019 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Розвиток раннього протестантизму в Київському воєводстві
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2001) Задорожна, Оксана
  Стаття присвячена одній з малодосліджених сторінок історії України — поширенню ранніх протестантських громад у Київському воєводстві у XVI—XVII ст. Розглядаються особливості їх виникнення, розвитку і зникнення.
 • Item
  Проблеми впровадження рішень Європейського суду з прав людини
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2001) Матичак, Ю.
  Стаття присвячена проблемі виконання рішень Європейського суду з прав людини як засобу гармонізації національного законодавства і права Європейської Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Розглядається механізм виконання рішень Суду, запропонований відповідним законопроектом. Розкривається значення судових прецедентів Європейського суду з прав людини як засобу тлумачення й деталізації норм Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
 • Item
  Особливості правового статусу неповнолітніх споживачів реклами
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2001) Мамчур, Л.
  Стаття присвячена аналізові положень чинного законодавства про рекламу, які визначають правовий статус її неповнолітніх споживачів. Автор подає пропозиції по вдосконаленню правового регулювання рекламних відносин з участю неповнолітніх.
 • Item
  Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод у судах європейських держав : (порівняльний аспект)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2001) Климович, Оксана
  У цій статті розглянуто механізм імплементації Європейської конвенції прав людини на прикладі окремих держав-учасниць. Основна ідея статті полягає в тому, що Конвенція не містить вимоги щодо конкретних засобів чи механізмів такої імплементації і кожна держава має права обирати їх самостійно. В той же час, Україна, прийнявши Конституцію України (cт. 9), вже визнала міжнародні договори та Конвенцію, зокрема, частиною національного права. Деякі держави вже інкорпорували положення Конвенції, і тому було б корисним не лише ознайомлюватися з їхнім досвідом, а й використовувати його на практиці в Україні.
 • Item
  Доцільність виділення митного права в самостійну, комплексну галузь права України
  (2001) Слічна, О.
  У процесі становлення молодої правової держави особливо актуальним є питання кри- теріїв, необхідних для виділення самостійної галузі права із загального масиву галузей права України, а також питання їхньої кількості. Сучасний рівень розвитку та значне число норм, що регулюють митні правовідносини, а також їхня значимість у перехідний до ринкової економіки період, дозволяє стверджувати, що склалися всі необхідні умови для виділення системи норм Митного права як особливої самостійної галузі права України. Стаття присвячена питанню доцільності виділення Митного права в самостійну, комплексну галузь права, у зв'язку з чим дається загальна характеристика предмета, ме- тоду, митно-правовим нормам та відносинам.
 • Item
  Гласність судового процесу та його повне фіксування
  (2001) Стефанюк, В.
  Одним із фундаментальних конституційних принципів, яким мають керуватися суди України у своїй діяльності, є принцип гласності судового процесу та його повна фіксація технічними засобами. Конституція України виходить з того, що громадськість має право знати про те, що відбувається у залі судових засідань. Публічність провадження у справі дає громадянам можливість зрозуміти призначення своєї держави, її Конституції, побачити в судовій владі справжнього захисника їхніх прав і свобод.
 • Item
  Податкове планування й уникнення оподаткування - правовий аналіз явищ
  (2001) Орлов, М.
  The article examines the legal nature of such manifestations of the taxpayer's legal behavior as tax planning and tax avoidance, defined as activity or inactivity on the part of taxpayers directed at the minimization or avoidance (prevention) of their tax liabilities. The paper further attempts to draw the line of distinction both between tax planning and tax avoidance as the constituents of the taxpayer's legal behavior and between these phenomena and tax evasion as illegal activity.
 • Item
  Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
  (2001) Цельєв, Олексій
  The article is devoted to the moder № legal issues of entrepreneuship development i № Ukraine. O№ the basis of analysis of selective normative acts existing barriers for valuable development of entrepreneuship are being highlighted. Specific changes are proposed for the preparatory procedure of normative acts as well as for the existing legislation which regulates entrepreneuship.
 • Item
  Актуальні питання розвитку юридичної діяльності в умовах формування громадянського суспільства
  (2001) Гусарєв, С.
  In his articles the author observes problematic issues of formation of civil society in Ukraine in the light of legal sphere development concerning development of legal activity which is taking place in the forms of legal practical and legal educational activity. Attention is paid to the role of moral factor in legal activity. Special concerns and perspectives of reformation of court system, advocacy as well as the legal education system in Ukraine is being analysed.
