104 Фізика та астрономія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Моделювання вольт-амперної характеристики фотодіодів на основі антимоніду індію
  (2023) Яковенко, Андрій; Дубіковський, Олександр
  Метою дослідження є створення математичної моделі вольт-амперної характеристики InSb.
 • Item
  Спектральний аналіз зірок віддалених околиць Карликової галактики Мала Ведмедиця
  (2023) Заремба, Дарʼя; Kim, A. Venn
  Ієрархічний процес формування структур є загальною рисою моделей холодної темної матерії (cold dark matter (CDM)). Локальні ущільнення здатні подолати космологічне розширення і колапсувати, утвоюючи "гало" темної матерії. Такі гало в подальшому зливаються в більші, що слугують місцями утворення галактик. Цей процес триває і донині, роблячи формування галактик безперервним процесом. В контексті такої ієрархічної будови цікавими для дослідження видаються карликові галактики – невеликі галактики низької світності. Займаючи низькомасивний кінець в ієрархії описаного процесу, вони є чудовими обʼєктами для дослідження історії зореутворення та динамічної еволюції галактик.
 • Item
  Випромінювальні властивості вуглецевих наночастинок та композитів на їх основі
  (2023) Шевеля, Валерій; Ісаєва, Оксана
  Матеріали на основі вуглецю відіграють значну роль у розвитку матеріалознавства. Клас вуглецевих матеріалів, від традиційного промислового вуглецю, такого як активоване вугілля та сажа, до нових вуглецевих наноматеріалів, таких як, графен і вуглецеві нанотрубки, продовжує захоплювати інтерес дослідників у різних галузях, включаючи хімію, матеріалознавство та міждисциплінарні галузі. Ці матеріали, відомі своєю екологічністю, продовжують привертати увагу наукового світу завдяки своєму величезному потенціалу для фундаментальних досліджень і різноманітних застосувань.
 • Item
  Раманівська спектроскопія напівпровідникових сполук Cu2ZnSnXGe1-XSe4
  (2023) Степанов, Максим; Юхимчук, Володимир
  Враховуючи складність структури четверних халькогенідів, особливо їх твердих розчинів, метою цієї роботи є ретельне дослідження оптичних і структурних властивостей монокристалів Cu2ZnSnXGe1-XSe4 як функції вмісту Ge для широкого діапазону складів: x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 і 1.
 • Item
  Розробка та експериментальна перевірка уточнюючих методів обчислення затримки часу для мікрохвильової візуалізації раку молочної залози
  (2023) Приходько, Ілля; Мельник, Руслан
  В даній роботі було проведено дослідження проблем, що виникають при візуалізації мікрохвильових даних через спрощення фізичної моделі. Зокрема, цей проект фокусується на більш точному розрахунку затримок часу між різними антенами та пікселями. Вперше були одночасно враховані гетерогенність області зображення, частотна залежність діелектричних властивостей живих тканин та нерівномірна форма реальних молочних залоз. На відміну від більшості дослідницьких груп, які перевіряли аналогічні покращення на симуляціях, всі методи наближення фізичної моделі до реальної поведінки мікрохвиль були перевірені експериментально. Всі експерименти та аналіз даних були проведені в Університеті Манітоби, Вінніпег, Канада.
 • Item
  Числове дослідження динаміки заряджених частинок при проходженні циклотронного резонансу
  (2022) Сечкар, Григорій; Яковенко, Юрій
  Мета роботи - вивчити динаміку руху зарядженої частинки під час її проходження через циклотронний резонанс.
 • Item
  Світловипромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу
  (2022) Мудрак, Владислав; Рудько, Галина
  У даній роботі досліджується випромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу та колоїдного синтезу.
 • Item
  Оптичні та структурні властивості порошків та кераміки на основі легованого оксиду цирконію
  (2021) Хрипко, Марина; Хоменкова, Лариса
  У роботі було синтезовані зразки, вміст ітрію в яких змінювався в межах від 5 до 20 мол.%, та відпал проводився за температури T = 500 – 800 °Cпротягом двох годин на повітрі. Було досліджено оптичні та структурні властивості зразків за допомогою вимірювання спектрів оптичного поглинання в ультрафіолетовому - видимому діапазоні, комбінаційного розсіювання світла, а також дифракції рентгенівських променів. Отримана інформація була проаналізована та одержані результати було порівняно з результатами попередніх досліджень.
