086: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Особливості впровадження навчальної групової розробки програмних систем
  (2008) Бублик, Володимир; Афонін, Андрій; Борозенний, Сергій
  Проведено аналіз передумов і головних цілей впровадження практики виконання студентами групових проектів з розроблення програмних систем. На підставі досвіду, набутого під час виконання спільного Європейського проекту ITSoftTeam за програмою ТЕМПУС, виконано порівняння індивідуальних і групових методів навчання, а також вказано підходи до впровадження методів групо¬ вого оцінювання результатів роботи.
 • Item
  Про перетворення запитів у мові DLI (IMS) на SQL-запити
  (2008) Кулябко, Олена; Кулябко, Петро
  Мова DLI (СУБД IMS) має суттєво нижчий рівень порівняно з мовою SQL, але для багатьох технологій при міграції кожному оператору цієї мови ставиться у відповідність точно один оператор мови SQL. Разом з тим досить часто один SQL-оператор може замінити (тобто є функціонально еквівалентним) цілу низку DLI-операторів. Така заміна може суттєво оптимізувати код порівняно із заміною один на один.
 • Item
  Побудова протоколу комунікацій розподілених навчальних репозиторіїв на основі ECL
  (2008) Яцевський, Володимир
  Визначення протоколу комунікації у розподіленому середовищі навчальних репозиторіїв є першочерговим завданням при побудові необхідної інфраструктури для ефективного обміну навчальними об'єктами. У статті відображено основні вимоги до протоколу, окреслено задачі, що має вирішувати протокол, а також запропоновано конфігурацію на основі eduSource Communication Language (ECL).
 • Item
  Каркас для підтримки модель-орієнтованої розробки на основі спрощеної інфраструктури трансформації XML-моделей
  (2008) Федорченко, Віталій
  Ефективне застосування модель-орієнтованої методології для розробки програмних проектів потребує особливого середовища. У роботі розглядаються основні аспекти побудови такого середовища, яке базується на спрощеній інфраструктурі трансформації XML-моделей до конфігурації IoC-контейнера. Основна увага присвячена створенню особливого каркаса, який вирішує проблеми композиції та взаємодії об'єктів, що виникають при автоматичній трансформації моделей.
 • Item
  Прототип програмної системи підтримки дистанційного навчання на базі агентних технологій
  (2008) Глибовець, Андрій
  Описано прототип програмної системи підтримки електронної освіти, яка є базою для впровадження підсистеми підтримки мобільного навчання, з використанням агентного підходу. Проектування велося за допомогою Visual Paradigm, UML (Unified Modeling language). Модель було створено на основі спеціалізованого інструментарію JADE (Java Agent Development Environment).
 • Item
  Використання програмних агентів для організації ефективного управління роботою програмної системи підтримки мережної співпраці
  (2008) Гломозда, Дмитро
  У роботі розглядається побудова моделі системи програмної підтримки мережної співпраці та використання програмного агента для її ефективної реалізації. Доводиться, що запропонована модель координаційного механізму для часткових випадків таких систем зберігає свої властивості і залишається працездатною для довільної конфігурації системи. Пропонується схема багатоагент- ної системи, яка б моделювала роботу координаційного механізму.
 • Item
  Онтологічно орієнтований інформаційний пошук на основі хвильового процесу поширення активації
  (2008) Олецький, Олексій
  Розглядається підхід, спрямований на формалізований опис інформаційного пошуку як хвильового процесу поширення активації на основі формальної моделі інформаційної системи. Для інформаційного наповнення тематичних порталів, інтегрованих з віртуальними спільнотами, пропонується формальна модель на базі четвірки «онтологія - артефакт - користувач - проект». Обговорюються можливості, пов'язані з застосуванням алгоритмів ройового інтелекту та генетичних алгоритмів.
 • Item
  Побудова україномовної онтології засобами СУБД
  (2008) Глибовець, Микола; Марченко, Олександр; Никоненко, Андрій
  Розглянуто методи та засоби побудови лінгвістичних баз знань. Запропоновано підхід до створення асоціативно-семантичної бази знань засобами сучасних СУБД. Розроблено структуру та схему взаємодії об'єктів бази даних на основі запропонованого підходу.
