Роботи окремих дослідників

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 318
 • Item
  У полоні музи Кліо (до 55-річчя українського історика Олега Григоровича Бажана)
  (2023) Тригуб, Олександр
  Упродовж всього свого тридцятилітнього "перебування" як фахового історика, у царині музи Кліо Олег Бажан здобув повагу та авторитет серед колег, друзів, студентів та визнання вітчизняної та зарубіжної спільноти.
 • Item
  Києво-Могилянська академія
  (Вища школа, 1981) Хижняк, Зоя
  Книга, що пропонується увазі читача, висвітлює історію Києво-Могилянської академії з початку й до останніх днів її існування. Вона видається вдруге. Книга поповнилась новими матеріалами, розширилась її джерельна база. Враховані нові дослідження радянських філософів, мовознавців, літературознавців, побажання читачів.
 • Item
  Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод
  (2010) Васильченко, Андрій
  Коли ми говоримо, що слово, вислів, зворот є не­ перекладними, йдеться не про неможливість пере­кладу. Навпаки, неперекладне — це те, що ми ні­ коли не припиняємо перекладати. Проблема неперекладності потребує все­ бічного дослідження, зокрема й логіко-аналітичного. Цю статтю присвячено аналізові проблеми неперекладності в термінах модальної логіки з іден­тичністю.
 • Item
  В. С. Горський у сучасному історико-філософському українознавстві
  (2008) Целік, Т.
  Вілен Сергійович Горський - це ім'я науковця, професора, Вчителя, Людини, котре уособлює відданість справі, виваженість та об'єктивність дослідника, точність і глибину висловленої думки, мудрість справжнього філософа!
 • Item
  Переклад філософських термінів : філософія і технологія
  (2010) Панич, Олексій
  Автор розглядає думку, що кожна інша мова — це інший спосіб бути людиною. Саме тому іншо­мовний текст постає як Інший.
 • Item
  В. С. Горський як дослідник етичного аспекту феномену святості
  (2008) Маслюк, Людмила
  В .С . Горському (1931-2007) належить особливе місце в Українській етичній думці. Глибока порядність Вілена Сергійовича як людини та науковця, його діалогічна манера фі­лософування проявлялася, зокрема, в його дивовижній здатно­сті зрозуміти іншу інтелектуальну та духовну традицію, вжитися в неї та адекватно представити її. Горський був пред­ ставником герменевтичної парадигми не тільки в галузі теоре­тичних досліджень, він був герменевтиком за схильністю своєї душі. У статті, що пропонується, ми маємо на меті про­ демонструвати внесок В.С. Горського в розкриття теми православної святості в етичному аспекті.
 • Item
  Згадуємо Вілена Сергійовича Горського
  (2008) Вдовина, Олена
  Памʼятне слово про Вілена Горського.
 • Item
  Всеукраїнська науково-практична конференція "Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження": ТДТУ ім. І. Пулюя. - 27 квітня 2007 р.
  (2007) Стоцький, Ярослав
  27 квітня 2007 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження". Організаторами конференції стали: Відділення релігієзнавства Інституту філо­ софії ім. Г. Сковороди НАН України, Тер­ нопільська обласна адміністрація, Терно­пільський осередок Української асоціації релігієзнавців та Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя.
 • Item
  Визначення групи суб'єктів господарювання при правозастосуванні норм конкурентного права
  (2021) Шкляр, Сергій
  Ефективне правозастосування регуляторним органом норм права у його рішеннях і залишення їх у силі після судового оскарження нерозривно пов’я­зане із законодавчими конструкціями та їх правильним трактуванням. Українське законодавство у сфері захисту економічної конкуренції порівняно нове і досі на­ буває свого становлення, тому окремі проблемні питання його застосування ви­ діляються тільки після певного періоду практичного застосування. Одним із таких питань є правильність визначення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) терміна "група суб’єктів господарювання" та його правозастосування судами у справах щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання. Незважаючи на окремі дослідження, нині можна констатувати відсутність комплексного дослід­ження у цій сфері, особливо з аналізом відповідної практики Європейської комісії. Метою статті є підтримання законодавчих змін, спонукання до єдності практич­ного правозастосування та подальших досліджень й аналізу практики законодав­ ства про конкуренцію Європейського Союзу (ЄС). Необхідність законодавчих змін підкріплюється можливістю змінити підходи у правозастосуванні, впровадити сучасні методології та наблизити законодавство України до законодавства ЄС. Дослідження проведене на основі аналізу змін у доктрині єдиного суб’єкта го­ сподарювання в ЄС, порівнянні законодавчого терміна "група суб’єктів господарю­ вання" із сучасними реаліями та зміною підходу АМКУ у своїх рішеннях і мето­ дичних рекомендаціях. Виявлення проблематики правозастосування здійснене за допомогою аналізу рішень АМКУ порівняно з судовою практикою. Результатами дослідження є виявлення неповного опису та звуження поняття "група суб’єктів господарювання" у законодавстві, а також різних його трактувань при застосуванні і розрахунку штрафних санкцій. Неправильність і множинність трактувань впливає на ефективність регулятора, рішення якого у подальшому не витримують судового перегляду, і це потребує єдності у правозастосуванні. Про­ ведене дослідження відображає актуальність висвітлених проблем, необхідність за­ конодавчих змін і подальших досліджень у сфері притягнення до відповідальності групи суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист економіч­ ної конкуренції. Основою для подальших досліджень має слугувати актуальна пра- возастосовна практика ЄС. Задля подолання висвітлених проблем пропонуються законодавчі зміни та/або надання рекомендаційних роз’яснень із цього питання, які зададуть напрямок век­ тору правозастосування АМКУ.
