Вип. 21. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах
  (2005) Вздульська, Валентина
  У статті простежуються витоки і спільні мотиви української та іспанської містичної поезії XVI-XVIII cт. Типологічна спорідненість цих явищ базується на єдиному підґрунті містичної поезії, особливій позиції її автора, суб'єкта лірики та адресата, на її прагматичному первні - явищах, що дають підстави вважати містичну поезію окремий цілісним естетичним та позаестетичним феноменом.
 • Item
  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману
  (2005) Жук, Зоя
  У статті роман "Доки ми не дістали облич" К. С. Льюїса (1898-1963), англійського письменника та богослова, розглядається в контексті англійського інтелектуального роману 1950-х років. Аналізується жанрова структура твору - поєднання параболи та псевдоісторичного роману на основі міфологічного сюжету.
 • Item
  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років
  (2005) Кучерява, Олена
  Статтю присвячено дослідженню генетичного впливу акафіста на деякі жанри радянської літератури, втілення елементів його поетики і засобів сакралізації тексту. Дослідники соцреалізму неодноразово писали про його релігійний характер, ми ж спробуємо довести цю тезу через порівняння текстів акафіста й літератури радянської доби на структурному та функціональному рівнях.
 • Item
  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму
  (2005) Наливайко, Дмитро
  У статті романтизм і романтичний націоналізм розглядаються як гомогенні рухи, в контекст яких уписується поезія Тараса Шевченка. При цьому націоналізм трактується автором у широкому неполітизованому сенсі як світоглядно-ідеологічна матриця, що лежить в основі різних сфер духовної та практичної діяльності. Стверджується, що етнокультурний центризм, притаманний романтизмові, переростав у Шевченка в націотворчу парадигму.
 • Item
  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс)
  (2005) Ніколенко, Ольга
  У статті розглядається вплив байронізму на роман О. Є. Пушкіна "Євгеній Онєгін". Простежуються типологічні паралелі між: "східними поемами", "комічними поемами", "Паломництвом Чайльд Гарольда" Дж. Г. Байрона та твором Пушкіна. Особлива увага приділяється зіставленню образу Євгенія Онєгіна з Чайльд Гарольдом. Показано значення байронізму для створення художнього світу "Євгенія Онєгіна" і формування реалістичного методу Пушкіна.
 • Item
  Іспанська література і творення української нації
  (2005) Пронкевич, Олександр
  У студії розповідається про контакт іспанської й української літератур, який відбувся у Львові у період між двома світовими війнами на сторінках часописів "Літературно-науковий вістник" і "Вістник". Дослідник привертає увагу до того, як "вістниківці" осмислювали прочитане; така метода дає змогу зрозуміти, наскільки глибоким був цей контакт, і визначити роль, яку відіграли ідеї, образи іспанської літератури у формуванні ідеології українського націоналізму.
 • Item
  Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури"
  (2005) Фізер, Іван
  Автор статті, полемізуючи з Г. Грабовичем щодо методології "Історії української літератури" Д. Чижевського, пропонує дослідникам відмовитися від введення наукового доробку вченого в рамки гегельянства, відродженого у першій половині XX ст. в західноєвропейській культурі. Наголошується на тому, що "Історія української літератури", що й нині зберігає своє наукове та евристичне значення, є оригінальною за концепцією та масштабністю змістового матеріалу, вона залишається працею автора-ерудита, методологія якого сформувалася в контексті гуманітарної європейської, переважно німецької, думки першої половини XX cт.
 • Item
  Декілька думок про поетичну мову в українській поезії
  (2005) Бойчук, Богдан
  У статті порушено питання про вичерпаність класичного вірша в українській літературі. На думку автора, мелодійність і ліричність української мови, що роблять Ті дуже зручною для версифікації, створюють проблему для поетів - нею легко писати, вона не чинить опору, що продукує велику кількість графоманів у сучасній українській літературі. Отже, сьогоднішня українська поетика потребує нових форм і зміни поетичної мови.
 • Item
  Християнські та язичницькі образи у ранній ліриці М. Рильського
  (2005) Дмитришина, Олена
  У статті розглянуто співвідношення язичницьких і християнських образів у ранній ліриці М. Рильського. Образи Мадонни й Афродіти, Бога, богів і диявола, що безконфліктно співіснують у межах поетичного світу М. Рильського, а також: образ митця, створений на синтезі християнської та язичницької традиції, вказують на модерне та культурницьке спрямування ранньої творчості М. Рильського.
 • Item
  Сюрреалізм (уривок з авторської студії "Стильові течії української поезії другої половини ХХ століття")
  (2005) Моренець, Володимир
  У статті висвітлено сюрреалістичну стильову течію в українській поезії другої половини XX cт. Окреслюються конститутивні риси даного філософсько-естетичного явища європейської літератури, доводиться факт його виразного оприявлення в українському письменстві означеного часу.
 • Item
  Трансформація українських четьїх збірників XVII-XVIII ст. (на матеріалі колекції Івана Франка)
  (2005) Павленко, Ганна
  У статті простежено специфічний "рух тексту" в українських рукописних збірниках XVII-XVIII ст. так званого змішаного типу. Звернено увагу як на загальну структуру збірників, тематичних і жанрових параметрів, так і на варіації окремих традиційних мотивів та сюжетів.
 • Item
  Поезія Володимира Свідзинського та євангельський текст
  (2005) Соснюк, К.
  У цій студії через застосування Біблійного коду розкривається включення Євангельського та Православного літургійного текстів у поезії В. Свідзинського. На думку дослідниці, структурні, семантичні, символічні елементи християнської культури витворюють в поетиці Свідзинського органічну єдність. Таке "пробудження релігійного інстинкту" і "поновна християнізація Європи" є однією з рис модерного світогляду, реакцією на світогпядно-фічософські тенденції попередньої доби позитивізму.
 • Item
  Літературний текст як екзистенційне втілення автора (до питання про становлення принципів драматургії Лесі Українки)
  (2005) Харада, Йосінарі
  У статті йдеться про екзистенційну проблематику поезій Лесі Українки. Показуючи перегук життя й творчості поетеси, дослідник визначає витоки основних екзистенційних категорій, що присутні у її віршах, поемах і драмах, та їх зв'язок із жанровим вибором.