 • Item
  Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми
  (2001) Плахотнюк, Н.
  У цій статті розглянуто механізм імплементації Європейської конвенції прав людини на прикладі окремих держав-учасниць. Основна ідея статті полягає в тому, що Конвенція не містить вимоги щодо конкретних засобів чи механізмів такої імплементації і кожна держава має права обирати їх самостійно. В той же час, Україна, прийнявши Конституцію України (cт. 9), вже визнала міжнародні договори та Конвенцію, зокрема, частиною національного права. Деякі держави вже інкорпорували положення Конвенції, і тому було б корисним не лише ознайомлюватися з їхнім досвідом, а й використовувати його на практиці в Україні.
 • Item
  Співпраця України та ЄС : сучасний стан і перспективи
  (2001) Майданик, О.
  The question considered in the article is about the place that Ukraine occupies in the processes of European integration. In this context, the review is given for the state of relationships between the European Union and Ukraine before the adoption of Common Strategy of the European Union on Ukraine; and also for the positive moments concerning the intensification of the cooperation and future membership of Ukraine in EU in connection with the adoption of the abovementioned Strategy.
 • Item
  Сучасні аспекти міжнародного комерційного арбітражу
  (2001) Логуш, Любов; Логуш, Любов
  Стаття присвячена аналізові норм сучасного lex mercatoria і їх застосуванню в прак- тиці міжнародного комерційного арбітражу.
 • Item
  Правове регулювання торговельної діяльності в Україні : сучасний стан і пріоритети розвитку
  (2001) Коломоєць, Т.
  Висвітлюються основні засади правового регулювання торговельних відносин в Україні на сучасному етапі та пріоритети подальшого розвитку
 • Item
  Застосування факторингу в операціях експорту товарів в Україні
  (2001) Бабич, О.
  Стаття присвячена питанню надання послуги факторингу в Україні. Аналізується чинне українське законодавство щодо регулювання факторингу. Розглядаються перспек- тиви лібералізації, застосування факторингу в господарському обороті, а також зміни у законодавтсві, необхідні для цього.
 • Item
  Реформування судової влади як передумова запровадження адміністративної юстиції в Україні
  (2001) Стефанюк, В
  З проголошенням незалежності України виникла нагальна необхідність у докорінній реформі судової системи, проведенні адміністративної реформи, соціально-політичних та економічних перетворень, розбудови Верховного Суду України як найвищого судового органу судів загальної юрисдикції, створення апеляційних судів, запровадження спеціалізованих та вдосконалення організації роботи місцевих судів.
 • Item
  Роль практики держав у розвитку міжнародного звичаю
  (2001) Косогубова, М.
  In this article different theoretikal views, practical solution of questions concerning correlation of state practice and opinio juris are elucidated.
 • Item
  Прецедентне право Англії : теоретичні аспекти
  (2001) Малишев, Б.
  The article contains an analysis of theoretical aspects of operation of English case law and describes its specific features. Much attention is devoted to judicial application of the principle "stare decisis".
 • Item
  Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики : (теоретичні та практичні питання)
  (2001) Железняк, Н.
  Main positions concerning realization of the state Policy of Law directed on protection of the rights and freedom of the citizens, consolidation of legality and law and order in the public relations stated in the Message of the President of Ukraine to the supreme Body of Ukraine "Ukraine: step in XXI of century. The strategy of economic and social development 2000—2004", Program of activity of the Cabinet council of Ukraine "Reforms radium welfare", operations, assigned in a base, of the Ministry of the justice and system of its organs.
 • Item
  Сучасні проблеми взаємозв'язку особи, суспільства і держави
  (2001) Цельєв, Олексій
  Стаття присвячена актуальній нині в Україні темі становлення громадянського сус- пільства. На підставі історичного досвіду, розглядаються питання виникнення умов, які б сприяли якісно новим взаємовідносинам між особою та державою.
 • Item
  Питання публічного порядку і законодавче регулювання в міжнародному приватному праві
  (2001) Кисіль, В.
  The article is devoted to the basic approaches to scientific substantiation, legislative regulation and application by courts of the public policy (ordre public) clause — a means intended to restrict application of foreign laws in private legal relations containing a foreign element where the effects of such application may be harmful for the rule of law of the forum.