018: Філософія та релігієзнаство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Ідея миру в Біблії: базисні смислоутворюючі структури
  (2000) Головащенко, Сергій
  Метою цієї розвідки є дослідити досвід біблійної традиції у проголошенні та збереженні універсальної ідеї миру. Автор намагався проаналізувати деякі основні смислові структури цієї ідеї, означити співвідношення її онтологічного, аксіологічного, соціального, етичного та особистісного аспектів.
 • Item
  Етнологія релігії: конституювання нової релігієзнавчої науки
  (2000) Филипович, Людмила
  У статті розглядається необхідність появи етнології релігії як нової релігієзнавчої науки, виокремлюються етапи її становлення, визначається предметне поле і завдання, аналізується сучасний стан етнорелігійних досліджень в Україні
 • Item
  Принцип об'єктивності в релігієзнавстві
  (2000) Колодний, Анатолій
  У статті розкривається методологічна роль у пізнанні релігійних феноменів принципу об'єктивності, який доповнюється при цьому принципами позаконфесійності, плюральності і цілісності.
 • Item
  До реабілітації "лівої" міфології: (масова свідомість та художня культура)
  (2000) Левченко, Олена
  Спираючись на технологію аналізу сучасних міфологій Р. Варта, автор стверджує, що ліва ідеологія в Радянському Союзі була також здатна на досить витончені міфологічні операції, такі як "стирання імені", "маскування", "переписування". Автор обгрунтовує свої висновки, аналізуючи деякі процеси перебудовчого періоду, а також відображення типової громадської думки в пресі.
 • Item
  Інтерпретація як умова існування в семіотичному універсумі
  (2000) Архипова, Людмила
  Головна ідея цього дослідження - показати важливість інтерпретації як творчого елементу в культурній символізації життя. На прикладах різних видів культурної діяльності показано, що інтерпретація є необхідною умовою існування людини в семіосфері культури. Наголошується, що інтерпретація пов'язана з "сумнівом", "пошуком", "відкритістю можливостей" в людському існуванні.
 • Item
  Академічна філософія як феномен
  (2000) Ткачук, Марина
  У статті аналізується сутність, специфіка і значення професійного філософування, представленого в системі вищої освіти.
 • Item
  Міф Європи в сучасній українській культурі
  (2000) Горський, Вілен
  У статті аналізуються різноманітні модифікацції образу Європи в сучасній українській культурі, починаючи від уявлення Європи як абсолютного Зла й до її образу як втілення ідеалу Істини, Добра і Краси. Зумовлена цим неоднозначність підходів до розв'язання проблеми "Україна-Європа" є результатом, з одного боку, ставлення до України, виробленого впродовж історії західноєвропейської культури, з другого, породжена специфічними процесами, що характеризують нинішній стан українського суспільства.
 • Item
  Сенс любові: християнська етика В. Екземплярського
  (2000) Грищенко, Вікторія
  У статті аналізується морально-етичне вчення представника київської духовно-академічної школи В. І. Екземплярського.
 • Item
  Києво-Печерський патерик: у дусі любові
  (2000) Чайка, Тетяна
  На ліствиці християнських чеснот найвищий ступінь посідає любов. У статті обстоюється думка про те, що з-поміж пам'яток києворуської агіографії етос любові найбільш виразно засвідчує Києво- Печерський патерик. Розглядаються і осмислюються відповідні епізоди Патерика.
 • Item
  Здобуття мовчання (за матеріалами Києво-Печерського патерика)
  (2000) Малахов, Віктор
  Мовчання - один з найглибших символів християнства і водночас одна з принципових доброчесностей християнської душі. В статті простежується втілення теми мовчання у Києво-Печерському патерику. Обгрунтовується висновок про те, що мовчання у сприйнятті авторів і героїв Патерика - не самодостатня вправа, а суттєва риса цілісної духовної атмосфери давньокиївського християнства.
 • Item
  Концепція любові і смерті Льва Карсавіна в контексті російської релігійної філософії
  (2000) Степанюк, Леся
  Стаття присвячена розглядові сутності та змісту концепції любові і смерті видатного мислителя Льва Карсавіна, виявленню її особливості й значення у контексті російської релігійної метафізики.
 • Item
  Передісторія філософської герменевтики
  (2000) Богачов, Андрій
  У статті визначені деякі історичні передумови питання про онтологічний статус значень, які через свій особливий зв'язок із життям не існують як природна дійсність чи продукти індивідуальних психічних дій. Це дозволяє побачити, як у герменевтиці склалися підстави для філософського висновку про інтенціональність розуміння.
 • Item
  І. Кант: філософське обгрунтування ідеї миру
  (2000) Гусєв, Валентин
  Розглядається ідея вічного миру в системі кантівської філософії. Аналізуються погляди Канта щодо політико-правових умов досягнення і збереження миру, а також такої його передумови, як єдність політики і моралі.
 • Item
  Декарт і Кедворт: погляди на природу очима метафізиків
  (2000) Колесник, Артем
  У запропонованій статті автор аналізує уявлення про природу у працях Рене Декарта і Ралфа Кедворта. В центрі уваги - порівняння двох протилежних новочасних концепцій природи, розглянутої крізь призму певних метафізичних переконань.