Вип. 33. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Протонопровідні мембрани на основі полівінілового спирту та полістиренсульфонової кислоти
  (2008) Стадний, І.; Коновалова, Вікторія; Євдокименко, В.; Бурбан, Анатолій; Бортишевський, В.
  Розроблено методику формування протонопровідних мембран шляхом хімічного зшивання ПВС глутаровим альдегідом з додаванням полістиренсульфонової кислоти як протонопровідної речовини. Досліджено основні характеристики отриманих мембран залежно від концентрації розчину формування, ступеня зшивки полімеру та концентрації ПССКу мембрані. Отримані мембрани характеризуються достатньою механічною міцністю, низьким коефіцієнтом проникності щодо метанолу 1,1 x 10-7 см 2/с та обмінною ємністю 0,92 мг-екв/г. Протонна проникність отриманих мембран у 3 рази перевищує провідність мембран МФ-4СК.
 • Item
  Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флуоровмісних мембран
  (2008) Горобець, Андрій; Лаврик, Володимир; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено ефективні математичні моделі для вивчення і прогнозування продуктивності та забруднення ультрафільтраційних флуоровмісних мембран, зокрема процесів забруднення при адсорбції гумінових кислот. Описана методика математичного визначення характеристик забруднення та продуктивності ультрафільтраційних мембран може бути застосована не тільки при фільтрації гумінових кислот, а й інших розчинених речовин.
 • Item
  Формування ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей
  (2008) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод формування ультрафільтраційних поліакрилонітрильних (ПАН) мембран із розчину в диметилформаміді методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру, теплової обробки та тривалості витримування формувального розчину на повітрі. Встановлено, що зменшення концентрації ПАН у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікрофільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПАН у формувальних розчинах обумовлюють утворення дрібнопористих ультрафільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран щодо нейоногенних речовин, а саме - поліетиленгліколю (ПЕГ).
 • Item
  Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину
  (2008) Кичкирук, О.; Кусяк, Н.; Тьортих, Валентин
  Проаналізовано ступінь вилучення іонів купруму, кадмію та плюмбуму кремнеземними адсорбентами залежно від рН середовища в статичних і динамічних умовах адсорбції. Показано можливість попереднього концентрування іонів міді на кремнеземах, модифікованих органічними реагентами фенольного типу.
 • Item
  Електропровідні властивості титано-манганових сорбентів, аплікованих літієм: дослідження методом електрохімічного імпедансу
  (2008) Атаманюк, В.; Ремізовська, Г.; Дзязько, Юлія; Бєляков, В.
  Методом спектроскопії електрохімічного імпедансу досліджені сорбенти на основі змішаних діоксидів титану і марганцю, аплікованих йонами літію. Шляхом моделювання діаграм Найквіста і частотної залежності електричної провідності оцінено опір в об'ємі матеріалу та на міжзеренних границях. Проаналізовано вплив умов синтезу та температури термічної обробки матеріалів на їх електропровідні властивості.
 • Item
  Аналіз хінолонів методом капілярного зонального електрофорезу з непрямим УФ-детектуванням
  (2008) Давідовіч, І.; Антонюк, Наталя
  Розроблено методику визначення налідиксової кислоти та 8-гідроксихіноліну методом капілярного зонального електрофорезу з непрямим УФ-детектуванням. Досліджено вплив концентрації та рН електролітного розчину, концентрації ПАР, прикладеної напруги і сили струму та часу введення проби на розділення налідиксової кислоти та 8-гідроксихіноліну.
 • Item
  Загальна характеристика основних остеозаміщувальних імплантатів для кісткової пластики
  (2008) Загородько, О.; Антонюк, Наталя; Бурбан, Анатолій
  Досліджено використання основних остеозаміщувальних імплантатів для кісткової пластики, наведено загальну характеристику та варіанти їх застосування.
 • Item
  Порівняльна оцінка ефективності сильнокислотних катіонітів з різними фізико-хімічними властивостями
  (2008) Мітченко, Т.; Козлов, П.; Шенкарук, О.
  Досліджено кінетичні та рівноважні характеристики процесів сорбції-десорбції йонів кальцію на сучасних сильнокислотних гелевих катіонітах, які виробляються промислово. Запропоновано величину Кеф, яка комплексно описує ефективність процесу пом'якшення води. Результати експерименту були використані для моделювання процесу глибокого пом'якшення води на пілотній установці.