 • Item
  Імпедансна спектроскопія наношарів оксидів перехідних металів Fe2O3 та Cr2O3
  (2021) Хохлова, Анастасія; Савкіна, Рада
  Метою кваліфікаційної роботи є вивчення електричних властивостей наношарів оксидів заліза та хрому, осаджених на кремнієві підкладки методом лазерного напилення, методом імпедансної спектроскопії та аналіз отриманих методом ІС результатів за допомогою програмного забезпечення EIS Spectrum Analyser. Необхідно відзначити, що матеріали, обрані для дослідження, ‒ оксид заліза Fe2O3 та оксид хрому Cr2O3 є яскравими представниками групи оксидів перехідних металів. Їх широке застосування в області детектування газів [8], каталітичного розщеплення води [3, 9], створення літій-іонних батарей [13] та сонячних елементів [6], суперконденсаторів [5] визначає актуальність та обумовлює мету роботи.
 • Item
  Про особливості вивчення незв’язаних станів ядра 4He
  (2021) Праведніков, Костянтин; Поворозник, Орест
  У цій роботі вивчали взаємодію прискорених α-частинок, з енергією Eα = 67.2 МеВ, з ядрами тритію, щоби мали можливість досліджувати всі можливі двочастинкові канали розпаду ядра 4He, завдяки одночасному дослідженні в кінематичному-повному експерименті тричастинкових 3Н( α, t-t)p, 3Н( α, t-τ)n та 3Н(α, t-d)d реакцій. У рамках методу Монте-Карло проаналізували отриманні двовимірні спектри t-t, t-3He та d-d збігів із тричастинкових 3Н(α, t-t)p, 3Н(α, t-3He)n та 3Н(α, t-d)d реакцій у результаті взаємодії пучка α-частинок (Eα = 67.2 МеВ) з титан-тритієвою мішенню в кінематично-повному експерименті. Визначили величини енергій збудження, енергетичних ширин збуджених станів 4He та співвідношення їхніх мод розпаду – p+t, n+3He та d+d.
 • Item
  Модифікація монокристалічного GaAs у кріогенному середовищі шляхом УЗ кавітації
  (2021) Лембік, Ярослав; Смірнов, Олексій
  Метою цієї роботи було показати, на прикладі GaAs, що обробка напівпровідникових кристалів ультразвуком має потужний технологічний потенціал.
 • Item
  4Не + 3He взаємодія та спектр збудження ядра 6Li
  (2021) Драчинський, Роман; Поворозник, Орест
  Кореляційний експеримент являється найбільш ефективним засобом для дослідження незв’язаних збуджених станів найлегших ядер. Визначено енергетичні параметри перших п’яти збуджених станів ядра 6Li нижче енергії збудження 6 МеВ за допомогою 3Не(α,рα)d тричастинкової реакції практично в одній експозиції, які добре узгоджуються з літературними даними. Застосування методу Монте-Карло моделювання дозволяє коректно, швидко і адекватно інтерпретувати двовимірні експериментальні спектри збігів заряджених частинок.
 • Item
  Вплив тиску та термічних обробок на оптичні та структурні властивості кераміки на основі ZnMgO
  (2021) Булана, Дарина; Хоменкова, Лариса
  Відправною точкою цієї роботи стали результати, одержані автором раніше при дослідженні впливу термічної обробки на оптичні властивості полікристалічних шарів ZnO та Zn0,8Mg0,2O. Дана кваліфікаційна робота містить результати дослідження впливу тиску та термічних обробок на оптичні та структурні властивості кераміки Zn1-xMgxO з різним вмістом магнію (x). Вміст магнію змінювався від 0≤x≤1 з кроком 0,1.
 • Item
  Біосумісний композитний матеріал на основі мультикристалітного кремнію, функціоналізованого силікатом кальцію
  (2020) Лембік, Олександр; Савкіна, Рада
  У межах дослідження створювали та вивчали композитний матеріал на основі мультикристалічного кремнію, функціоналізованого силікатом кальцію, та оцінювали його функціональні (біосумісність) властивості. CaSiO3 вирощували методом сонохімічного синтезу на підкладці з Si . Дослідили отриманий композит такими методами: атомно-силова мікроскопія(AFM), рентгено-структурний аналіз(XRD) та спектрів інфрачервоного пропускання(FTIR). Показаkb, що отримана композитна структура Si/SiO2/(CaO-SiO2) демонструє властивість біосумісності яка підтверджена утворенням гідроксилапатиту на поверхні Si після зберігання в розчині, що імітує плазму крові людини. Також після дослідження поверхні композиту ми побачили що поверхня наноструктурується.
