільного вибору, взаємоповаги, взаємопідтримки, розвитку особистості та самореалізації як чоловіків, так і жінок. У межах андроцентричної та патріархальної культури перевага надається чоловікам. Насамперед це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей самореалізуватися різними шляхами, серед яких чільне місце посідає кар'єрне просування сходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. Традиційним, глибоко закоріненим в історії є ґендерний стереотип, за яким навіть працююча освічена, але заміжня жінка є насамперед дружиною і матір'ю, що повинна допомагати чоловіку, нерідко зневажаючи власні прагнення до самореалізації та професійного успіху, відмовляючись від реальних кар'єрних можливостей.
 • Item
  Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України
  (2023) Черноіваненко, Віталій; Батанова, Тетяна
  3 жовтня 2023 р. відділ фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) провів семінар "Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України". Захід відбувся в дистанційному онлайн-форматі на платформі Zoom у рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек".
 • Item
  Рецензія на силабус нормативної навчальної дисципліни "Філософія гуманітарного знання"
  (2024) Кривошея, Тетяна
  Рецензія на силабус нормативної навчальної дисципліни "Філософія гуманітарного знання" другого рівня навчання (магістерського) у галузі гуманітарного знання (0.3) зі спеціальності - "культурологія" (034) в об’ємі 5 кредитів ЄКТС, укладений кандидатом філософських наук, доцентом кафедри культурології факультету гуманітарних наук, Національного університету "Києво-Могилянська академія" Джулаєм Юрієм Володимировичем.
 • Item
  Рецензія на силабус нормативної навчальної дисципліни "Методологія наукового дослідження"
  (2024) Сапіга, Оксана
  Рецензія на силабус нормативної навчальної дисципліни "Методологія наукового дослідження" другого (магістерського) рівня навчання у галузі гуманітарного знання(О.З) зі спеціальності - "культурологія" (034) в об’ємі 3 кредитів ЄКТС, укладений кандидатом філософських наук, доцентом кафедри культурології факультету гуманітарних наук, Національного університету "Києво -Могилянська Академія" Джулаєм Юрієм Володимировичем.
 • Item
  Рецензія на силабус вибіркового курсу "Проблема автентичності культурної інтерпретації"
  (2024) Бабушка, Лариса
  Рецензія на силабус вибіркового курсу "Проблема автентичності культурної інтерпретації", що входить до переліку навчальних дисциплін другого рівня навчання (магістерського) у галузі гуманітарного знання (03) зі спеціальності - "культурологія" (034) в об’ємі 5 кредитів ЄКТС, укладений кандидатом філософських наук, доцентом кафедри культурології факультету гуманітарних наук, Національного університету "Києво - Могилянська Академія" Джулаєм Юрієм Володимировичем.
 • Item
  Бажан Олег Григорович : біобібліографічний покажчик
  (Ліра-К, 2023) Гончаров, О.
  Пропонований науковій та краєзнавчій громадськості перший біобібліографічний покажчик з цієї серії присвячений життєвому шляху, науковій, педагогічній та громадській діяльності Олега Григоровича Бажана − члена президії Національної спілки краєзнавців України, першого заступника головного редактора журналу "Краєзнавство", Заслуженого працівника культури України, Почесного краєзнавця України, автора понад 500 праць − монографій, посібників, підручників, збірників документів, статей. Біобібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 55-річного ювілею науковця і краєзнавця. Це видання буде корисним для істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.
 • Item
  У полоні музи Кліо (до 55-річчя українського історика Олега Григоровича Бажана)
  (2023) Тригуб, Олександр
  Упродовж всього свого тридцятилітнього "перебування" як фахового історика, у царині музи Кліо Олег Бажан здобув повагу та авторитет серед колег, друзів, студентів та визнання вітчизняної та зарубіжної спільноти.
 • Item
  Києво-Могилянська академія
  (Вища школа, 1981) Хижняк, Зоя
  Книга, що пропонується увазі читача, висвітлює історію Києво-Могилянської академії з початку й до останніх днів її існування. Вона видається вдруге. Книга поповнилась новими матеріалами, розширилась її джерельна база. Враховані нові дослідження радянських філософів, мовознавців, літературознавців, побажання читачів.
 • Item
  Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод
  (2010) Васильченко, Андрій
  Коли ми говоримо, що слово, вислів, зворот є не­ перекладними, йдеться не про неможливість пере­кладу. Навпаки, неперекладне — це те, що ми ні­ коли не припиняємо перекладати. Проблема неперекладності потребує все­ бічного дослідження, зокрема й логіко-аналітичного. Цю статтю присвячено аналізові проблеми неперекладності в термінах модальної логіки з іден­тичністю.
 • Item
  В. С. Горський у сучасному історико-філософському українознавстві
  (2008) Целік, Т.
  Вілен Сергійович Горський - це ім'я науковця, професора, Вчителя, Людини, котре уособлює відданість справі, виваженість та об'єктивність дослідника, точність і глибину висловленої думки, мудрість справжнього філософа!
 • Item
  Переклад філософських термінів : філософія і технологія
  (2010) Панич, Олексій
  Автор розглядає думку, що кожна інша мова — це інший спосіб бути людиною. Саме тому іншо­мовний текст постає як Інший.