 • Item
  Підвищення точності та швидкості обчислення миттєвого спектра гармонійних сигналів за допомогою детектора основного тону
  (2008) Ашихмін, Антон
  Аналіз спектра є старою і типовою задачею цифрової обробки сигналів. На цю тему вже написано сотні книжок, а також розроблено безліч методів і підходів до її реалізації. Дана стаття має засвідчити, що дослідження в царині спектрального аналізу поки ще не вичерпали себе, а характеристики спектрального аналізу можуть бути поліпшені за рахунок використання досить екзотичних технік. Описано етапи проектування спектрального аналізатора гармонійних сигналів і типові проблеми, що виникають перед розробником. Їх урахування привело до появи авторського методу побудови аналізатора, який базується на Плавному Дискретному Перетворенні Фур'є, детекторі основного тону та динамічній зміні швидкості сигналу. Завдяки тому що в такий спосіб врахову¬ ється природа гармонійних сигналів, цей метод забезпечує поліпшення точності й ефективності аналізу.
 • Item
  Моніторинг транзакцій у платіжній системі з використанням теорії нечітких множин
  (2008) Заславський, Володимир; Стрижак, Ганна
  Розглядається проблема автоматизації виявлення шахрайських транзакцій у платіжній системі та пропонується алгоритм її вирішення на базі математичного апарату теорії нечітких множин, який дозволяє отримати агреговану оцінку ризику транзакції та її лінгвістичну інтерпретацію - належність до класу «непідозрілих», «підозрілих», «дуже підозрілих» транзакцій.
 • Item
  Композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки: семантичні властивості, секвенційні числення
  (2008) Шкільняк, Оксана
  На основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального підходу до побудови логічних та програмних систем вивчаються композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки. Пропонується спеціальне уточнення поняття композиційно-номінативної модальної системи для логік реномінативного та кванторного рівнів. Досліджуються семантичні властивості транзиційних та темпоральних композиційно-номінативних модальних логік. Для таких логік будуються числення секвенційного типу.
 • Item
  Про оптимізаційну задачу на перестановках.
  (2008) Шило, Володимир; Коренкевич, Дмитро; Ляшко, Володимир
  У роботі розглядається задача дискретної оптимізації на перестановках натуральних чисел. Пропонується метод її розв'язання, заснований на схемі глобального рівноважного пошуку. Наводяться результати обчислювальних експериментів на відомих тестових задачах.
 • Item
  Паралельний алгоритм розв'язання крайових задач для систем диференціальних рівнянь вищих порядків за методом Монте-Карло
  (2008) Синявський, Олександр; Хоменко, О. І.
  Запропоновано паралельний алгоритм розв'язання першої крайової задачі теорії пружності. Ця задача має місце у випадку пружного тіла, затисненого на частині поверхні або замкненого в жорстку обойму. Для побудови алгоритму методу Монте-Карло було узагальнено теорему про середнє значення, відому з теорії гармонічних функцій. Так, у нашому випадку рівнянням Ляме відповідає інтегральне співвідношення між вектором переміщень в центрі кулі та переміщеннями на її поверхні [1]. Воно отримане на основі розв'язку задачі про деформацію пружної кулі з затисненою границею при дії на неї зосередженої одиничної сили в центрі. На цьому співвідношенні побудовано розв'язок задачі у вигляді континуального інтеграла, який оцінюється за допомогою процесу блукан¬ ня сферами.
 • Item
  Технологія розв'язування надвеликих задач на суперкомп'ютерах методом скінченних елементів
  (2008) Слободян, Ярослав; Городецький, Олександр; Синявський, Олександр
  Робота присвячена створенню універсальної математичної моделі надвеликих систем споруда- основа із застосуваннями теорії методу скінченних елементів (МСЕ), суперелементів і технології паралельних обчислень для чисельного аналізу та прогнозу поведінки складних просторових систем у всьому діапазоні силових та деформаційних навантажень.
 • Item
  The domination heuristic for LP-type problems
  (2008) Galkovskyi, Т.; Gartner, B.; Rublov, Bohdan
  Certain geometric optimization problems, for example finding the smallest enclosing ellipse of a set of points, can be solved in linear time by simple randomized (or complicated deterministic) combinatorial algorithms. In practice, these algorithms are enhanced or replaced with heuristic variants that are faster but do not come with a theoretical runtime guarantee. In this paper, we introduce a new speed-up heuristic that can easily be integrated into the known lineartime algorithms, without decreasing their worst-case performance. The heuristic can actually be defined for any problem in the well-known abstract class of LP-type problems; its effectiveness in practice depends on whether and how fast the heuristic can be implemented for the specific problem at hand. We provide test results showing that for two concrete problems, the new heuristic may lead to significant speedups compared to state-of-the-art implementations that are available in the Computational Geometry Algorithms Library CGAL.
 • Item
  Передмова
  (2008) Глибовець, Микола