 • Item
  Показники Ляпунова для динамічної системи, що породжена рівнянням Нав'є-Стокса
  (2020) Пайда, Аліна; Жохін, Анатолій
  Метою роботи є застосування алгоритму знаходження показників Ляпунова для 3-модового наближення рівняння Нав’є-Стокса і його комп’ютерна реалізація. Отримати значення показників Ляпунова в режимі дивного атрактора — стану детермінованого хаосу. Дослідити динамічну систему, яка є нелінійна система трьох диференціальних рівнянь, отримана як фур’є-обрізання гідродинамічних рівнянь Нав’є-Стокса і є аналогом відомою системи Лоренца, піонера теорії динамічного хаосу. В роботі представлено обчислення показників Ляпунова, В результаті обчислення показників Ляпунова знайдено величини параметрів системи, при яких її поведінка стає хаотичною. Існування додатного показника Ляпунова підтверджує існування режиму дивного атрактора. В роботі представлена комп'ютерна програма для обчислень показників Ляпунова скінченномірних динамічних систем, яку можна використовати для аналогічних досліджень нерівноважних процесів.
 • Item
  Дослідження оптичних та електричних властивостей оксиду заліза та композитних структур на його основі
  (2020) Рівер, Олександра; Савкіна, Рада
  У роботі вивчалися оптичні та електричні властивості нанометрових шарів оксиду заліза та композитних структур на його основі в комбінації з Cr2O3, нанесені при 293 К на кремнієву Si (100) підкладку, леговану бромом, методом реактивного імпульсного лазерного осадження. Методи атомної силової мікроскопії та спектроскопія комбінаційного розсіювання світла були застосовані для характеризації отриманих зразків. Методи поверхневої фотоерс та імпедансної спектроскопії були використані для дослідження транспорту носіїв заряду. Встановлено, що отримані зразки представляють собою шари "модифікованого" гематиту Fe2O3, змішаного з напруженими шарами оксиду хрому Cr2O3. Результати показали, що чотиришарова структура, вирощена на холодній підкладці, продемонструвала максимальну інтегральну фоточутливість у спектральній області 600-1200 нм у порівнянні з одношаровими структурами. Чотиришарові структури Cr2O3/Fe2O3/Cr2O3/Fe2O3/Si демонструють збільшення фотонапруги в 500 разів. Показано, що на відміну від шарів Cr2O3, які характеризуються імпедансом індуктивного типу, нанометрові шари оксиду заліза та композитні структури на його основі демонструють ємнісний імпеданс та довгочасову релаксацію провідності.
 • Item
  Біфуркації періодичних режимів динамічної системи в активному середовищі
  (2020) Шуляк, Анастасія; Жохін, Анатолій
  Кваліфікаційна робота містить вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел із 36 найменувань. Робота викладена на 67 сторінках, на яких представлено 10 рисунків, та додатки. Метою роботи є моделювання активного середовища з процесами перетворення речовини з мікроорганізмами. Система є відкритою та дисипативною і може бути в нерівноважному стані, у роботі вивчається перехід до такого стану. Об’єктом дослідження є біфуркації періодичних режимів динамічної системи активному середовищі. Предмет дослідження – математична модель активного середовища – нелінійна динамічна система з 6-ти диференціальних рівнянь з параметрами, зміна яких призводить до біфуркацій траєкторій динамічної системи. У першому розділі представлені процес біогідролізу целюлози з синтезом ферментів – як приклад активного середовища та опис моделі процесу біогідролізу з регуляцією синтезу ферменту. У другому розділі розглядається коливальний режим реакцій гідролізу у відкритих умовах, поява режиму дивного атрактора – детермінованого хаотичного режиму та каскад біфуркацій подвоєння періоду граничного циклу. За результатами роботи представлені наступні висновки: 1. Побудована математична модель активного середовища – біореактора целюлози з біосинтезом ферментів мікроорганізмами. 2. У відкритих умовах – «накачки – дисипації» знайдені коливні кінетичні режими – періодичні та хаотичні. 3. Знайдена послідовність біфуркацій подвоєння періоду граничного циклу, яка приводить до режиму дивного атрактора. Це режим нестійкості за початковими умовами задачі Коші. 4. Модифіковані програми для дослідження формування кінетичних режимів нерівноважних динамічних систем.