 • Item
  В. С. Горський як дослідник етичного аспекту феномену святості
  (2008) Маслюк, Людмила
  В .С . Горському (1931-2007) належить особливе місце в Українській етичній думці. Глибока порядність Вілена Сергійовича як людини та науковця, його діалогічна манера фі­лософування проявлялася, зокрема, в його дивовижній здатно­сті зрозуміти іншу інтелектуальну та духовну традицію, вжитися в неї та адекватно представити її. Горський був пред­ ставником герменевтичної парадигми не тільки в галузі теоре­тичних досліджень, він був герменевтиком за схильністю своєї душі. У статті, що пропонується, ми маємо на меті про­ демонструвати внесок В.С. Горського в розкриття теми православної святості в етичному аспекті.
 • Item
  Згадуємо Вілена Сергійовича Горського
  (2008) Вдовина, Олена
  Памʼятне слово про Вілена Горського.
 • Item
  Всеукраїнська науково-практична конференція "Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження": ТДТУ ім. І. Пулюя. - 27 квітня 2007 р.
  (2007) Стоцький, Ярослав
  27 квітня 2007 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження". Організаторами конференції стали: Відділення релігієзнавства Інституту філо­ софії ім. Г. Сковороди НАН України, Тер­ нопільська обласна адміністрація, Терно­пільський осередок Української асоціації релігієзнавців та Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя.
 • Item
  Визначення групи суб'єктів господарювання при правозастосуванні норм конкурентного права
  (2021) Шкляр, Сергій
  Ефективне правозастосування регуляторним органом норм права у його рішеннях і залишення їх у силі після судового оскарження нерозривно пов’я­зане із законодавчими конструкціями та їх правильним трактуванням. Українське законодавство у сфері захисту економічної конкуренції порівняно нове і досі на­ буває свого становлення, тому окремі проблемні питання його застосування ви­ діляються тільки після певного періоду практичного застосування. Одним із таких питань є правильність визначення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) терміна "група суб’єктів господарювання" та його правозастосування судами у справах щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання. Незважаючи на окремі дослідження, нині можна констатувати відсутність комплексного дослід­ження у цій сфері, особливо з аналізом відповідної практики Європейської комісії. Метою статті є підтримання законодавчих змін, спонукання до єдності практич­ного правозастосування та подальших досліджень й аналізу практики законодав­ ства про конкуренцію Європейського Союзу (ЄС). Необхідність законодавчих змін підкріплюється можливістю змінити підходи у правозастосуванні, впровадити сучасні методології та наблизити законодавство України до законодавства ЄС. Дослідження проведене на основі аналізу змін у доктрині єдиного суб’єкта го­ сподарювання в ЄС, порівнянні законодавчого терміна "група суб’єктів господарю­ вання" із сучасними реаліями та зміною підходу АМКУ у своїх рішеннях і мето­ дичних рекомендаціях. Виявлення проблематики правозастосування здійснене за допомогою аналізу рішень АМКУ порівняно з судовою практикою. Результатами дослідження є виявлення неповного опису та звуження поняття "група суб’єктів господарювання" у законодавстві, а також різних його трактувань при застосуванні і розрахунку штрафних санкцій. Неправильність і множинність трактувань впливає на ефективність регулятора, рішення якого у подальшому не витримують судового перегляду, і це потребує єдності у правозастосуванні. Про­ ведене дослідження відображає актуальність висвітлених проблем, необхідність за­ конодавчих змін і подальших досліджень у сфері притягнення до відповідальності групи суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист економіч­ ної конкуренції. Основою для подальших досліджень має слугувати актуальна пра- возастосовна практика ЄС. Задля подолання висвітлених проблем пропонуються законодавчі зміни та/або надання рекомендаційних роз’яснень із цього питання, які зададуть напрямок век­ тору правозастосування АМКУ.
 • Item
  Історія, поняття, досвід: три складові, три проблеми
  (2009) Панич, Олексій
  Рецензія авторства Олексія Панича на монографію "Історія поняття досвіду" Мінакова М.
 • Item
  Діяльність закордонних українців щодо дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам'яті жертв трагедії : (середина 80 - початок 90-х років XX ст.)
  (2008) Недужко, Юрій
  Ця стаття присвячена висвітленню українською діаспорою правди про Голо­домор 1932-1933 років в Україні. Показана діяльність закордонних українців щодо організації великомасштабної міжнародно-інформаційної кампанії з нагоди цієї події. Висвітлені результати діяльності Міжнародної комісії з розслідуван­ ня Голоду 1932 1933 років в Україні та Комісії Конґресу США з вивчення Голоду в Україні.
 • Item
  Проблеми персональної та соціальної автономії
  (2008) Навроцький, Володимир; Васильченко, А.
  22 - 23 квітня 2008 року Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України спільно із Французьким куль­турним центром в Україні та за під­тримки Міжнародного фонду "Відрод­ження" провів франко-українську на­уково-теоретичну конференцію на те­му "Персональна та соціальна авто­номія".
 • Item
  "Філософія та література сьогодні: проблема взаємодії чи взаємодія як проблема?" : круглий стіл редакції часопису "Філософська думка"
  (2011) Архипова, Людмила; Білий, Олег; Бондаревська, Ірина; Гомілко, Ольга; Пролеєв, Сергій; Йосипенко, Оксана; Йосипенко, Сергій
  Круглий стіл редакції часопису "Філософська думка". Учасники круглого столу: Л. Архипова, О. Білий, І. Бондаревська, О. Гомілко, С. Пролеєв, О. Йосипенко, С. Йосипенко.
 • Item
  Круглий стіл "Політичні підсумки року"
  (2009)
  23 грудня 2008 року Український центр політичного менеджменту провів „круглий стіл” на тему "Політичні підсумки року". В ньому взяли участь провідні київські вчені- політологи, соціологи, психологи.