 • Item
  Історія, поняття, досвід: три складові, три проблеми
  (2009) Панич, Олексій
  Рецензія авторства Олексія Панича на монографію "Історія поняття досвіду" Мінакова М.
 • Item
  Діяльність закордонних українців щодо дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам'яті жертв трагедії : (середина 80 - початок 90-х років XX ст.)
  (2008) Недужко, Ю.
  Ця стаття присвячена висвітленню українською діаспорою правди про Голо­домор 1932-1933 років в Україні. Показана діяльність закордонних українців щодо організації великомасштабної міжнародно-інформаційної кампанії з нагоди цієї події. Висвітлені результати діяльності Міжнародної комісії з розслідуван­ ня Голоду 1932 1933 років в Україні та Комісії Конґресу США з вивчення Голоду в Україні.
 • Item
  Проблеми персональної та соціальної автономії
  (2008) Навроцький, Володимир; Васильченко, А.
  22 - 23 квітня 2008 року Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України спільно із Французьким куль­турним центром в Україні та за під­тримки Міжнародного фонду "Відрод­ження" провів франко-українську на­уково-теоретичну конференцію на те­му "Персональна та соціальна авто­номія".
 • Item
  "Філософія та література сьогодні: проблема взаємодії чи взаємодія як проблема?" : круглий стіл редакції часопису "Філософська думка"
  (2011) Архипова, Людмила; Білий, Олег; Бондаревська, Ірина; Гомілко, Ольга; Пролеєв, Сергій; Йосипенко, Оксана; Йосипенко, Сергій
  Круглий стіл редакції часопису "Філософська думка". Учасники круглого столу: Л. Архипова, О. Білий, І. Бондаревська, О. Гомілко, С. Пролеєв, О. Йосипенко, С. Йосипенко.
 • Item
  Круглий стіл "Політичні підсумки року"
  (2009)
  23 грудня 2008 року Український центр політичного менеджменту провів „круглий стіл” на тему "Політичні підсумки року". В ньому взяли участь провідні київські вчені- політологи, соціологи, психологи.
 • Item
  Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження : [рецензія]
  (2007) Бабкін, Володимир
  Рецензія від Володимира Бабкіна на монографію "Законодавча техніка в Україні: іс- торико-теоретичне дослідження" Жанни Дзейко.
 • Item
  Апологія мудрості літератури
  (2011) Архипова, Людмила
  Авторка статті оглядає зміни, що запропонувала філософія в огляді та аналізі літератури.
 • Item
  Електронне alter ego філософії в Україні
  (2011) Зорич, Оксана
  Авторка статті розглядає проблеми та виклики сучасної філософської думки.
 • Item
  Проблеми реформування судочинства в Україні : (нотатки з міжнародної наукової конференції)
  (2010) Захарова, Олена
  24 червня 2010 р. в Академії адвокатури України відбулася конференція "Проблеми реформування судочинства в Україні".
 • Item
  До 60-річчя Віталія Михайловича Зубаря
  (2010) Бунятян, Катерина
  5 лютого 2010 р., виповнилося б 60 років Віталію Михайловичу Зубарю — доктору історичних наук, професору, знаному фахівцю з античної історії та археології. Йому не судилося святкувати цей ювілей. 20 березня 2009 р. Віталій Зубар пішов з життя.
 • Item
  Не зраджуючи покликання
  (2010) Бєлєнок, Олексій
  Памʼятне слово про професора В. Оссовського, який біля ви­ токів сучасної української соціології.